ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості використання системи обліків для виявлення і розкриття податкових злочинів

За допомогою використання АІС „Облік податків та платежів\" можливе отримання такої інформації, як дані про нараховані податки, облік платіжних документів, ведення карток особового рахунка платника податків, нарахування податків, зборів та інших обов\'язкових платежів відповідно до результатів проведення контрольно-перевірочної роботи податкових органів тощо [11].

Обмін інформацією постійно здійснюється між податковою та митною службами з питань зовнішньоекономічної діяльності, валютних декларацій, стану податкової заборгованості підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, про доходи і майно, яке перебуває за межами України.

На сьогодні в Україні є багато проблем, пов\'язаних із діяльністю податкових органів та використанням ними інформаційних і довідкових автоматизованих систем. Ці проблеми полягають в удосконаленні аналітичної роботи підрозділів податкової міліції та матеріально-технічному забезпеченні їхньої діяльності.

Серед проблем, що існують сьогодні з інформаційного забезпечення взаємодії податкової служби з іншими правоохоронними та державними органами, на нашу думку, можна виділити такі, як:

– постійна зміна законодавства у сфері оподаткування та інших нормативно-правових актів відомчого характеру, що виключає можливість постійного здійснення інформаційного обміну на належному рівні;

– неузгодженість інформаційних систем різних рівнів;

– ненадання інформації з мотивів її таємності;

– відсутність загального підходу до інформаційно-довідкового забезпечення всіх підрозділів правоохоронних органів та інших державних органів, які б мали право користуватися даним видом інформації.

Вирішити ці проблеми можна було б за умови здійснення відповідних заходів, до яких відносимо: врегулювання нормативно-правової бази щодо використання інформаційних систем; запровадження нових методичних розробок щодо узгодженої діяльності податкової служби з правоохоронними та іншими органами для отримання інформації; розробку і впровадження нових криміналістичних обліків та іншої допоміжної інформації для розслідування злочинів; створення автоматизованої міжвідомчої бази даних щодо обміну інформацією між МВС, СБУ, Митною службою, НБУ та іншими державними і контролюючими органами для виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування; створення відповідних електронних адрес для обміну терміновою інформацією; підготовку фахівців для даних галузей тощо.

Виконуючи перераховані пропозиції, не можна не зазначити і про питання забезпечення інформаційної безпеки. Інформація повинна надаватися тільки відповідній особі, а не кожному, хто цього забажає; мають діяти спеціально розроблені заходи щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та заходи щодо незаконного пошкодження, знищення інформації тощо.

Необхідно зазначити, що інформацію, яку отримують працівники податкової міліції, і яку вони використовують при здійсненні оперативно-розшукових заходів, необхідно відрізняти від інших видів інформації, в тому числі інформацію правоохоронної спрямованості (ДСК, „таємно\", „цілком таємно\"). Вона відрізняється специфікою методів і тактичних прийомів отримання, режиму накопичення, зберігання, використання і форм доступу. Це, у свою чергу, забезпечує конспірацію, надійну зашифровку джерел її отримання, можливість перевірки зібраних відомостей та їх застосування лише чітко визначеним колом працівників податкової міліції.

Підводячи підсумок, хотілося б підкреслити значення створення і застосування інформаційних технологій у діяльності податкової служби та інших правоохоронних органів на якісно новому рівні, що може бути вирішено за умови вивчення та використання досвіду формування інших аналогічних систем, відповідного фінансування та підтримки на державному рівні.

Література:

1. Аминев Ф.Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Башкирский государственный університет. – 2001. – 17 с.

2. Анненков С.Н. Информационное обеспечение тактики допроса по делам, связанным с уголовной преступностью // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвузовский сборник научных статей. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 95–99.

3. Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика при формировании учетов, содержа-щих ориентирующую информацию // Черные дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 1. – С. 125–127.

4. Кузьмин А. Информационное обеспечение расследования преступлений // Закон-ность. – 1999. – № 6. – С. 43–45.

5. Миловидова М.А. Криминалистический учет по способу выявления преступных действий и его использование в практике борьбы с преступлениями: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородский институт МВД России, 1994. – 18 с.

6. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при исследовании преступного уклонения от уплаты налогов: Дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 214 с.

7. Гаркуша В. Створення інформаційно-аналітичної системи податкової міліції – необхідна умова модернізації процесу протидії сучасній економічній злочинності // Вісник податкової служби України. – № 44. – 2001. – С. 51–52.

8. Бушмин Е.В. Совершенствование методов налогового контроля с использованием информационных технологий // Налоговый вестник. – 1998. – № 4. – С. 3.

9. Робіду А. Досвід упровадження інформаційних технологій у роботі податкових адміністрацій // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 4(14). – С. 188–192.

10. Росоловский В. Состояние и перспективы развития информатизации органов государ-ственной налоговой служби // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2001. – № 4(14). – С. 176–183.

11. Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (теорія і практика): Монографія. – К.: Логос, 2004. – 324 с.