ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах

Перший блок простору – „Комплектування кадрів\".

У цей блок входять всі засади, що стосуються прийому й оформлення людей на роботу в органи ДПС.

Перша складова – мотиви вибору особою місця роботи в органах ДПС.

Друга складова блоку виступає правом на державну службу. Разом із гарантованими правами громадян на державну службу є також законадавчо встановлені обмеження. Так, у Законі України „Про державну службу\" є спеціальна стаття 12, у якій зазначені обмеження, пов\'язані з прийняттям на державну службу: не можуть бути обрані або призначені на посаду в державний орган і його апарат особи, що визнані у встановленому порядку недієздатними, мають судимість, гадана безпосередня підлеглість близьких родичів або свояків, та в інших випадках, установлених законами України.

Законом України „Про державну податкову службу в Україні\" забороняється приймати на роботу в органи ДПС не тільки тих, хто має судимість, але й тих, хто був засуджений за заподіяння корисливих злочинів. На нашу думку, визначені обмеження щодо прийому на службу в органи ДПС повинні бути особливо для тих, хто має або мав судимість. Водночас ці обмеження повинні бути гнучкими і виходити з детального вивчення як самої особи, яка приймається на роботу, так і тих обставин, при яких було зроблене правопорушення і навіть злочин. Наступними складовими першого блоку є співбесіда [13], проходження конкурсу [14], випробування при прийнятті на державну службу, а також присяга. З огляду на особливу відповідальність державної служби, Законом України „Про державну службу\" передбачена процедура прийняття присяги. Це не просто символічний акт або щось подібне до військової присяги, а природне запевняння народу України вірно служити йому, Конституції країни, що дає можливість працівнику глибоко усвідомити свій службовий і моральний обов\'язок. На жаль, цей урочистий і емоційно-патріотичний акт часто проходить формально і, як правило, відразу ж забувається. Нами рекомендується, що рольову функцію присяги варто відновити в повному значенні її ціннісного призначення і, можливо, ввести регулярну звітність за виконання працівником її вимог. Таку форму контролю можна було б пристосувати до періоду щорічної оцінки робітників ДПС. Складовими першого блоку також є одержання посади службовцем, посадові функції [15], функціональні обов\'язки службовця та його права службовця.

Перший блок простору забезпечує базову основу проведення кадрової політики в ДПС, визначається трьома напрямками:

– забезпечення висококваліфікованими, компетентними кадрами органів ДПС;

– забезпечення професіоналізму державних службовців у всіх проявах якостей особистості (спеціально-ділових, особистих і моральних), шляхом досягнення ефективного функціонування й удосконалювання системи навчання службовців; з анкетного опитування видно, що самі службовці ДПС вважають, що їх професійна підготовка відповідає їх посадовим обов\'язкам: значно вище ніж потрібно – 0,8 % опитаних, вище ніж потрібно – 12,2 %; відповідає посадовим обов\'язкам – 69,0 %; не достатньо відповідає – 16,3 %; не відповідає – 1,7 %.

– розвиток механізму формування нової генерації державних службовців, спроможних ефективно працювати в умовах трансформаційного етапу розвитку держави.

Другий блок простору – включення прийнятих на службу в органи ДПС осіб в роботу (адаптація). До цього блоку належать включення службовця в процес виконання своїх фахових функцій і обов\'язків (фахова адаптація); включення службовця в систему організаційно-правових вимог, закріплених за кожним працівником органів ДПС, як основи успішного виконання його функцій і злагодженої колективної діяльності всієї ДПС; включення нового робітника в матеріально-побутові умови життєдіяльності й умови праці, тобто соціально-побутова адаптація [16]; включення нового працівника в соціально-психологічну атмосферу трудового колективу органу ДПС, у міжособистісні відносини між працівниками, що значною мірою визначають успішність процесу проходження державної служби; фізичний і психічний стан працівника, який визначається його спроможністю витримувати фізичні й інтелектуальні навантаження роботи, продиктовані об\'єктивною логікою побудови трудового процесу; оцінка діяльності працівника [17]; атестація працівників органів ДПС.

Усі ці складові другого блоку простору знаходяться в органічному взаємозв\'язку між собою, вони випливають одна з одної, взаємодоповнюючи одна одну і компенсують помилки однієї перевагами іншої. Цей єдиний процес включення в роботу прийнятих в органи ДПС осіб розвивається всіма сторонами одночасно. Так включаючись у роботу, службовець одночасно осягає свою професію, пристосовується до вимог режиму і розпорядку роботи, звикає до думки про обмеженість рівня заробітної плати, заводить дружні стосунки з новими колегами, знаходиться під суворим адміністративним і соціальним контролем, заробляючи таким чином свою майбутню офіційну оцінку, що потім стане основою його атестації. Розділити цей процес хронологічно або відповідно до логічної послідовності неможливо. Ураховуючи все це, ми розділили його на складові частини тільки з аналітичною метою.

Третій блок простору – подолання протидій включенню у роботу (дезадаптація).

Дезадаптація – це комплекс різноманітних протидій адаптаційному процесу. Якщо адаптація означає в загальному формування зв\'язків і відносин із різноманітними сторонами службової діяльності працівника ДПС, їхнього поступового зміцнення, то дезадаптація – процес поступового ослаблення цих зв\'язків під впливом різноманітних протидіючих факторів. Складовими третього блоку є: подолання протидій у фаховій сфері; подолання протидій в організаційній сфері державної служби в податкових органах; подолання матеріально-побутових протидій включенню службовця ДПС у свою роботу; подолання соціально-психологічних протидій включення службовця ДПС у свою роботу. Критерієм дезадаптаційних процесів є незадоволеність службовця окремими або всіма сторонами виробничої і соціальної ситуації, його нездатність або безсилля і далі переборювати протидії в процесі включення у свою роботу. Пік незадоволеності – це усвідомлена готовність службовця вийти зі сфери ДПС.