ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Податковий вексель: поняття і суть

Прийнятий на початку цього року Закон № 2505 містить положення, яке майже змінює всю суть податкового векселя: „Протест податкового векселя не здійснюється, сума, зазначена у непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість, яка погашається в порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу\". Ця норма докорінно змінює правову природу податкового векселя. Доводиться констатувати, що податковий вексель, який перебував до цього за своєю юридичною природою на межі вексельного і податкового правового поля, тепер, головним чином, відноситься до категорії оподаткування і лише виражає податкове зобов\'язання. З вексельним законодавством його зв\'язує лише можливість у деяких випадках звернутися за захистом прав до суду. У цілому ж момент виникнення заборгованості за векселем означає виникнення податкової заборгованості і всі подальші дії (податкова застава, арешт активів, їх продаж та ін.) здійснюються відповідно до вимог податкового законодавства. Але і такий спосіб врегулювання вексельних податкових відносин все ще уявляється якоюсь напівмірою, оскільки потенційно вексель як податкова категорія ще не втратив всі риси векселя як цінного паперу і можна очікувати, що наступне його регулювання буде уточненням статусу цього важливого фінансового інструменту.

Податковий вескель входить до структури податкового правовідношення, яке досить часто і небезпідставно розглядається як податкове зобов\'язання. Так, ст. 509 Цивільного кодексу України дає визначення зобов\'язання як „правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов\'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов\'язку [1]. Цінний папір лише свідчить про відносини, але не є самими відносинами. Податковий вексель також є не самим по собі зобов\'язанням, а документом, що свідчить про зобов\'язання, точніше, грошовим зобов\'язанням. Роль податкового векселя полягає не у тому, що він засвідчує виникнення зобов\'язання – воно вже існує як податкове зобов\'язання, – а у тому, що вексель переносить строк платежу на більш пізній строк і є однією із форми вираження податкового зобов\'язання.

Видача векселя на митному кордоні означає перенесення строку сплати податкового зобов\'язання з податку на додану вартість на термін оплати векселя. Водночас у платника податку з\'являється можливість отримати експортне відшкодування. Однак дане право існує чи повинно реально існувати у платника податків не через видачу векселя, а через встановлений чинним законодавством механізм сплати і відшкодування податку на додану вартість. З погляду права таке „стимулювання\" до виконання закону виглядає дещо сумнівно.

Як висновок, можна сказати, що податковий вексель у його нинішньому вигляді залишається поки що все ще специфічним різновидом векселя, який відноситься швидше до сфери публічного права і немає таких рис векселя, як цінного паперу як оборотність, дохідність, ринкова вартість та ін., а його суті. Він просто є документом для вираження податкового зобов\'язання. Цей вексель видається за волею векселедавця, яка водночас „стимулюється\" державою в чинному законодавстві (своєрідна премія за векселем для векселедавця), але це є чи не єдиний прояв волі векселедавця – платника податку, а в подальшому і в цілому весь випуск і обіг векселів здійснюється згідно з імперативними приписами держави. Все це надає податковому векселю характер письмового вексельного податкового зобов\'язання і відносить цей інструмент ринкової економіки (на фондовий ринок податковий вексель, звичайно, не потрапляє), швидше до інструментів правового регулювання податкових відносин.

Література:

1. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. за № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

2. Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25 березня 2005 р. № 2505-IV // Офіційний вісник України. – 2005.– № 13. – Ст. 662.

3. Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік\" та деяких інших законів України: Закон України від 7 липня 2005 р. № 2771 // Урядовий кур\'єр. – 28 липня. – 2005. – № 138.

4. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. № 2101-111.

5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-™V // Голос України. – 2006.

6. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. №168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – ст. 156.

7. Порядок внесення податку на додану вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. № 417.

8. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (персиланні) товарів на митну територію України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. № 1104.

9. Порядок видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов\'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб\'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 р. № 275.

10. Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. № 1104.

11. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання спирту етилового, який використовується на виготовлення окремих видів товарів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 247.

12. Порядок адміністрування податкових векселів, що видаються платниками податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 02.08. 2004 р. № 444.

13. Витяг з протоколу засідання Комітету з питань фінансів і банківської діяльності 21 жовтня 1997 року. Лист від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності № 06-10/782 від 24.10.97 р.

14. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого арбітражного суду України від 17.08.98 р. № 01-8/314.

15. Проект Податкового кодексу України.

16. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Харьков: Право, 2001. – 512 с.

17. Воловик В.В. Вексель як об\'єкт цивільних прав: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. // НАН України. Інститут держави і права імені В. М. Корецького. – К., 2004. – 19 с.

18. Гордон В.М. Вексельное право. Сущность векселя, его составление, передача и протест. – Харьков, 1926.

19. Демківський А.В. Вексельна справа: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 336 с.

20. Сидоров І.Ф. Виконання вексельних зобов\'язань: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2003.

21. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. – 2003. – 448 с.