ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Якщо питання про позитивну юридичну відповідальність – предмет наукової дискусії, то існування негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності, тобто юридичної відповідальності за правопорушення, вченими не заперечується. Проте до визначення цього поняття також немає єдиного підходу. Говорячи про негативну відповідальність, йдеться про відповідальність за вже скоєні вчинки, їхні негативні наслідки, порушення певних норм. На відміну від проспективної відповідальності, ретроспективна є разовою реакцією на певний вчинок, його наслідком.

На нашу думку, доцільно повністю підтримати позицію багатьох науковців про те, що юридичну відповідальність можна розглядати тільки у ретроспективному аспекті, оскільки вона завжди є реакцією на певний вчинок. Відповідно до загальновживаного тлумачення, відповідальність – це необхідність, обов\'язок відповідати за щось, усвідомлювати значення своїх дій, вчинків, необхідність поруки за когось [13, с. 136].

Така полісемантичність цього явища спричинила те, що в межах юриспруденції відсутнє єдине загальновизнане визначення сутності юридичної відповідальності [14, с. 161].

Так, С.С. Алексеєв вважає, що юридична відповідальність полягає в обов\'язку особи переносити заходи державного примусового впливу за скоєне правопорушення [11, с. 48].

Деякі вчені намагалися визначити юридичну відповідальність з позиції суб\'єкта, як його здатність усвідомлювати наслідки свого протиправного діяння і зазнавати на собі заходи державно-примусового впливу. Проте таке визначення юридичної відповідальності не відображає специфіки даного явища, а відображає лише одну ознаку суб\'єкта – деліктоздатність.

Цікавою є думка С.Н. Братуся, який зазначає, що юридична відповідальність є реалізацією правової норми, причому підставою є зобов\'язання. Тобто юридична відповідальність це звичайне зобов\'язання, але таке, що виконується в примусовому порядку [15, с. 24].

Заслуговує уваги і думка Д.М. Лук\'янця, відповідно до якої юридична відповідальність – це регламентована правовими нормами реакція з боку уповноважених суб\'єктів на діяння фізичних або юридичних осіб (колективних суб\'єктів), що проявляються в недотриманні встановлених законом заборон, невиконанні встановлених законом обов\'язків, порушенні цивільно-правових зобов\'язань, нанесенні шкоди або завдання збитків і виражена в застосуванні до осіб, які вчинили такі діяння, засобів впливу, що тягнуть за собою позбавлення особистого, майнового або організаційного характеру [16, с. 15].

Отже, до найважливіших ознак юридичної відповідальності відносять те, що вона завжди є заходом державного примусу. Відповідальність накладається та реалізується у примусовому порядку, бо, як зазначає І.А. Ґалаґан, вона є однією з форм вираження державної влади, спрямованої на захист суспільства та його громадян від правопорушень [3, с. 15].

Іншою ознакою юридичної відповідальності є те, що вона є негативною реакцією (санкцією) за винне порушення особою правових приписів. Ця ознака має суттєве значення при відмежуванні відповідальності від інших форм правового примусу.

Юридична відповідальність завжди пов\'язана з засудженням правопорушника та його діяння. Ця ознака надзвичайно важлива для пізнання сутності будь-якої юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність – один із найпоширеніших видів суспільної відповідальності, і встановити ознаки, які точно характеризували б таке об\'ємне поняття, досить складно. У різних галузях права вона проявляється по-різному, її види істотно відрізняються один від одного. Тому дати єдине визначення, ознаки якого одночасно характеризували б усі види юридичної відповідальності, і не вступати у суперечність зі специфікою жодного з них не просто.

Одним з видів юридичної відповідальності є адміністративна відповідальність, саме тому, на нашу думку, під час розкриття поняття та сутності адміністративної відповідальності необхідно враховувати загальні ознаки та особливості юридичної відповідальності. Разом з тим адміністративній відповідальності як видовому явищу притаманні певні особливості, пов\'язані з підставою її виникнення, характером заходів її впливу та процедурою застосування.

Адміністративна відповідальність може розглядатися як обов\'язок особи, яка скоїла правопорушення, що передбачене нормою адміністративного права, понести обтяжливі наслідки особистого, майнового та іншого характеру [2, с. 61].

Таким чином, виходячи із загального визначення юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, в цілому, є реалізацією санкцій, законодавчо передбачених за здійснення адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності включає всі властиві юридичній відповідальності основні ознаки: зокрема є державно-правовим примусом; нормативно-виражена і проявляється у застосуванні, реалізації санкцій правових норм; має чітку підставу правопорушення; накладається в строго встановленому процесуальному порядку; пов\'язана з обтяжливими наслідками майнового, морального, особистісного та іншого характеру для правопорушника.

У той же час у адміністративної відповідальності, у тому числі і за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності, є цілий ряд специфічних особливостей, які дозволяють відокремити її від інших видів відповідальності.

Передусім найважливішою особливістю адміністративної відповідальності є те, що в більшості випадків вона застосовується в позасудових процесуальних формах. Державних органів і посадових осіб, які правомочні накладати адміністративні стягнення на правопорушників, дуже багато. За загальним визнанням, це обумовлено особливостями адміністративних правопорушень – їхньою незначною небезпекою, розповсюдженістю, необхідністю оперативного карального впливу на правопорушника. Потрібно зауважити, що під час реформи судової системи значно розширилися процесуальні гарантії як судового оскарження, так і судової форми накладення адміністративної відповідальності. Що стосується адміністративних правопорушень, передбачених ст. 51-2 КпАП України, то їхній розгляд законодавцем покладено на районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) [17].