ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України

Необхідно вказати на єдність елементів механізму відомчого фінансового контролю, яка виключає нехтування будь-яким елементом, а також застосування механізму в скороченому (спрощеному) вигляді. Саме вона забезпечує комплексну дію всіх елементів. Так, не можна уявити елемент суб\'єкта контролю без елемента правових норм, які визначають його контрольну компетенцію або елемент виду контролю – без елемента методу, у зв\'язку з тим, що певному виду повинні відповідати певні методи. Наприклад, наступному виду контролю відповідає метод звітування про виконання кошторису витрат. Таким чином, усі елементи механізму відомчого фінансового контролю перебувають у стані єдності.

Досить суттєвою є й інша особливість - у механізмі відомчого фінансового контролю кожний з елементів виявляє себе не як ізольована ланка загального ланцюга контрольних дій, а передбачає наявність інших елементів. Наприклад, елемент методів контрольної діяльності передбачає наявність певних суб\'єктів відомчого фінансового контролю, які повинні їх застосовувати; кожний вид контролю у відомчій сфері передбачає наявність унормованої компетенції суб\'єкта на право здійснення того чи іншого виду контрольної діяльності.

У науці управління традиційно виділяють дві групи методів, що відрізняються між собою за критерієм примусовості або потенціалу переконання, який сприймає об\'єкт управління [5, с. 25]. До примусових належить правові методи, а до методів переконання – духовно-ідеологічні. Використання таких духовно-ідеологічних методів, як соціологічні аналізи, науково-практичні концепції, статутні положення є нормою управлінської діяльності, оскільки будь-яке управлінське рішення відображає існуючі у суспільстві моральні норми, які є лише орієнтуючою силою.

У контексті відомчого фінансового контролю застосовуються лише примусові методи, які мають чітке правове забезпечення.

Метод у загальнофілософському розумінні (від гр. methodos – дослідження) – це спосіб дослідження, який визначає підхід до об\'єктів, що вивчаються, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини [6, с. 186]. Усі методи контролю у фінансовій сфері базуються на загальнонаукових методах, тому вважаємо за необхідне визначити їх у першу чергу.

Аналіз, як прийом дослідження, включає вивчення предмета уявним або практичним поділом його на складові об\'єкта (ознаки, властивості, відносини). Синтез – це прийом вивчення об\'єкта в цілісності, єдності і взаємозв\'язку його частин. Індукція – прийом дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів об\'єкта складають на основі вивчення не всіх ознак, а лише частини елементів цієї множини, тобто способом виведення висновків від окремого до загального. Дедукція досліджує стан об\'єкта в цілому, а потім його складових елементів, тобто висновки здійснюються від загального до окремого. Аналогія – прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних об\'єктів на основі подібності їх з іншими. Моделювання – прийом наукового пізнання, що ґрунтується на заміні об\'єктів, явищ, які вивчають, на їх аналоги, моделі, що має істотні ознаки оригіналу. При методі абстрагування – переходять від конкретних об\'єктів до загальних понять і законів розвитку. Конкретизація – це дослідження об\'єктів з урахуванням їх різнобічності та якісної багатогранності значень. Системний аналіз – вивчення об\'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему.

Вважаємо, що поняття власне методу відомчого фінансового контролю на відміну від загальнонаукового має більш конкретне визначення – це засоби, специфічні прийоми і способи здійснення названого контролю, вироблені практикою на основі досягнень науки і закріплені у нормативно-правових актах.

Застосування конкретного методу залежить від ряду чинників: від правового положення та особливостей форм діяльності органів, які здійснюють відомчий фінансовий контроль; об\'єкта і мети контролю; підстав виникнення контрольних правовідносин. Вважаємо, що методичні прийоми контрольно-ревізійного процесу у сфері відомчого фінансового контролю можна об\'єднати в такі групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні, узагальнення і реалізації результатів контролю.

Органолептичні методичні прийоми відомчого фінансового контролю використовуються при перевірці фактичного стану об\'єктів контролю, тобто при здійсненні фактичного виду контролю. Інвентаризація – це основний органолептичний методичний прийом контролю фактичного стану підконтрольних об\'єктів, який здійснюється з метою забезпечення збереження цінностей і раціонального використання їх у фінансово-господарській діяльності. Інвентаризація використовується для контролю достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності і балансу підприємств, зокрема, наявності та вартості товарно-матеріальних цінностей, коштів у касах, на розрахунковому та інших рахунках в установах банків, реальності обліку коштів незавершеного будівництва, витрат майбутніх періодів, фондів та інших коштів. Документи, які відображають результати інвентаризації, є доказом фактичного стану цінностей на певну дату, підтвердженого членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальних осіб.

Використання у контрольно-ревізійному процесі розрахунково-аналітичних методичних прийомів дозволяє: встановити загальний стан об\'єктів контролю, виявити фактори, які негативно вплинули на результати виконання кошторису уповноваженими суб\'єктами, розробити подальші напрями контрольно-ревізійного процесу з метою виявлення місць зосередження фінансово-бюджетних порушень, а також конкретних осіб, відповідальних за незадовільні результати.

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми об\'єднують економічний аналіз, статистичні розрахунки. Економічний аналіз як система прийомів у відомчому фінансовому контролі особливо важливий тому, що застосовується: по-перше, для розкриття причинних зв\'язків, які зумовлюють результати явищ і процесів; по-друге, при всіх процедурах і видах названого контролю – попередньому, поточному і наступному. Статистичні розрахунки дозволяють одержувати суб\'єктам відомчого фінансового контролю ті якісні характеристики і величини, яких немає безпосередньо в суто економічній інформації підконтрольного об\'єкта.

Документальні методичні прийоми здійснення контролю у відомчій сфері є визначальними тому, що фінансування міністерства здійснюється на основі закону і конкретних документів (розписів доходів і видатків, кошторисів та ін.). Дослідження документів – це прийоми документального контролю достовірності, доцільності, ефективності фінансових операцій, відповідності їх законодавчим і нормативно-правовим актам, що регулюють фінансування МВС України. При перевірці первинних документів за формою, суб\'єкти контролю встановлюють додержання нормативно-правових актів. Перевірка документів за змістом полягає у критичній оцінці змісту документа – відповідність характеру фінансової операції, що відображена у ньому, наявність інформаційного її втілення, обґрунтованість показників та ін. У випадках, якщо виникають сумніви щодо змісту достовірності операції, зафіксованої в документі про використання бюджетних коштів, ревізор може застосувати метод службового розслідування – викликати осіб, які брали участь у оформленні документа. Достовірність операції, зафіксованої у документі, контролюють також зустрічною перевіркою документів. Цей спосіб використовується, якщо у здійсненні операції, що відображена у документі, брала участь інша організація чи підприємство.