ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи

Реферат на тему:

Особливості участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи

Завданням всього кримінального судочинства України є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб (ст. 2 КПК України). Аналіз кримінально-процесуальних гарантій у стадії порушення кримінальної справи свідчить про те, що в ній відсутній цілий ряд елементів, необхідних для максимального забезпечення прав і законних інтересів особи, а, отже, і іноземних громадян.

Актуальність статті обумовлена необхідністю теоретичного й практичного осмислення особливостей участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи.

Дана проблема ще не мала досить повного аналізу в кримінально-процесуальній літературі. Як правило, автори розглядають гарантії прав і законних інтересів особи на стадії досудового слідства і подальших стадіях кримінального судочинства. Гарантії, що виникають на стадії порушення кримінальної справи, досліджуються, як правило, диференційовано. Глибокого дослідження проблем участі іноземних громадян у стадії порушення кримінальної справи взагалі не проводилося. Ученими Ф.О. Агаєвим, В.М. Галузо, Є.А. Нагаєвим, А.Г. Волеводзом, В.М. Волженкиною дослідження проводилося лише по суміжних темах або по інших галузях права: правовому регулюванню нових напрямів міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу, наданню правової допомоги у кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництва тощо.

Метою цієї статті є формулювання і обґрунтування положень, які сформували б основу правозастосування, пов\'язану з особливостями порушення кримінальної справи з участю іноземних громадян.

До завдань дослідження віднесено аналіз норм кримінально-процесуального та міжнародного права в частині, яка регулює участь іноземних громадян у кримінальному процесі України; виявлення особливостей застосування даних норм до іноземних громадян на стадії порушення кримінальної справи.

У стадії порушення кримінальної справи помилково було б говорити про те, що тут повинні проявити себе всі або більшість принципів кримінального процесу. Конкретний їх прояв залежить від характеру завдань, що стоять перед даною стадією кримінального процесу, специфіки прояву процесуальних форм, від ролі тих або інших суб\'єктів та ін.

Відповідно до статті 2 Закону України „Про правовий статус іноземців\" від 04 лютого 1994 року іноземці мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов\'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, даним законом та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України.

Здійснення іноземцями своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні [2, с. 9].

Принцип рівності стосовно іноземних громадян означає, що юридична сила українських законів однаково розповсюджується на всіх іноземних громадян незалежно від їх приналежності до різних соціальних груп за ознаками статі, раси, національності тощо. У широкому значенні він включає рівність прав і свобод усіх іноземних громадян, рівність їхніх обов\'язків і рівність перед судом.

Основний зміст принципу рівності знайшов віддзеркалення в ч. 1 ст. 21 Конституції України, в якій закріплено: „Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах\". У статті 26 Конституції України зазначено: „іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов\'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України\" [1, с. 11].

Слід зазначити, що конституційне правило, згідно з яким „всі рівні перед законом і судом\", має своєю основою положення статті 7 Загальної декларації прав людини. Згідно з даною статтею „всі люди рівні перед законом і мають право, без жодної відмінності, на рівний захист їх законом\".

Встановлене статтею 21 Конституції України положення про рівність базується на міжнародних нормах і принципах, які виробили стандарти захисту прав і свобод людини і громадянина. Україна, як безпосередній член світової спільноти, визнає і закріплює на конституційному рівні загальновизнані принципи і норми міжнародного права у сфері прав людини і, зокрема, принцип рівності всіх людей перед законом і судом, а не тільки громадян своєї держави.

У сфері кримінально-процесуальних відносин загальну правову основу дипломатичного імунітету і привілеїв також складає принцип рівності всіх перед законом і судом, іншими органами кримінального судочинства, незалежно від громадянства, національності, роду і характеру занять, відношення до релігії та інших обставин, принцип, винятковий початок якого складають норми про дипломатичний і інший імунітет і привілеї. Мета і призначення цих норм полягає у створенні додаткових процесуальних гарантій законності і обґрунтованості залучення дипломатичних представників у сферу кримінального судочинства, захист їх і самого представництва від неправомірного застосування до них заходів процесуального примусу і інших право обмежень.

Мова, якою провадиться судочинство, – принцип кримінального процесу, реалізація якого є гарантією здійснення багатьох інших процесуальних принципів (гласність, забезпечення права обвинуваченого на захист і ін.) (ст. 19 КПК України). Даний принцип є одним із проявів у кримінальному судочинстві державних гарантій національної рівності громадян у всіх сферах життя і вільного вживання ними національних мов. Його початкові положення сконцентровані в ст. 10 Конституції України. Визначаючи українську мову як державну, Конституція України разом з тим гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України (ч. 3 ст. 10 Конституції України).