ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Реферат на тему:

Особливості аналізу і дослідження документів при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Під документами потрібно розуміти ділові папери, які служать доказами чогось і підтверджують право на щось. Документ стає судовим доказом у тих випадках, коли він залучений до судової діяльності. Цілий ряд визначень і класифікацій документа є в різних працях за окремими галузями права. Не зупиняючись детально на цих питаннях, зазначимо, що документи можуть бути, зокрема, поділені на такі групи:

1. За джерелом походження. Офіційні документи, що виходять від державних і громадських організацій або уповноважених на те осіб, повинні бути у своїй більшості складені за встановленою формою. Приватні документи можуть бути складені у довільній формі, на розсуд тих, хто їх склав. Не можна стверджувати, що такі документи взагалі ніякої форми не вимагають, а папери, що не мають підпису, можуть бути визнані документами у тих випадках, коли вони попадають у сферу судового розгляду і їх авторство встановлюється матеріалами справи (А.В. Кузнєцов, Я.М. Яковлев). Деякі приватні документи вимагають наявності не лише підписів, а й вказівок про вартість, терміни, предмети договору. Лист, підписаний особою, яка його складала, може бути документом, так як і лист без підпису. У сфері судового розгляду всі папери, приєднані до справи як докази, є документами і встановлення їх авторства не може бути визначальним для вирішення цього питання.

Не можна погодитись із твердженням І.Г. Маландіна, що підпис служить засвідчуючим знаком, головним чином у приватних документах.

За чинним КПК України документи можуть виступати як джерела доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, що мають значення для справи (ст. 63 КПК України). У тих випадках, коли документи мають ознаки, вказані у ст. 78 КПК України, і були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об\'єктом злочинних дій, вони можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом\'якшення відповідальності, тобто виступають як речові докази.

У роботі державних податкових органів використовують дуже багато різних категорій документів. Це і документи, в яких відображена оперативно-господарська діяльність організацій, документи, що вказують на вчинений злочин, вважаються обставинами, які пом\'якшують або обтяжують факт несплати податків, дозволяють проаналізувати причини злочинних дій, їх період. Документи дозволяють встановити недоліки в документальному оформленні певних операцій, встановити обставини, що полегшують скоєння злочину, і відобразити їх у процесуальній і непроцесуальній формах.

Економічна злочинність в Україні досягла високого рівня. З кожним роком збільшується кількість економічних злочинів. Лише за останні два роки серед загальної кількості злочинів, виявлених податковою міліцією, частка ухилень від сплати податків зросла з 53 до 76 %. У 2000 році у провадженні слідчих податкової міліції ДПА України знаходилося 10 199 кримінальних справ, з яких 4 253 у порядку ст. 225 КПК України направлено з обвинувальним висновком до суду, у 2001 році відповідно – 8 369 кримінальних справ, з яких 1582 направлено до суду [1]. Тільки у 2000 році було порушено 126 кримінальних справ про ухилення від сплати податків (по кожній справі сума ухилень понад 1 млн. гривень). У 2001 році таких справ було порушено 225, а за 8 місяців 2002 року їх уже нараховувалось 245. Про ефективність роботи працівників податкової служби України свідчить той факт, що лише за останні 4 роки обсяги надходжень до державного бюджету зросли з 23,6 млрд. грн. до 38,3 млрд. грн., тобто в 1,5 раза [2]. Разом з тим, здійснені правоохоронними органами заходи не досягають необхідної активності, бо цією роботою займаються багато відомств, наділених функціями боротьби з економічною злочинністю, і між ними відсутня належна координація. Безумовно, ці недоліки були б ліквідовані при створенні єдиного державного органу економічної безпеки, на що зверталась увага на засіданні координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 10 липня 2002 року.

2. За змістом – один із документів свідчить про права, правовідносини і обставини, що мають правове значення, інші не мають такого характеру1.

3. За призначенням – одні документи складені для того, щоб засвідчити відповідну подію (наприклад, розписки), інші документи використовуються тільки як судові докази, оскільки в них викладені чи засвідчені обставини, що мають значення для справи (наприклад, лист, у якому наявні ознаки боржника). Поняття \"документ\" у криміналістиці – означає письмовий речовий доказ. Криміналістичній експертизі піддаються, в основному, документи – речові докази. Але здійснюючи виїмку документів, оглядаючи їх, слідчий і суд керуються тактичними прийомами, розробленими криміналістикою. У ході розгляду справи, зокрема проведення експертизи, документ який приєднується як речовий доказ, перестає ним бути, оскільки немає ознак, вказаних у ст. 78 КПК України.

Приводячи перелік доказів, які є в КПК України, С.М. Потапов вказував, що \"методи криміналістики призвані для збирання і дослідження тих же самих доказів\". Тому можна вважати, що криміналістика розглядає питання, що стосуються не тільки документів – речових доказів, але й інших документів.

4. За способом засвідчення події. В одних випадках подія може бути доказана і не лише цим документом, в інших – документ є винятковим засобом засвідчення подій, письмова форма служить основою існування самого юридичного відношення.

5. За формою – одні документи повинні володіти відповідною, наперед встановленою формою, інші – можуть бути складені без дотримання відповідної форми.

Різні облікові документи, що є основою для прийому і видачі матеріальних цінностей, можуть бути поділені на внутрішні, що використовуються лише в межах цієї організації, і зовнішні, первинні (відображують якусь одну операцію, без зв\'язку з іншими) і вторинні або об\'єднані, за характером операцій, що фіксуються, документи можуть бути поділені на товаро-матеріальні, розділені за заробітною платою, касові та інші.

Говорячи про документи, потрібно в першу чергу розуміти ті письмові акти, в яких відображаються облік і звітність, на підставі яких здійснюється контроль за виробництвом і розподілом. Злочинці роблять спробу обійти існуючі правила обліку цінностей, якимось чином документально оформити проведене викрадення, використовуючи будь-яку недбалість у оформленні, відсутності відповідного контролю з боку керівних і контрольно-ревізійних працівників, а також відсутності в деяких випадках нечітко регламентованих правил оформлення документів.

_____________________________________________________

1 Не можна погодитись із твердженням А.В. Кузнєцова, що не є документами бірки, помітки, інші предмети, які свідчать про відповідні факти не своїм змістом, а лише зовнішнім виглядом.

Різні відносини, які виникають між організаціями, підприємствами, установами, приватними особами з приводу здійснення ними прав і обов\'язків, мають своє письмове оформлення. Але документ не тільки оформлює те чи інше правовідношення. Встановлення письмової форми часто є обов\'язково під загрозою визнання відносин недійсними. Документ може тільки в тому випадку бути надійним оформленням і захистом правовідношення, письмовим вираженням якого він є, але й сам може бути достатньо захищеним від різних злочинних посягань. Документ повинен володіти відповідною стійкістю, яка полягає в постійності його форми, стійкості матеріалів, які застосовуються при його виготовленні, захищатися встановленням відповідних чітко регламентованих правил його оформлення і зберігання. Такий документ повинен бути захищеним від відповідних дій, посягань, що здійснюються людьми, до яких належать: підробка (як матеріальна, так і інтелектуальна); викрадення, пошкодження, приховування, втрата або знищення документа; інші порушення встановлених правил оформлення документів. Усі ці дії є посяганням на справжність та істинність документа, на його недоторканність або порушують встановлений для цього документа режим оформлення і зберігання. Поряд з цим, кожна з перерахованих дій є також посяганням і на відповідне правовідношення, яке оформлене цим документом.