ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України

В юридичній літературі виділяються такі особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності [7, 74 c.]: широке коло суспільних відносин, що охороняються адміністративно-юрисдикційним засобами; велике коло осіб, які мають право накладання адміністративних стягнень порівняно з іншими суб\'єктами юрисдикції; широке коло посадових осіб, які мають право застосовувати адміністративно-процесуальні міри юрисдикційних проваджень; визначена нормативно-правовими актами спеціалізація щодо розгляду адміністративних справ.

Аналіз науково-юридичної літератури та практичної діяльності органів і підрозділів ДПС України дозволяє виділити такі особливості їх адміністративно-юрисдикційної діяльності.

1. Передусім адміністративно-юрисдикційна діяльність ДПС певною мірою зумовлена завданнями, функціями і характером управлінської діяльності податкових органів і є частиною їх виконавчо-розпорядчої діяльності. Останню, як відомо, з урахуванням конкретизації її завдань і змісту в адміністративно-правовій науці визначають як адміністративну діяльність органів ДПС.

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС, як і будь-яка інша їх діяльність, є підзаконною. Вона ґрунтується на дотриманні чинного законодавства. Компетентні посадові особи органів ДПС, які реалізують надані їм адміністративно-юрисдикційні повноваження, зобов\'язані діяти в межах законів та інших нормативно-правових актів. Відхилення від положень, які в них утримуються, призводить, як правило, до порушень принципу законності і, як наслідок, приводить до скасування постанови (рішення) по справі. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС базується не тільки на суворому дотриманні правових приписів, але і реалізується шляхом застосування цих норм, тобто є правозастосовною діяльністю, а за своїм основним призначенням вона також є діяльністю правоохоронною.

3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС носить публічний характер, тобто вона здійснюється від імені держави в особі того чи іншого працівника вказаних органів. Предметом адміністративної юрисдикції органів ДПС є в основному розгляд і вирішення підвідомчих їм адміністративних спорів. Її зміст характеризує збирання, дослідження та оцінку інформації щодо певної події, а також прийняття рішення по справі в установлених законом формах і порядку. Встановлення і доказування події та інших обставин правопорушення, їх юридична оцінка, винесення постанови по справі та її виконання відбуваються в межах адміністративно-процесуального регламенту. Тому адміністративно-юрисдикційні норми, а також адміністративно-юрисдикційні правовідносини ділять на матеріальні та процесуальні.

4. Юрисдикція органів ДПС завжди є адміністративною, в цьому випадку вона базується на положеннях, що утримуються у адміністративно-правових приписах і здійснюється спеціально уповноваженими посадовими особами. Отже, до її здійснення тією чи іншою мірою причетна значна кількість працівників органів ДПС. Наприклад, правом розгляду справ про адміністративні проступки, застосування до винних осіб адміністративних стягнень, відповідно до чинного законодавства, наділені такі посадові особи органів ДПС: начальники податкових інспекцій та їх заступники, начальники відділів податкової міліції, голови ДПА областей, міст Києва і Севастополя, голова ДПА в АРК та їх заступник, що входять в систему органів ДПС України. А розглядати справи про дисциплінарні проступки та скарги мають право в порядку підлеглості уповноважені посадові особи структурних підрозділів органів ДПС, які таким правом наділені. Крім того, значна частина посадових осіб органів ДПС виконує великий обсяг дій юрисдикційного характеру на підготовчій стадії провадження, пов\'язаних із виявленням події та дослідженням обставин правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення та збором необхідних матеріалів для правильного і об\'єктивного вирішення справи.

5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС характеризується тим, що завжди має винятково державно-владний характер і здійснюється тільки в офіційному порядку. Для її здійснення органи внутрішніх справ наділяються широким колом повноважень, у межах яких вони реалізують належне їм право щодо вирішення адміністративних спорів. Так, відповідно до чинного законодавства, передусім, 234-2 ст., 255 ст. КпАП України посадові особи органів і підрозділів ДПС порушують та розглядаються справи про адміністративні правопорушення, що вчиняються в сфері оподаткування, крім того згідно зі ст. 11 п. 7 Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" вони мають право застосувати фінансові санкції до порушників податкового законодавства, а згідно зі ст.1-5 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ, який діє і щодо працівників податкової міліції, уповноважені особи розглядають справи про порушення службової дисципліни та окремі адміністративні правопорушення, вчинені працівниками податкової міліції ст.15 КпАП. Також відповідно до 4 ст. Закону України \"Про звернення громадян\" та згідно із Законом України \"Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\" працівники податкових органів, зокрема служби апеляцій, розглядають правові конфлікти в галузі управлінської діяльності, якщо їх розгляд і вирішення віднесено до повноважень органів ДПС. Вони також вирішують справи за скаргами щодо питань, внаслідок яких:

а) порушені права, свободи та законні інтереси громадянина або (групи громадян);

б) створені перешкоди для здійснення громадянином його права, свободи або законного інтересу; незаконно покладені на громадянина які-небудь обов\'язки або він незаконно притягнутий до відповідальності.

6. Основним у здійсненні юрисдикційних повноважень податкової міліції як складової органів ДПС є виконання ними в особі уповноважених органів і посадових осіб правоохоронних функцій. Так, одним із основних завдань податкової міліції відповідно до ст. 2 Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод та законних інтересів.

7. До особливостей адміністративної юрисдикції органів ДПС варто віднести тільки одноособове розглядання справи про адміністративний проступок, який вчинено в сфері оподаткування. Якщо деякі органи адміністративної юрисдикції володіють винятково колегіальними повноваженнями (адміністративні комісії, виконавчі комітети селищних, сільських рад), то системі ДПС властива тільки одноособова форма адміністративної юрисдикції. У загальних випадках адміністративно-юрисдикційна діяльність органів ДПС щодо розгляду індивідуально-конкретних справ нескладна як за формою, так і за змістом. Вона не пов\'язана зі здійсненням великої кількості процесуальних дій. Тут не залучається велика кількість учасників процесу, як це має місце при здійсненні кримінально- процесуальної юрисдикції (збір доказів у справі, пред\'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку, оформлення значної кількості необхідних процесуальних документів тощо) [18, с.13].