ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Питання організаційно-правового забезпечення інформатизації як провідного напряму модернізації державної податкової служби України

Питання адаптації положень інформаційного права та правової інформатики щодо сутності організаційно-правового забезпечення інформатизації, як складової модернізації ДПС. Інформатизація як складова модернізації ДПС також повинна забезпечуватися рядом нормативно-правових актів ДПА. Зазначені нормативно-правові акти можна поділити на дві категорії:

1. Про автоматизацію внутрішньовідомчих функціональних інформаційних систем на основі комп\'ютерних технологій. Їх, у свою чергу, можна згрупувати наступним чином:

– інструктивно-методичні документи, що визначають структуру (архітектуру) АІС, автоматизованих баз даних (АБД), перелік її функціональних і забезпечуючих підсистем;

– настанови, положення, інструкції, що визначають порядок створення та функціонування галузевого фонду алгоритмів і комп\'ютерних програм, у тому числі щодо захисту від несанкціонованого доступу;

– інструкції, що визначають порядок та процедури діалогу \"людина-машина\", а також порядок діяльності працівників у межах функціональної та забезпечуючої підсистем АІС.

2. Про автоматизацію зовнішньовідомчих функціональних інформаційних систем:

– акти з питань міжвідомчої уніфікації документованих інформаційних ресурсів, їх класифікації та кодування відповідно до вимог багатоцільової машинної обробки електронних даних;

– акти, що встановлюють порядок організації, використання та розвитку міжгалузевих інтегрованих автоматизованих баз даних, інтеграції інформаційних ресурсів, що надходять до них з АІС різних рівнів органів державного управління.

Серед заходів розробки відомчих нормативно-правових документів державної податкової служби України особливу увагу необхідно приділити таким, що встановлюють правовий статус організаційних структур, які забезпечують функціонування та удосконалення галузевих комп\'ютерних інформаційних систем та їх інтеграції в систему інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади через електронні засоби телекомунікації.

Відповідно до положень соціальної (у тому числі правової) кібернетики сучасний підхід до визначення методології правового регулювання суспільних інформаційних відносин сьогодні ґрунтується на дослідженні закономірностей розвитку соціально значимих інформаційних потреб і мотивації поведінки людей. Тому при формуванні організаційних заходів модернізації ДПС та нормативно-правових актів щодо цього процесу повинні обов\'язково передбачатися всі визначені законодавством методи адміністративно-правового та дисциплінарного впливу (стимулювання), у тому числі і ті, що стосуються запобігання, профілактики та припинення можливих деліктних відносин (правопорушень). Серед адміністративно-правових методів чільне місце займають адміністративне стимулювання, матеріальне, економічне та моральне, а також психологічне заохочення, переконання, примус, юридичні санкції, покарання.

Правовий аспект організації управління модернізації ДПС складається також з визначення провідних зовнішньо- та внутрішньосистемних компонентів, які виражаються у відповідних потоках та каналах руху інформаційних ресурсів. У контексті лінгвістичного забезпечення АІС зазначені інформаційні ресурси повинні бути систематизовані, класифіковані та відповідним чином кодовані, з урахуванням уже здійсненої систематизації в інших органах державного управління. При систематизації інформаційних ресурсів повинні бути враховані систематизовані напрями функціонування та розвитку соціально-економічних систем у країні та політика формування їх щодо цілеспрямованості й упорядкованості.

Застосування при систематизації інформаційних ресурсів ДПС методу інтеграції щодо їх класифікації на основі моделей даних дозволить у перспективі гнучко увійти до єдиної державної системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади України, органічно приєднатися до заходів формування електронного урядування (е-уряду) з метою реалізації державою визначених для неї функцій всебічного задоволення потреб та інтересів громадян України, з урахуванням різних складових чинників національної безпеки.

Як узагальнення можна зазначити наступне:

1. В юридичній літературі обґрунтовано звертається увага на те, що кожне історично визначене суспільство з метою уникнення можливих негативних наслідків для соціальної системи (неорганізованості чи надмірної регламентації) потребує чітко визначеної міри юридичного врегулювання. Щодо інформатизації, зазначена проблематика досліджується таким напрямом інформаційного права (на рівні його міжгалузевого комплексного інституту), як правове регулювання у сфері інформатизації. Для зручності його умовно визначають більш компактною правовою категорією – \"інформатизаційне право\".

2. Через інформатизаційне право у соціальних процесах поряд з підвищенням конкретності та визначеності збільшується роль інформативності нормативного регулювання процесів інформатизації. Тобто, з погляду правової інформатики, орган управління соціальною системою через право (правові норми) інформує суб\'єктів суспільних відносин про те, що необхідно робити, для кого потрібно робити, для чого потрібно робити, як робити, яким чином робити, кому робити (хто буде робити) і чим робити.

3. Розвиток регулювання інформаційного забезпечення адміністрування податків супроводжується формуванням відносно незалежних (від економічного базису, матеріального виробництва) організаційно-правових систем, які ускладнюються і удосконалюються, у міру необхідності узгодження співвідношення економічних, культурних та інших потреб, що виникають у процесі розвитку інформаційного суспільства в цілому.

Для адекватного правового забезпечення інформатизації ДПС потрібні ґрунтовні постійні, а не фрагментарні наукові дослідження. Наукові постійні дослідження започатковують формування відповідного наукового напряму на засадах міжгалузевих досліджень. Умовно цей напрям можна визначити як фінансово-правова інформатика, одним з провідних інститутів якої повинна стати податкова інформатика.

4. Мета організаційно-правового забезпечення інформатизації в системі управління ДПС може бути реалізована трьома взаємопов\'язаними цілями у напрямах наступних організаційних процесів:

• якісною оцінкою права (щодо публічно-правового (державного) та приватно-правового регулювання);

• знанням його можливостей (зокрема на рівні методів державного (публічного) права), рольового, мандатного, рамкового та інструктивного регулювання;

• постійним моніторингом і прогнозуванням правовідносин (зокрема тих, що виникають у зв\'язку з інформатизацією);

• періодичною оцінкою системи органів управління (їх юридичного статусу, функцій, повноважень тощо).

5. З наукового погляду цінність організаційно-правового забезпечення інформатизації ДПС визначається тим, наскільки воно здатне задовольнити потреби суб\'єктів суспільних інформаційних відносин: окремих індивідів, їх груп, держави, суспільства.

Література:

1. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія /Р.А. Калюжний , О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк / За заг. ред. М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. – К.: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с.

2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія /Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. – К.: АДПС України, 2002. – 296 с.

3. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посібник. Наукове видання / Гавловський В.Д., Коваленко О.І. Цимбалюк В.С. та ін. – Київ. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. – 190 с.

4. Е-будущее и информационное право / В.М. Брижко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко, В.С. Цимбалюк / Под. ред Р.А. Калюжного и Н.Я. Швеца. – К.: Интеграл, 2002. – 264 с.

5. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: Монографія /В.М. Брижко, В.Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, В.М. Попович, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець, О.І. Яременко / За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного. – Ужгород: ІВА, 2003. – 240 с.