ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України

Узагальнення і реалізація результатів контролю за виконанням державного бюджету – це сукупність прийомів синтезування результатів контролю і прийняття рішень щодо виправлення виявлених недоліків суб\'єкта виконання бюджету. Важливого значення у здійсненні наступного фінансового контролю набуває групування недоліків, тобто систематизація й узагальнення недоліків і порушень нормативно-правових актів у процесі виконання державного бюджету за ознаками однорідності, суб\'єкта порушень і часу їх здійснення. Процедури групування застосовують при перевірці документальної достовірності результатів контролю.

Прийняття рішень за результатами контролю є способом впливу суб\'єкта на об\'єкт контролю з метою реалізації завдань контролю: виявлення порушень і недоліків використання бюджетних коштів, а також осіб, винних у цих порушеннях. Застосовують цей спосіб при розробці і виданні наказів, розпоряджень, службового листа за результатами ревізії, тематичної перевірки, обстеження тощо. Погоджуючись із думкою І.П. Устинової, необхідно визнати, що рішення повною мірою реалізується завдяки двом додатковим формам контролю – організаційному відокремленню служб перевірки та вжиттю заходів щодо усунення недоліків [7, с. 4]. Вважаємо, що у контексті забезпечення ефективності прийнятих суб\'єктами бюджетного контролю рішень особливо важливого значення набуває контроль за виконанням цих рішень. Його можна охарактеризувати як прийом щодо реалізації прийнятих рішень, який передбачає встановлення фактичного стану об\'єкта контролю і його поведінки відповідно до управлінської дії. Таким чином, метод відомчого фінансового контролю – це сукупність органолептичних, розрахунково-аналітичних, документальних, узагальнюючих методичних прийомів контролю.

У контрольній діяльності уповноважених органів використовуються такі методи: ревізії, перевірки (документації, стану обліку і звітності тощо), обстеження, звіти про виконання кошторису, оперативні звіти про стан використання бюджетних коштів, заслуховування доповідей та інформацій службових осіб, аналізи результатів і підсумків проведених контрольних заходів і виконання доручень, узагальнення і експертизи. Проведення їх, як правило, планується. Однак вони можуть здійснюватися і поза планом, у зв\'язку з виникненням необхідності.

Усі методи контролю конкретизуються в методиках, правилах проведення контролю різними суб\'єктами на відповідних об\'єктах (наприклад, методичні вказівки про порядок проведення ревізій сільських, селищних, міських, міст районного значення бюджетів; інструкції з укладання звітності про виконання бюджету, кошторисів видатків бюджетних установ). Методика вказує на конкретні прийоми і засоби контрольних дій, орієнтує, як саме і в якій послідовності починати, здійснювати і закінчувати перевірку.

Основними методами відомчого фінансового контролю є методи, визначені у статті 2 Закону України від 26 січня 1993 року „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\": ревізія – це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального розкриття недоліків, розтрат, привласнень і крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань; за результатами ревізії складається акт. Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій чи їх підрозділів; результати перевірки оформлюються довідкою чи доповідною запискою.

Детально порядок проведення ревізій і перевірок регламентовано в Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, яка розроблена на підставі Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" та Положення „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\".

Взаємодія елементів механізму відомчого фінансового контролю у системі МВС України збагачує кожний елемент, тому що його зміст розкривається лише у співвідношенні з іншими елементами. Проте на певних етапах контрольного впливу можливий пріоритет окремого елемента, але це не зводить нанівець важливість інших елементів. Наприклад, проведення ревізії Рахунковою палатою на визначеному підконтрольному об\'єкті (як зовнішній і наступний вид контролю) не зводить нанівець перевірку на цьому ж об\'єкті, яку здійснило Контрольно-ревізійне управління (як поточний вид контролю).

Таким чином, визначення поняття відомчого фінансового контролю та його елементів має не лише доктринальне значення. Від розробки концепції механізму відомчого фінансового контролю залежить і його правильне та ефективне практичне здійснення. І суспільство, і держава зацікавлені в налагодженому механізмі відомчого фінансового контролю, при якому забезпечується цільове використання бюджетних коштів, підвищується авторитет державних органів у сфері відомчого контролю, зростає соціальна довіра до держави серед населення. Саме категорія механізму надає відомчому фінансовому контролю динаміки, що відображається у практичному здійсненні контролю через реалізацію контрольних повноважень суб\'єктами контрольної діяльності, застосування правових норм, які регулюють названий контроль, застосування методів контрольної діяльності, реалізацію видів контролю.

Література:

1. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М.: Юридическая литература, 1972. – 288 с.

2. Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – М.: Наука, 1976. – 154 с.

3. Аверьянов В.Б., Крупчан А.Д. Функционально-структурный аспект повышения эффективности деятельности органов государственного управления. Вып. 41.– К., 1980. – 118 с.

4. Цвєтков В.В. Ефективність державного управління. Державно-правова реформа в Україні. – К., 1997. – 456 с.

5. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К., 1998. – 67 с.

6. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 612с.

7. Устинова І. Теоретичні питання фінансового контролю в Україні та шляхи законодавчого вирішення проблем бюджетної сфери // Економічні реформи сьогодні. – 1999.– № 22.– С. 1–6.