ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття бюджетного правопорушення за законодавством України: науково-практичний коментар

Реферат на тему:

Поняття бюджетного правопорушення за законодавством України: науково-практичний коментар

Проблема бюджетного правопорушення розглядалася переважно у підручниках з фінансового права. Крім того, у науково-практичних коментарях до Кримінального кодексу України наводився аналіз складів конкретних суспільно-небезпечних порушень законодавства про бюджетну систему України. У вітчизняній науці інтерес до даної проблеми підвищився після 2001 р., що обумовлено прийняттям Бюджетного кодексу України [1 ]. Зокрема, цю проблему вивчали такі вчені: Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Л.А. Савченко, С.Т. Кадькаленко, М.М. Андрушко, П.С. Пацурківський та ін [2 ].

Проте поза увагою дослідників залишалися питання загального поняття бюджетного правопорушення та його юридичного складу, системи бюджетних правопорушень, співвідношення різних видів санкцій за бюджетні правопорушення тощо. Питання бюджетного правопорушення розлягається переважно через аналіз змісту фінансового контролю [3 ].

Саме названими чинниками обумовлені цілі дослідження, окремі результати якого наводяться у даній статті. При цьому використовувалися логічний, систематичний, формально-юридичний і порівняльні методи дослідження.

Бюджетний кодекс України на відміну від бюджетних кодексів ряду інших країн не вміщує вичерпного переліку складу бюджетних правопорушень. На жаль, у коментарях до Бюджетного кодексу України (а також в аналогічних виданнях Російської Федерації) [4 ] не запропоновано доктринальних варіантів таких переліків.

У статті 116 Бюджетного кодексу України сформульовано загальне визначення поняття бюджетного правопорушення: \"Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету\".

Як бачимо, за межами цього визначення залишилися такі обов\'язкові для будь-якого правопорушення елементи та ознаки, як зміст об\'єктивної сторони (дія, бездіяльність, наслідки тощо), форма вини (умисел чи необережність), ознаки суб\'єкта правопорушення (фізична чи юридична особа, вік фізичної особи, ознаки спеціального суб\'єкта) тощо. Усі ці питання мають неабияке значення як для теорії, так і для практики застосування норм фінансового права. Тому висвітлення зазначених та ряду інших питань покладається на доктринальний коментар норм Бюджетного кодексу і інших законодавчих та підзаконних нормативних актів. Їх аналіз дозволяє зробити такі висновки.

Склад бюджетного правопорушення характеризуються такими ознаками.

Об\'єктом бюджетного правопорушення є бюджетна система України, її принципи, правові засади функціонування, бюджетний процес і міжбюджетні відносини. Предметом виступають бюджетні кошти – доходи бюджетів, що утворюються за рахунок податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти) (п. 19 ст. 2 Бюджетного кодексу (далі – БК).

Об\'єктивна сторона являє собою активні дії чи бездіяльність щодо порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету. Більшість правопорушень характеризуються бездіяльністю винних осіб, окремі ж (такі, наприклад, як нецільове використання бюджетних коштів) вчиняються активними діями.

Із суб\'єктивної сторони бюджетні правопорушення можуть вчинюватися (щодо дій фізичних осіб) як умисно, так і з необережності.

Суб\'єктами правопорушень виступають учасники бюджетного процесу (ст. 20 БК). Не може бути суб\'єктом бюджетного правопорушення Верховна Рада України. У випадку прийняття Верховною Радою України бюджетних законів, норми яких не відповідають Конституції України, ці норми в установленому порядку можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі норми втрачають чинність з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом України (див. Закон України \"Про Конституційний Суд України\" [5 ], а також Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України \"Про Державний бюджет України на 2001 рік\" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України \"Про Державний бюджет України на 2001 рік\" і підпункту 1 пункту 1 Закону України \"Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів\" (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002, справа № 1-15/2002) [6 ].

Бюджетний кодекс України не містить норми з вичерпним переліком бюджетних правопорушень, однак аналіз змісту цієї та наступних статей кодексу, а також інших законодавчих актів, на які є посилання в нормах БК, дає можливість навести такий узагальнений перелік видів бюджетних правопорушень.

Бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом країни:

– несвоєчасне подання звітності про виконання бюджету (п. 1 ч. 1 ст. 117);

– неповне подання звітності про виконання бюджету (п. 1 ч. 1 ст. 117);

– невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117);

– недотримання порядку перерахування бюджетних коштів (п. 2 ч. 1 ст. 117);

– подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету (п. 3 ч. 1 ст. 117);

– порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов\'язань (п. 4 ч. 1 ст. 117);

– нецільове використання бюджетних коштів (п. 5 ч. 1 ст. 117 та ст. 119);

– порушення органами місцевого самоврядування вимог БК та закону про Державний бюджет України щодо формування відповідного бюджету в частині державних делегованих повноважень (ст. 122);

– невиконання вимог щодо казначейського обслуговування бюджетів (ч. 2 ст. 123).

Бюджетні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КАП):

– використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню (ч. 1 ст. 16412 КАП);

– недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством (ч.1 ст.16412 КАП).

Бюджетні правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України (КК):

– використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню (ч. 1 ст. 210 КК);

– використання службовою особою бюджетних коштів в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків (ч. 1 ст. 210 КК);

– недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством (ч. 1 ст. 210 КК);

– недотримання вимог щодо пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством (ч. 1 ст. 210 КК);

– видання службовою особою нормативно-правових або розпорядчих актів, що змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ч. 1 ст. 211 КК).

Бюджетні правопорушення, не передбачені зазначеними вище кодексами України.

Крім порушень, що передбачені статтями 117, 119, 122 і 123 БК, статтею 164-12 КАП, статтями 210 і 211 КК України, бюджетними порушеннями є також будь-яке інше недотримання учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету, зокрема:

– порушення виконання бюджету у вигляді недотримання порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (див.: Закон України від 22 лютого 2000 р. \"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти\");

– невчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про ліміти бюджетних зобов\'язань;

– невідповідність бюджетного розпису закону про бюджет;

– невідповідність повідомлень про бюджетні асигнування, повідомлень про ліміти бюджетних зобов\'язань затвердженим витратам і бюджетного розпису;

– невчасне представлення проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів;

– невчасне підтвердження бюджетних зобов\'язань;

– фінансування витрат, не включених у бюджетний розпис;

– фінансування витрат у розмірах, що перевищують розміри, включені в бюджетний розпис, і затверджені ліміти бюджетних зобов\'язань;

– недотримання граничних розмірів дефіцитів бюджетів, державного боргу і витрат на обслуговування державного боргу, установлених БК.