ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об’єкті

Реферат на тему:

Першочергові дії органів фінансового контролю на підконтрольному об\'єкті

Чіткість і послідовність дій учасників фінансово-контрольного процесу, а особливо представників контролюючих органів, значною мірою впливає на організацію та практичне його проведення.

З одного боку, дезорганізація в діях контролюючих органів негативно відображається на отриманих результатах, а з іншого – розгляд питань, пов\'язаних з законодавчим врегулюванням дій представників контролюючих органів, більше спрямований протистоянню свавіллю з боку контролюючих суб\'єктів. Найменші порушення вимог нормативно-правових актів сприяють визнанню таких дій протизаконними і надають право суб\'єктам господарювання не допускати їх на підконтрольний об\'єкт, оскаржувати дії та рішення, прийняті під час встановлення фактичних обставин справи, до вищих органів чи суду.

Законами та відомчими нормативно-правовими актами врегульовано порядок проведення контрольних заходів, але все ж таки на практиці існують деякі неузгодженості та залишаються законодавчо неврегульованими окремі дії, що стосуються здійснення фінансового контролю.

Основним моментам, пов\'язаним з визначенням порядку вчинення контрольних дій при встановленні фактичних обставин справи на місці, приділяли значну увагу провідні вчені: Ровинський М.М., Митрофанов В.М., Білобжецький І.А., Крамаровський Л.М. Пізніше цими питаннями займалися Білуха М.Т., Усач Б.Ф. У сучасних публікаціях Бариніної-Закірової М.В., Труша І., Стефанюка І. продовжують досліджуватися питання, що стосуються порядку організації та проведення контрольних дій на підконтрольному об\'єкті.

Ці праці присвячені порядку проведення фінансового контролю певними контролюючими суб\'єктами, проте детально не досліджувались дії, виконання яких передбачено діючим законодавством після прибуття на підконтрольний об\'єкт, але до фактичного встановлення стану справ суб\'єктів господарювання.

У зв\'язку з цим, на нашу думку, необхідно більш детально проаналізувати діяльність суб\'єктів фінансового контролю, що здійснюється першочергово на стадії встановлення фактичних обставин справи на місці, та розкрити головні моменти, на які потрібно звернути увагу представникам підконтрольних об\'єктів з метою попередження свавілля та вчинення несанкціонованих контрольних заходів. При цьому, проаналізувавши законодавство, пропонуються власні шляхи її врегулювання.

Як відомо, основним завданням фінансового контролю є встановлення фактичних обставин справи, співставлення їх з нормами чинного законодавства і, у випадку встановлення невідповідності, своєчасного вжиття відповідних заходів щодо покращання стану справ. Контроль повинен стати на лише мірою примусу, але і засобом надання практичної допомоги щодо покращання фінансово-господарської діяльності суб\'єктів господарювання.

Встановлення фактичних обставин справи відбувається безпосередньо на підприємстві в два етапи. Першим є етап, який передує безпосередньому встановленню обставин справи; другий – безпосередньо пов\'язаний з дослідженням обставин справи, або, іншими словами, \"переддослідницький і дослідницький\" [12, с. 82].

Перш ніж контролюючий суб\'єкт перейде до безпосереднього встановлення дійсного стану справ, він зобов\'язаний обґрунтувати законність проведення контролю шляхом вчинення відповідних дій та пред\'явлення відповідних документів.

Переддослідницький етап характеризується діями, направленими на створення належних умов для подальшої організації контрольної роботи на даному об\'єкті. Починається він з моменту прибуття контрольної групи (контролера) на підконтрольне підприємство, установу чи організацію. При цьому представники контролюючого органу зобов\'язані пред\'явити свої службові посвідчення та інші документи.

У свою чергу, керівнику суб\'єкта господарювання при перевірці службового посвідчення особливу увагу слід звернути на термін його дії, назву органу, що його видав, підпис, печатку та прізвище, ім\'я та по батькові контролера, його посаду та звання.

Так, для працівників державної податкової служби встановлено такі вимоги до фотографії: \"Обличчя, зображене на знімку, повинно бути без головного убору, чоловік – з краваткою\" [1].

Коли ж працівник податкової служби (чоловік) пред\'являє службове посвідчення з фотографією, на якій він без краватки, то таке посвідчення не відповідає вимогам щодо його заповнення, а значить не є дійсним [13, с. 1].

Наступним документом, який дає право на здійснення контрольних заходів є посвідчення на перевірку, яке повинно бути оформлене на бланку органу фінансового контролю, завірене гербовою печаткою та підписане керівником органу фінансового контролю або його заступником.

Посвідчення видається на кожного перевіряючого, який бере участь у проведенні контролю і обов\'язково реєструється в спеціальному журналі обліку.

При проведенні планової перевірки органами державної податкової служби посвідчення підписується керівником податкового органу або його заступником, при позаплановій – тільки керівником податкового органу [4].

Відповідно до пункту 3.16 Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби України № 121 [2], посвідчення підписується керівником даного органу або його заступником.

Форма офіційних розпорядчих документів на проведення контрольних заходів розробляється і затверджується кожним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади самостійно з дотриманням вимог чинного законодавства.

Наприклад, форма посвідчення на перевірку, що проводиться працівниками органів державної податкової служби, затверджена розпорядженням Державної податкової адміністрації України \"Про посвідчення на перевірку\" від 20 травня 1997 року № 89–р [8], в якому зазначається назва податкового органу; посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи, яка проводитиме перевірку; перелік об\'єктів і документів, що підлягають контролю; час дії посвідчення. Посвідчення підписується начальником відповідної Державної податкової адміністрації чи інспекції або його заступником і скріплюється печаткою.