ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України

Викликає сумніви положення щодо визначення переходу права власності на валютні цінності – воно вимагає тлумачення і не охоплює всіх валютних відносин, про які говорили законодавці. Зокрема, незрозуміло, як ставитись до різноманітних операцій, пов\'язаних із використанням права власності на валютні цінності, наприклад, на кредитній основі, коли переходу права власності у власному розумінні цього слова немає і зміни власника не відбувається, хоча за суттю – це валютна операція. Наприклад, депозитна операція означає перехід не права власності на валютні цінності, а перехід права їх володіння і користування і тим самим, а своїми юридичними ознаками не підпадає під визначення Декрету, хоча, без сумнів, за своїм змістом є валютною операцією. Досить складно з цього погляду кваліфікувати й інвестиційні операції. Дану операцію доводиться визнавати валютною лише з огляду на розрахунки, які при цьому відбулись. В економічній літературі зазначається, що „... ряд операцій на валютному ринку не пов\'язані зі зміною власника, наприклад, депозитні, кредитні. Тому якщо ці операції визнавати операціями валютного ринку, то від вказаної ознаки валютних операцій слід відмовитися.\"[2, с. 261]. Положення абзацу першого наведеного визначення Декрету – про перехід права власності на валютні цінності – вимагає обов\'язкового уточнення. Очевидно, в даному випадку законодавці згадували не лише про операції, пов\'язані з переходом права власності на валютні цінності, але й інші, пов\'язані з використанням цього права шляхом здійснення дій із валютними цінностями. При такому підході суть валютної операції полягає у тому, що при цьому відбувається практично обмін одних цінностей на інші, а головною кваліфікуючою ознакою валютного характеру операції є те, що валютні цінності переходять від однієї особи до іншої (незалежно від того, переходять у порядку зустрічного процесу якісь інші цінності від іншої особи, відбувається при цьому зміна власника чи ні та ін.).

З викладеного вище випливає, що у валютних операціях валюта може відігравати двояку роль – як об\'єкт, щодо якого здійснюється операція, або як засіб здійснення якоїсь іншої операції (кредитної, розрахункової, інвестиційної та ін.). Ця обставина ставить питання про різне розуміння валютної операції. У суто вузькому розумінні (яке найчастіше вживається при розгляді валютного ринку) валютними є лише операції щодо купівлі-продажу та інших операцій, де валюта виступає як об\'єкт здійснення операції. У широкому розумінні (саме щодо Декрету Кабінету Міністрів України) валютними є всі операції, де бере участь валюта як засіб платежу, кредитних відносин, здійснення інвестицій та ін. Саме таким є практичне застосування цього терміна і його розуміння в даній роботі, оскільки вузьке тлумачення терміна поставило б поза увагою велику кількість операцій і практично унеможливило б валютне регулювання і валютний контроль.

Особливості як валютної операції має і переміщення валютних цінностей через митний кордон України, яке в Декреті визначено шляхом перерахування операцій – ввезення, вивезення, пересилання і переказ. Очевидно, всі вони охоплюються терміном „переміщення\", який нині вживається в Митному кодексі України. Особливості цього виду валютних операцій полягають в тому, що дані операції фактично не є ринковими і регламентуються нормами фінансового права, які містять у собі владні імперативні приписи. Валютні цінності при цьому не мають якостей товару, будь-які торги, характерні для валютного ринку, при цьому виключені, зміни власника може не відбутись, дозволи на переміщення дають уповноважені органи держави; дані операції лише збільшують чи зменшують кількість валюти на ринку України, але не є операціями на самому ринку та ін. Операції такого роду можна віднести до валютних з огляду на те, що вони впливають на валютний ринок України і змінюють якісний стан валюти, яка змінює „місце прописки\", перетворюючись у національну чи іноземну. Унаслідок цього вони мають особливий характер і не відносяться до ринкових валютних операцій, а тому повинні у визначенні зайняти особливе місце.

Визначень валютних операцій в юридичній літературі небагато. Серед них необхідно звернути увагу на визначення Є. Карманова: „урегульовані національним законодавством або міжнародними угодами операції з валютними цінностями. У більш вузькому розумінні – вид банківської діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти\" [1651, с. 292], „юридичну сутність валютних операцій можна визначити як вольові правомірні дії фізичних і юридичних осіб, безпосередньо направлені на досягнення правового результату, а саме: на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов\'язків при здійсненні дій з валютою\" [5, с. 292]. Ще одне визначення дають автори підручника з банківського права: \"...діяльність підприємств, банківських та фінансово-кредитних установ, юридичних та фізичних осіб з приводу купівлі-продажу, розрахунків і надання в кредит іноземної валюти\" [6, 218]. Останнє визначення, на нашу думку, недостатньо обгрунтоване, оскільки діяльність передбачає дії однієї сторони, тоді як операції здебільшого здійснюються між двома і більше суб\'єктами.

З питань валютних відносин кількість літературних джерел економічного характеру досить велика, однак визначення поняття \"валютна операція\" зустрічаються нечасто (їх немає навіть у виданнях, присвячених безпосередньо валютним операціям). Підхід економічної науки до валютних операцій має економічну спрямованість, як критерій виступають економічні категорії. Приклади таких визначень можна навести наступні: