ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України

Реферат на тему:

Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України \"Про систему валютного регулювання і валютного контролю\", який повинен замінити відповідний Декрет Кабінету Міністрів України. За роки з часу прийняття Декрету Кабінету Міністрів України щодо цього питання в процесі застосування вже є значний досвід, що викликало певні протиріччя.

У зв\'язку з цим відбувається інтенсивна розробка основних понять майбутнього акту, відмежування його від суміжних, введення нових елементів у поняття валютних операцій (наприклад, їх поділ на поточні і капітальні), підняття до рівня закону положень чинних підзаконних нормативних актів. Широка розгалуженість валютних операцій і їх суб\'єктів роблять актуальною цю проблему і зацікавлюють у її дослідженні широке коло практиків і науковців – як економістів, так і юристів.

Питання про поняття валютних операцій неодноразово розглядались в економічній літературі [2; 5; 8; 10; 13]. Однак при цьому на перше місце ставиться економічний механізм валютних операцій, у той час як на друге відсовуються такі питання, як роль права власності у визначенні валютної операції, склад учасників валютних операцій та ін. При аналізі питання про поняття валютних операцій у юридичній літературі необхідно пам\'ятати, що вони є предметом дослідження науки цивільного і фінансового права (кожна під своїм кутом зору) і знаходження найбільш ефективного результату, на нашу думку, можливе з позицій як характеру самих операцій, так і державного управління ними та фінансово-правового регулювання з урахуванням висновків економічної науки.

Останні роки характерні посиленням досліджень проблематики з банківського права, що охоплює і питання валютного права; значна увага приділяється цим дослідженням у Росії. Щоправда, в центрі уваги здебільшого виявляються глобальні питання валютної політики і валютних відносин у цілому, їх міжнародні аспекти, тоді як їх первинна клітинка, конкретне здійснення валютних відносин у реальному житті – валютна операція, її внутрішня природа в контексті правового впливу з боку держави виявляється поза увагою дослідників. У результаті єдиного чіткого визначення валютних операцій, яке не викликало б труднощів і сумнівів при застосуванні, на законодавчому рівні сьогодні немає. Значного покращання вимагає системний внутрішній аналіз суб\'єктного складу учасників валютних операцій, юридичного змісту правовідносин щодо цього та ін. Тому цілями і завданнями даної роботи є дослідження юридичної природи валютних операцій, їх суті та системи з розрахунку на їх практичне застосування, тим більше, що з часу прийняття Декрету Кабінету Міністрів України щодо цього питання вже є значний досвід.

Визначення валютних операцій дає ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю\", в якій виділяються операції, пов\'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов\'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов\'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов\'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей [1]. У даному визначенні охоплено три основні види валютних операцій, в яких валютні цінності виступають як предмет валютної операції, як засіб здійснення інших операцій та операції з переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Щоправда, такий підхід дає не стільки визначення, скільки перелік видів операцій. В юридичній та економічній літературі при всьому багатстві джерел з цього питання не завжди дається визначення валютної операції. В аспекті підготовки і прийняття Закону України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю\" це питання має велике теоретичне і практичне значення. Однак визначення Декрету вимагає належного розуміння. Очевидно, законодавці вважаються, що будь-яка з операцій із застосуванням валютних цінностей може вважатись валютною, якщо вона підпадає хоча б під одну із ознак визначення, даного Декретом, а не обов\'язково повинна відповідати всім ознакам, хоча більшість операцій має не одну, а дві або і всі ознаки. Практично валютною є будь-яка операція, пов\'язана із застосуванням валютних цінностей у будь-якій якості. Однак при вивченні всіх видів валютних операцій і їх класифікації можна виявити деякі спірні моменти щодо застосування на практиці такого визначення.

Не зовсім коректним, на нашу думку, є визначення операцій через операції. У фінансово-правовій літературі зазначається, що \"сукупність взаємопов\'язаних між собою дій, спрямованих на вирішення якісно відокремлених завдань у рамках фінансової діяльності держави ... складає окрему операцію\" [3, с. 40]. Очевидно, дії складають не лише частину операції, а водночас є і поняттям, яке охоплює будь-які вчинки суб\'єктів у їх зовнішньому вияві, а саме поняття \"операція\" відноситься, перш за все, до фінансового змісту цих дій і означає якісне перетворення стану валюти. Дії в юриспруденції належать до юридичних фактів, хоча у сфері валютних відносин відбуваються і події, наприклад, зміна валютного курсу, які прямо не пов\'язані з волею людей. Тому, на нашу думку, більш прийнятно при визначенні валютних операцій вказати, що це є дії суб\'єктів, пов\'язані із зміною якісного стану валюти.

Вказівка на якісний стан необхідна для більш чіткого відмежування від операцій, наприклад, із переміщення валютних цінностей через митний кордон, коли певні дії щодо валютних цінностей суб\'єктом прямо не здійснюються, а валюта просто знаходиться у володінні суб\'єкта, але саме ввезення вже означає зміну якісного стану іноземної валюти. Зміна якісного стану валюти має суттєве значення і, якщо якісь операції не змінюють якісний стан валюти, вони не є валютними. Так, Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. № 275 [4], визначає, що до валютних операцій не належать операції з надання послуг з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; здійснення випуску, обігу, погашення/розповсюдження державної та іншої грошової лотереї; перевезення валютних цінностей та інкасації коштів), які здійснюються з валютними цінностями.