ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Інша особливість адміністративної відповідальності полягає у тому, що вона настає за скоєння адміністративного правопорушення і застосовується щодо осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості органу, який застосовує відповідальність. Саме цим адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної та матеріальної. В адміністративно-правовій науці немає єдиного загальноприйнятого поняття природи адміністративного проступку. І.А. Ґалаґан стверджує, що адміністративна відповідальність настає за порушення винним адміністративно-правових обов\'язків [3, с. 32]. При цьому природу такого обов\'язку він вбачає у тому, що вона за своїм характером виражена в нормах адміністративного права.

Аналогічну позицію ще в більш категоричній формі висловила О.М. Якуба. Вона звертає увагу на те, що об\'єднуючим початком адміністративної відповідальності є реалізація санкції адміністративно-правових норм, і тому „понятие проступка и других правонарушений, за которыми следует разнообразные меры административной ответственности, связано с нарушением организующей исполнительно-распорядительной деятельности соответствую-щих государственных органов\". Адміністративні правопорушення стосуються сфери державного управління і виражаються в порушенні або невиконанні адміністративно-правових норм, які регулюють різні галузі управління [7, c. 80]. Безумовно, норми, що забороняють, за порушення яких встановлено адміністративну відповідальність, за своєю галузевою приналежністю складають покаральнеадміністративне право. Тому винний порушує адміністративно-правову норму в тій частині, де встановлено заборону на скоєння конкретної дії. Ознакою адміністративного правопорушення є адміністративна протиправність. Безумовно, адміністративне право охороняє як власне адміністративні правовідносини, так і правовідносини, що регулюються іншими галузями права. Яскравим прикладом цього може слугувати право інтелектуальної власності, яке регулюється загалом нормами цивільного права, а охороняється нормами адміністративного. В останні роки у науці адміністративного права переважає думка про те, що норми адміністративного права передбачають склади адміністративних правопорушень (суспільно шкідливих діянь) незалежно від того, які суспільні відносини порушено, – що регулюються цивільним, податковим, фінансовим або адміністративним правом. Сутність адміністративного правопорушення в тому, що це порушення певних інтересів, яке заподіює шкоду встановленим державою правовідносинам у різних сферах правового регулювання. Об\'єктивно такі заборони встановлюються у нормах адміністративного права під загрозою застосування адміністративної відповідальності. Тому суб\'єктивно адміністративне правопорушення порушує норму адміністративного права, а застосування відповідальності є реалізацією адміністративно-правової санкції.

Адміністративна відповідальність за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності є відповідальністю за окремий вид правопорушень, і у зв\'язку з цим їй властиві всі ознаки і принципи цілісного інституту адміністративної відповідальності. Саме тому, завершуючи аналітичний огляд теоретичних положень з проблеми адміністративної відповідальності, які було висловлено у науці адміністративного права, можна сформулювати поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності.

З урахуванням поняття юридичної відповідальності в цілому і розглянутих ознак адміністративну відповідальність за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності можна визначити як реалізацію адміністративно-правової санкції, яка виявляється у застосуванні судом до винної особи, що скоїла адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, покарання, передбаченого КпАП України, згідно з визначеною законом процедурою.

Література:

1. http://www.donkriminfo.dn.ua

2. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 640 с.

3. Ґалаґан И.А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулиро-вание. – Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та‚ 1976. – 198 с.

4. Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. – К.: Вища школа‚ 1979 – 230 с.

5. Лазарев Б.М. Административные правонарушения и ответственность за их соверше-ние // Сов. государство и право. – 1985. – № 8. – С. 30–40.

6. Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. – М.: Госюриздат, 1961. – 187 с.

7. Якуба О.М. Административная ответственность. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 с.

8. Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности // Правоведение. – 1979. – № 14. – С. 43.

9. Носков Е.А. Позитивная юридическая ответственность / Под общей редакцией Р.Л. Хачатурова. – Тольятти, 2003.

10. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. Хачатурова. – СПБ.: Издательство „Юридический центр Пресс\", 2004.

11. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекцій. В 2 т. – Свердловск, 1972. – Т.1.: Основные вопросы общей теории социалистического права. – 371 с.

12. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М.: Юрид. лит., 1985. – 132 с.

13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. В.Т. Бусел. – Ірпінь.: Перун, 2001.

14. Первомайский О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах. – Х.: Страйк, 2005.

15. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Городец издат, 2001.

16. Лук\'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвітку: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 136 с.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 12.07.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.