ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України

Реферат на тему:

Особливості адміністративної юрисдикції в органах ДПС України

Серед суб\'єктів адміністративної юрисдикції чинне місце відведено органам ДПС України, які є різновидом органів виконавчої влади і покликані виконувати певне навантаження у сфері правоохоронної діяльності держави, у тому числі щодо боротьби з найбільш поширеною категорією протиправних проявів, якими є адміністративні правопорушення. Ця діяльність забезпечується постійним здійсненням внутрішнього управління та дозволяє представляти інтереси організаційної структури у відносинах з іншими учасниками управлінського процесу. Вказане положення органів ДПС України віддзеркалює їх діяльність як суб\'єкта адміністративної юрисдикції. Адміністративна юрисдикційна діяльність органів ДПС зумовлюється, насамперед, такими обставинами: досить різноманітним, порівняно з іншими суб\'єктами, обсягом суспільних відносин, які охороняються цими органами, що відображається у специфічних підвідомчих справах про адміністративні правопорушення, а також значно ширшими повноваженнями щодо застосування ними заказів адміністративно-юрисдикційного впливу, специфічністю складання у певній складності при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення. У зв\'язку з цим більш предметного підходу, крім правових і організаційних засад, потребує дослідження концептуально-теоретичного аспекту адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС України. На даний час потребують удосконалення традиційні способи захисту прав людини – судові та адміністративні. А тому дослідження проблем адміністративної юрисдикції взагалі і органів ДПС зокрема повинно базуватися та здійснюватися на пріоритеті прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, удосконаленні адміністративно-юрисдикційних методів їх охорони та захисту.

Особливість адміністративної юрисдикції органів ДПС України, яка зумовлює її правовий зміст, полягає у тому, що, як різновид загальної, адміністративна юрисдикція органів ДПС України є складовою діяльності органів виконавчої влади. У зазначеному понятті інтегруються ознаки як виконавчої влади загалом, так і юрисдикційної діяльності зокрема. Разом з тим загальновідомо, що правова наука не протиставляє юрисдикцію діяльності виконавчих органів. Визначаючи сутність даного правового явища та обґрунтовуючи ознаки, що характеризують адміністративно-юрисдикційну діяльність органів ДПС України, слід зазначити, що вона виступає як різновид: а) діяльності щодо реалізації виконавчо-розпорядчих повноважень влади; б) юрисдикційної діяльності виконавчих органів держави, зокрема вказаних органів, є складовою їх адміністративної діяльності.

У з\'ясуванні концептуальної моделі, у тому числі і правової природи адміністративної юрисдикції органів ДПС України, принципову роль відіграє взаємозв\'язок зазначеного правового явища з цілями та завданнями виконавчої влади. Безпосередньо на органах виконавчої влади, до яких згідно зі ст. 1 Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" [1] належать та підпорядковані їм органи служби та підрозділи ДПА України, лежить основний тягар з практичної реалізації та виконання таких цілей і завдань, як дотримання законодавства у сфері оподаткування, забезпечення особистої безпеки громадян, суспільства, держави, створення сприятливих умов щодо забезпечення благополуччя громадян, суспільства, розвитку економіки, держави, створення сприятливих умов для реалізації фізичними і юридичними особами їх прав, свобод і законних інтересів. У свою чергу, адміністративна юрисдикція органів ДПС України має більш спеціалізовані (галузеві) цілі та завдання, які визначено законодавством (1 cт.Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" та Законом України \"Про боротьбу з корупцією\", 245 ст. КУпАП) [2], але у деяких випадках вони багато у чому співпадають із цілями та завданнями органів виконавчої влади. Досягнення зазначених цілей та завдань проявляється більшою мірою через правозастосовну діяльність виконавчих органів. Правозастосовна діяльність становить систему різних за напрямками дій основного і допоміжного характеру, що мають творчий, організуючий зміст. Сутність правозастосування, як зазначає Коренєв О.П., \"...полягає в діях компетентних органів держави, громадських організацій, посадових осіб з підведення певного юридичного факту під відповідну адміністративно-правову норму і прийняття державно-владного рішення, тобто у вирішенні на основі норм адміністративного права певних адміністративно-управлінських справ...\" [3, с.12]. Щодо органів ДПС України, у більшості випадків йдеться про вирішення певних правових спорів, які виникають під час розгляду та притягнення правопорушників, що вчинили адміністративні проступки у сфері оподаткування, а це вирішення справ про адміністративні правопорушення, що вчиняються в указаній сфері притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб з-поміж працівників ДПС, що вчинили дисциплінарні проступки, розгляд і вирішення справ щодо порушників фінансового законодавства та застосування до них фінансових санкцій, розгляду окремих звернень громадян, а саме: скарг платників податків, які вони надсилають в органи та підрозділи системи ДПС.

Адміністративна юрисдикція органів ДПС генетично пов\'язана з реалізацією виконавчої влади та з формами реалізації права і найбільше – з примусовим способом правозастосування, тобто з його правоохоронною формою. Таким чином, адміністративна юрисдикція органів ДПС є різновидом як правозастосування, так і правоохоронної діяльності. А тому їй характерні ознаки, властиві діяльності органів виконавчої влади, зокрема, такі як: наділення органів (посадових осіб), які здійснюють адміністративну юрисдикцію, юридично-владними повноваженнями, без яких неможливе здійснення вказаної діяльності. Цілі та завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів ДПС є похідними від цілей і завдань органів виконавчої влади, а тому у більшості випадків співпадають. Як зазначає Козлов Ю.М, викорінення негативних обставин, охорона громадського порядку, безпеки, захист прав особи, суспільства, держави є одними з основних завдань управління [4, 22с.], реалізація яких передбачена, зокрема, певними процесуальними формами. Можна погодитися також з думкою Адушкіна Ю.С., який вважає, що дослідження будь-якої процесуальної форми передбачає принаймні чотири основні її моменти: а) цілі, б) принципи, в) суб\'єкти; г) стадії. Визначаючи результати, на досягнення яких направлено провадження і основні засади його побудови, хто і які здійснює в ньому функції і в якій часовій послідовності розвивається процесуальна діяльність, слід зазначити, що дані категорії розкривають специфічні риси і доповнюють характеристику сутності відповідної процесуальної форми. Інші категорії процесу (підвідомчість, акти, строки, докази і доказування ) мають похідний характер і повною мірою можуть бути розкритими при аналізі перших 5, ст. 51.