ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України

9. Особливістю відзначаються і факти, що підлягають доказуванню у процесі юрисдикційної діяльності органів ДПС. Тут йдеться переважно про особливості доказування в такому виді адміністративної юрисдикції органів ДПС, як провадження в справах про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність є відповідальністю ретроспективною, тобто факти, що слугують підставою її застосування, є подіями минулого. Так само порядок доказування здійснюється і в справах про застосування фінансових санкцій та про дисциплінарні проступки, а також при здійсненні провадження по скаргах громадян що є платниками податків.

10. В адміністративно-юрисдикційній діяльності органів ДПС спостерігається відповідна спеціалізація. Вона дозволяє більш якісно і диференційовано підходити до організації та здійснення цієї діяльності в окремих службах і підрозділах органів ДПС, деталізувати аналітичну та профілактичну спрямованість її, у цілому підвищувати ефективність боротьби з різними адміністративними правопорушеннями, правильна юридична оцінка яких, як правило, вимагає належного рівня спеціальної та професійної підготовки.

Дослідження перерахованих вище особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності є необхідним у першу чергу тому, що застосування юридичних санкцій, які є у більшості випадків результатом юрисдикційної діяльності, торкається питань, пов\'язаних з дотриманням законність при вчиненні дій, або прийнятті рішень правозастосовуваче, а це в результаті віддзеркалюється на проблемах реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні. Аналіз зазначених вище особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС дозволяє зробити висновок, що вони взаємозалежні і, як правило, одні особливості є похідними від інших.

Підводячи підсумок дослідженню сутності та специфіки адміністративної юрисдикції органів ДПС України, зазначимо, що:

- по-перше, адміністративно-юрисдикційну діяльність органів ДПС необхідно сприймати як самостійний вид державної, підзаконної, правозастосовної та правоохоронної діяльності, який полягає у розгляді та вирішенні в передбаченому нормативно-правовими актами порядку правових спорів з метою охорони та захисту інтересів держави в галузі справляння податків з метою наповнення державного бюджету, і дотримання в процесі здіснення такої діяльності прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина;

- по-друге, основу концептуальної, теоретичної моделі адміністративної юрисдикції органів ДПС складають як загальні ознаки і цілі, властиві діяльності органів виконавчої влади в цілому, так і ознаки і цілі, характерні іншим видам юрисдикцій (кримінально-правовій; цивільно-правовій; господарсько-правовій);

- по-третє, загальні і відмінні ознаки видів адміністративної юрисдикції в органах ДПС мають специфічний зміст, що відокремлює цю діяльність від юрисдикції інших державних органів та визначає особливий характер і призначення органів ДПС у системі органів виконавчої влади;

- по-четверте, адміністративна юрисдикція органів ДПС - це спеціальний (особливий) спосіб охорони та захисту суспільних відносин і у той же час - спосіб застосування норм адміністративного права в сфері функціонування органів виконавчої влади;

- по-п\'яте, специфічним є і нормативно-правове регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС, механізм якого включає, крім законодавчих актів і відомчі нормативні акти, у тому числі накази, положення, інструкції тощо, причому за рядом напрямів спеціальними (відомчими) нормативними актами регулюється порядок юрисдикційної діяльності окремих служб і підрозділів органів ДПС.

Література:

1. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 16 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 203.

2. Про державну податкову службу України; Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 4. Ст. 20.; Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. Ст. 1122.

3. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел (милиции): Учеб. пособие / Под ред. Коренева А.П.. М.: МВШМ МВД СССР, 1988. 90 с.

4. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. - М.: Юрид. лит., 1975. – 184 с.

5. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Под. ред. В.М. Манохіна.- Изд-во Сарат. ун-та, 1986. с.128.

6. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М.: Юрид. лит, 1973. – 192 с.

7. Коваль Л.В. Административно-деликтные отношения. – К.: Высшая школа, 1979. – 230 с.

8. Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М.: Юрид. лит., 1979. – 143 с.

9. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.

10. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административний процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

11. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Під загал. ред. Голосніченко І.П., Кондратьєв Я.Ю. - К.: Укр. академ. внутрішніх справ, 1995. - 177 с.

12. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. Бандурки О.М.. - X.: Ун-т внутр. справ, \"Еспада\", 2000. 368 с.

13. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел: Учебник для слушателей Академии МВД СССР/ Под редакцией Л.Л. Попова. - М.: Академия МВД СССР, 1990. – 222 с.

14. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учебник. Издание третье / Под ред. А.П. Коренева. - М.: Московская академия МВД России, Изд-во \"Щит-М\", 2000. – 304 с.

15. Додин Е.В. Административная юрисдикція органов внутренних дел: Учебное пособие. – К.: КВШ МВД УССР, 1981. – 136 с.

16. Калаянов Д.П. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ України. Навч. посібник. – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.

17. Аникин С.Б. Проблемы и перспективы административной юрисдикции органов внутренних дел Российской Федерации. Дис. канд.юрид наук: 12.00.02. / Академия МВД Российской Федерации. – М., 1996. – с.193.

18. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1985.– 100 с.