ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості використання системи обліків для виявлення і розкриття податкових злочинів

Реферат на тему:

Особливості використання системи обліків для виявлення і розкриття податкових злочинів

На сьогодні перед правоохоронними органами стоїть серйозна проблема забезпечення інформаційного підходу до їхньої діяльності. Така ситуація вимагає відповідних теоретичних і практичних розробок. Особливої уваги потребують питання криміналістичних обліків і криміналістичної реєстрації. Питання криміналістичного забезпечення у наукових дослідженнях розглядалися з різних позицій, зокрема: аналізу змісту окремих криміналістичних обліків; визначення місця криміналістичної реєстрації; проблеми формування та використання окремих автоматизованих обліків (банків даних); забезпечення проведення окремих слідчих дій та в цілому розслідування злочинів [1, с. 13; 2, с. 96; 3, с. 126; 4, с. 43; 5, с. 12; 6, с. 25].

Діяльність органів державної податкової служби полягає у проведенні контрольно-перевірочної роботи платників податків, що здійснюється шляхом фінансово-господарських операцій. Тому в практичній діяльності, як правило, користуються можливостями автоматизованих інформаційно-пошукових систем і відповідними системами обліків. Важливе значення також має так зване автоматизоване робоче місце (АРМ), за допомогою якого можна набагато простіше впоратися із завданнями, які стоять перед його користувачем. Наприклад, отримання інформації, пов\'язаної з аналізом фінансово-господарської діяльності того чи іншого платника податку; автоматизована обробка даних податкової звітності; облік платників податків; облік окремих видів операцій, які здійснюються суб\'єктами зовнішньоекономічної діяльності; обліку платників податків, які користуються пільгами при оподаткуванні; здійснення взаємодії між органами податкової служби, МВС, Митною службою України тощо, обміну необхідною інформацією та іншими даними.

Правоохоронна діяльність щодо виявлення, попередження та протидії злочинам у сфері оподаткування, правопорушенням і корупції, забезпечення безпеки діяльності працівників податкових органів є одним із основних завдань податкової міліції, що потребує масштабного та повноцінного інформаційного забезпечення. Для прийняття податковою міліцією обґрунтованих рішень на всіх рівнях їхньої службової діяльності необхідний аналіз та узагальнення великого обсягу даних, що надходять, отримуються як із відкритих, так і з конфіденційних джерел. Від їх повноти, достовірності та своєчасності залежить успіх вирішення загальних завдань підрозділів податкової міліції. Особливого значення інформація взагалі і оперативно-розшукова зокрема набуває при здійсненні підрозділами податкової міліції оперативно-розшукової діяльності [7, с. 51]. Потрібність полягає у створенні належної інформаційної системи для забезпечення якісної взаємодії, обміну інформацією з інформаційними системами правоохоронних, контрольно-ревізійних органів, кредитно-фінансових установ, митної служби та інших відомств.

На сьогодні в ДПА України вже активно ведеться робота зі створення єдиної інформаційної, автоматизованої системи органів податкової міліції (ІАСОПМ). Основною метою, якої потрібно досягти у результаті комплексних дій з розробки ІАСОМ, є створення необхідних умов для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності з виявлення, попередження та протидії порушень у сфері оподаткування, забезпечення безпеки працівників правоохоронних служб та якісне здійснення антикорупційних заходів [7, с. 51].

На нашу думку, подібна інформаційна система дозволить автоматизувати основні технологічні процеси інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів податкової міліції, сприятиме покращанню рівня і результативності проведення оперативних заходів, взаємодії правоохоронних органів, спрямованих на виявлення тіньових оборотів, фінансово-господарських зв\'язків із фіктивними фірмами, фактів відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, та притягненню до відповідальності осіб, які порушили чинне законодавство у сфері оподаткування.

Стосовно діяльності податкової міліції, зокрема обміну інформацією щодо виявлення і розслідування злочинів у сфері оподаткування, то вона характеризується певною складністю. Це пов\'язано перш за все з розміщенням інформації, яка, як правило, в більшості випадків міститься в різних документах: первинних і бухгалтерських документах, бухгалтерській та податковій звітностях тощо.

Проблемні питання формування автоматизованих обліків у діяльності податкової служби відображено у багатьох наукових дослідженнях [8, с. 3; 9, с. 188–192; 10, с. 176–183]. Але це питання потребує більш детального аналізу та дослідження при створенні органами податкової служби нових і вже існуючих інформаційних систем із метою попередження, виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування.

У діяльності податкової служби України позитивно зарекомендували себе такі інформаційні системи обліків, як:

– АРМ „Облік платників податків-юридичних осіб\";

– АРМ „Реєстрація платників ПДВ – юридичних осіб\";

– АРМ „Державний реєстр фізичних осіб – платників податків\";

– АІС „Облік податків і платежів\";

– АІС „Галузь\";

– АІС „Пільги\";

– АРМ „Аудит\";

– АРМ „Реєстрація та контроль касових апаратів\";

– АРМ „Митниця\";

– АРМ „АВТО\";

– АРМ „Земля\";

– АРМ „Фіктивні суб\'єкти підприємницької діяльності\";

– АРМ „Патент\";

– АРМ „Реєстр відкритих і закритих розрахункових рахунків\" [11, с. 129–130].

За допомогою таких інформаційних масивів податковою міліцією для виявлення, розслідування і попередження податкових злочинів може використовуватися різна інформація. Наприклад, для встановлення виду діяльності конкретного суб\'єкта підприємницької діяльності, хто здійснює керівництво даним підприємством, коли воно було взяте на облік, який прибуток має за звітний рік тощо. АРМ „Облік платників податків – юридичних осіб\" постійно обмінюється інформацією з Національним банком України щодо відкритих, закритих розрахункових рахунків суб\'єктами підприємництва [11]. Реєстрація платників ПДВ має значення для реєстрації фактів щодо дотримання чи анулювання свідоцтв платників ПДВ та номери цих свідоцтв. АІС „Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов\'язкових платежів\" передбачає отримання інформації про особу платника податку, інформацію про суми доходів і сплачені при цьому податки та наявність ідентифікаційного номера.