ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Основні напрями взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

Керівники ОВС, у свою чергу: інформують податкову міліцію про виявлені порушення податкового законодавства з боку юридичних і фізичних осіб; виконують запити органів податкової міліції про наявність матеріалів щодо осіб, які становлять оперативний інтерес, а також відомості про наявність судимості осіб, які проходять по кримінальних справах і матеріалах перевірки, що є у провадженні оперативних підрозділів, підрозділів дізнання та слідчих органів податкової міліції; утримують в ізоляторах тимчасового тримання громадян, затриманих органами податкової міліції у підозрі скоєння податкових злочинів, забезпечують пропуск за службовим посвідченням співробітників підрозділів ПМ в ізолятори для роботи із затриманими; надають допомогу щодо отримання оперативної інформації в місцях утримання під вартою підозрюваних і обвинувачених; виділяють спеціалістів для спільних перевірок підприємств, установ і організацій, які порушують податкове законодавство; проводять криміналістичне дослідження і експертизи матеріалів і кримінальних справ про податкові злочини; сприяють підбору і вивченню кандидатів на службу в органи податкової міліції з використанням наявних оперативних обліків; забезпечують медичний огляд, професійний і психологічний відбір осіб, яких беруть на службу в податкову міліцію; забезпечують органи податкової міліції озброєнням, спеціальними технічними засобами, обладнанням та іншими ресурсами [2, с. 83].

Питання взаємодії органів податкової міліції та органів внутрішніх справ не можна розглядати без відповідного дослідження правових основ і їх форм взаємодії. М.С. Строгович зазначав, що „питання про роль взаємовідносин у правовому регулюванні має не тільки теоретичний інтерес, але й велике практичне значення\" [3, с. 83].

Якщо раніше діяльність правоохоронних органів не була законодавчо регламентована (питання взаємодії між правоохоронними органами, в основному, врегульовувалися відомчими нормативними актами), то прийняття відповідних законодавчих актів дало б можливість врегулювати ці відносини за деякими напрямами.

Відповідно до діючого законодавства оперативні підрозділи органів податкової міліції та оперативні підрозділи органів внутрішніх справ наділенні правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

Так, у п. 2 ст. 10 Закону України „Про міліцію\" вказано, що міліція у зв\'язку з поставленими перед нею завданнями зобов\'язана виявляти і розкривати злочини. У ст. 10 цього Закону міститься вичерпний перелік завдань, покладених на міліцію, у тому числі і по розкриттю злочинів, а стаття 6 передбачає, що міліція вирішує поставлені перед нею питання по взаємодії з іншими державними органами. Із змісту даних статей випливає, що міліція зобов\'язана виявляти всі злочини, які вказані в Кримінальному кодексі України, а потім відповідно до ст. 112 КПК України направляти матеріали дослідчих перевірок і кримінальні справи за підслідністю. Звідси можна зробити висновок, що органи внутрішніх справ мають всі законні підстави для активної взаємодії з органами податкової міліції щодо виявлення, розкриття і розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 207, 208, 209, 216, 218 та частинами 2, 3, 4 ст. 212 КК України, які зобов\'язані проводити оперативно-розшукові заходи, дізнання і досудове слідство з метою попередження податкових злочинів.

Важливою умовою успішного розкриття злочинів є взаємодія на початковому етапі розслідування [4, с. 5]. На стадії порушення кримінальних справ по податкових злочинах якість прийняття процесуальних рішень слідчим податкової міліції за матеріалами органів внутрішніх справ прямо залежить від результатів спільної діяльності оперативних підрозділів вказаних відомств, а також відділів документальних перевірок податкової міліції за правильністю оцінок діяльності платників податків з погляду податкового законодавства; якості і повноти проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та розшуку осіб, які переховуються від слідства, встановлення місцезнаходження свідків по цих справах, а також об\'єктивності і всебічності підготовки й оформлення актів податкової перевірки.

Після встановлення особи, яка вчинила злочин, взаємодія не закінчується. Основні зусилля податкової міліції та органів внутрішніх справ повинні бути спрямовані на всебічне і повне встановлення всіх обставин, які характеризують предмет доказування по кримінальній справі [5, с. 64], у тому числі виявлення і викриття усіх співучасників злочину та доказування всіх епізодів їх злочинної діяльності.

Плануючи взаємодію при виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів необхідно передбачити постійний обмін між співробітниками податкової міліції і ОВС про фінансовий стан платників податків (у податкової міліції така інформація є вичерпною), наявності в них ліквідного майна для забезпечення погашення спричиненої шкоди державі. Цей інформаційний обмін дозволить використати отримані дані в процесі обшуку, при проведенні допитів та інших слідчих дій.

Треба вказати на те, що податкова міліція та ОВС, на нашу думку, повинні ширше застосовувати спільні інформаційні технології, довідкову літературу, у тому числі про джерела податків за кордоном.

Взаємодія органів державної податкової служби і ОВС повинна виражатися в наш час у створенні і діяльності постійних координаційних робочих груп із представників зацікавлених управлінь, відділів, підрозділів, діяльність яких повинна бути спрямована на координацію дій вказаних органів при виявленні і розслідуванні податкових злочинів, правопорушень у сфері економіки, ринку споживачів тощо. При цьому підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю доцільно здійснювати взаємодію з податковою міліцією, інформуючи її про виявлені порушення податкового законодавства з боку юридичних і фізичних осіб [6, с. 87].

Значної матеріальної шкоди державі наносять випадки контрабандного ввезення продукції (товарів) на митну територію України [7]. Порядок взаємодії підрозділів Державного комітету державного кордону та митної служби визначає Інструкція, затверджена наказом від 24 лютого 1997 року № 74/83, положення якої можуть бути використані у діяльності органів податкової служби (податкова міліція), а також Закони України „Про міліцію\" від 20 грудня 1990 року, „Про державну податкову службу в Україні\" від 5 лютого 1998 року, Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року.