ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності

Реферат на тему:

Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності

На сьогодні в Україні значно зросла роль адміністративної відповідальності, яка виконує важливі завдання щодо забезпечення законності та правопорядку у сфері регулювання адміністративно-правових відносин. Особливу актуальність набуває інститут адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності. Так, за даними ДУМВС України, в Донецькій області тільки за 2006 рік зареєстровано понад двісті тисяч випадків притягнення до адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності [1]. Для того щоб інтелектуальна власність відігравала суттєву роль у суспільстві і забезпечувала його розвиток, потрібна надійна система її правової охорони й ефективного захисту від правопорушень.

Підставою для виділення адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності є ті процеси, що відбуваються в матеріальному і духовному житті суспільства. Об\'єктивна потреба у подоланні на нинішньому етапі розвитку суспільства порушень прав інтелектуальної власності пояснюється перш за все необхідністю забезпечення законних прав і інтересів власників цих прав, а також створенням умов для розвитку економіки України, дотримання законодавства про добросовісну конкуренцію у підприємницькій діяльності, стимулювання творчої праці. Проблема адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності в сучасних умовах потребує більш глибокого, всебічного, комплексного та порівняльного аналізу цього виду юридичної відповідальності, виявлення її особливостей. Саме тому в Україні існує нагальна потреба термінового прийняття як законодавчих, так і правозастосовних заходів зі створення цілісної ефективної системи охорони та захисту інтелектуальної власності, важливе місце в якій покликаний відігравати адміністративний примус та як один із його видів – адміністративна відповідальність за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності.

Проблемам адміністративної відповідальності, починаючи із 60-х років‚ приділяється чимало уваги. У працях‚ опублікованих у 60–70-х роках [2; 3; 4; 5; 6; 7], було розглянуто загальні питання адміністративної відповідальності, її процесуально-правові аспекти, обґрунтовано пропозиції з розвитку законодавства про адміністративні проступки, багато з яких склали теоретичну основу кодифікації цього законодавства. Загальнотеоретичні проблеми адміністративної відповідальності глибоко досліджували у своїх працях такі учені-адміністративісти, як Д.Н. Бахрах, І.А. Ґалаґан, А.С. Дугенець, Б.М. Лазарев, С.С. Студенікін, О.М. Якуба тощо.

В останні роки проблеми адміністративної відповідальності особливо простежуються у працях учених-юристів: Зайцевої І.Л., Корчевного В.Г., Лук\'янця Д. М., Терещенка Б.Л., Філімонова О.Є. та інших.

У цьому дослідженні об\'єктом нашої уваги є поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності. Саме тому метою даної статі є дослідження теоретичних джерел юридичної відповідальності, розгляд загальнотеоретичних питань адміністративної відповідальності та теоретичне осмислення адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності. Відповідно до поставленої мети сформульовано таке завдання: сформулювати авторське визначення поняття адміністративної відповідальності та визначити поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об\'єкт права інтелектуальної власності.

За останні роки ситуація з визначенням загальних ознак юридичної відповідальності ускладнилася тим, що вчені-юристи обґрунтовують наявність так званої позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) відповідальності.

Так, Базильов Б.Т. визначає позитивну юридичну відповідальність як зв\'язок, у межах якого держава, діючи від імені суспільства, формулює абстрактний обов\'язок усіх суб\'єктів виконувати конкретні юридичні обов\'язки, а саме – виступає суб\'єктом, що має право вимагати виконання цього обов\'язку [8, с. 43]. Е.А. Носков формулює це поняття як добровільну форму реалізації юридичної відповідальності, яка є юридичним обов\'язком суб\'єкта діяти відповідно до вимог правових норм [9, с. 35]. Д.А. Липинський, так як і Е.А. Носков, звертає увагу на те, що позитивна юридична відповідальність є обов\'язком дотримання і виконання вимог, передбачених нормами права, що реалізовується в правомірній поведінці суб\'єктів, яка схвалюється або заохочується державою [10, с. 14]. Отже, прихильники позитивної юридичної відповідальності пов\'язують її зі свідомим, добровільним виконанням правових норм, відповідальним підходом до виконання своїх обов\'язків, із глибоким усвідомленням будувати свою діяльність, виходячи з положень правових приписів, з дотриманням своїх юридичних обов\'язків під час реалізації суб\'єктивних прав.

Проте виділення позитивної юридичної відповідальності піддалося серйозній критиці з боку науковців і практичних працівників. Так, російський учений С.С. Алексєєв, не заперечуючи такого явища, як позитивна відповідальність, стверджує, що відповідальність у широкому, позитивному змісті має, перш за все, активний аспект – неухильне суворе, вкрай ініціативне здійснення соціальних обов\'язків, зокрема обов\'язків, що отримали юридичний вираз, – і тому навіть у своєму юридичному виразі відносяться до якісно іншої, ніж сфера правового примусу, ділянки правової дійсності [11, с. 46]. Учений Н.С. Малеїн, на нашу думку, справедливо піддавав критиці позитивну юридичну відповідальність. Він зазначав, що „Объявление ответственностью обязанности совершать предусмотренные законом действия (долг) ведёт с одной стороны к удвоению терминологии: одно и то же явление одновременно именуется обязанностью и ответственностью, с другой – вносит неясность в терминологию: ответственностью называется сама обязанность, и последствия её неисполнения, при этом допускается смешивание двух качественно различных явлений. Вкладываемое в указанные аспекты содержание столь противоположно, что исключает не только сущностную, но и терминологическую общность\" [12, с. 24].