ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України

Реферат на тему:

Організаційно-правовий механізм здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України

Питання правового регулювання відомчого фінансового контролю в системі МВС України є одним з найменш досліджених у науковому аспекті. Разом з тим бракує фундаментальних комплексних досліджень правового регулювання відносин з відомчого фінансового контролю бюджетних установ щодо визначення статусу контрольно-ревізійного підрозділу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та конкретизації контрольної компетенції. Вагомість зазначених проблем, необхідність їх вирішення та актуальність зумовили вибір теми дослідження.

Це питання тією чи іншою мірою досліджували такі вчені, як Воронова Л.К., Кучерявенко М.П., Савченко Л.А., Доля Л.М., Кадькаленко С.Т., Калюжний Р.А., Кузьменко О.А. та інші. Але науковці більше торкалися організації в цілому фінансового контролю та його спеціальних видів – податкового та бюджетного. Питання щодо організації діяльності фінансового контролю в системі МВС донині залишаються поза увагою вчених-правознавців.

При написанні статті було поставлено завдання – сформулювати поняття та дослідити елементи організаційно-правового механізму відомчого фінансового контролю в системі МВС України, дослідити методи його здійснення в названій системі.

В юридичній літературі побутує багато трактувань поняття механізму. У теорії держави і права, наприклад, застосовується поняття механізму держави, яке включає систему державних органів, а також двосторонні зв\'язки між ними [1, с. 63]. У літературі з адміністративного права механізм розглядався переважно в аспекті характеристики організації і діяльності апарату управління. Але особливо предметного визначення поняття механізму та його елементів набуло в теорії державного управління. Серед учених, які досліджували механізм управління, провідна роль належить Тихомирову Ю.А., який, на нашу думку, найбільш змістовно і конкретно визначив поняття механізму управління [2, с. 67]. Проте необхідно зазначити, що комплексні дослідження механізму управління в сукупності його елементів належать до радянського періоду. Визначальне місце у дослідженні певних елементів механізму управління після набуття державою незалежності належить Авер\'янову В.Б., який дослідив організаційні структури управлінського апарату, а також елемент механізму – суб\'єктів управління [3, с. 63] і Цвєткову В.В., який присвятив наукові роботи методам управління як елементу його механізму [4, с. 33].

Проаналізувавши наукові праці на предмет дослідження елементів механізму управління, можна зробити висновок, що більшість авторів надає перевагу статичній характеристиці такого елемента, як суб\'єкт управління, нехтуючи іншими, що призводить до відсутності дослідження механізму у комплексі елементів як цілісного явища. Наше розуміння механізму управління як способу взаємодії елементів управління і його функціонування, призводить до висновку, що нечітке теоретичне визначення елементів механізму управління ускладнює їх практичне застосування в різних сферах і функціях управління.

Серед багатьох формулювань механізму управління підтримуємо визначення, яке дає Ю.А. Тихомиров: механізм соціального управління - це спосіб організації і функціонування управління, який виражається у створенні управлінської системи. У широкому розумінні механізм управління - це процес узгодженого впливу суб\'єктів управління на явища соціальної дійсності. Він служить динамічним проявом управління, яке без нього знаходиться у статиці [2, с. 24 ].

У зв\'язку з тим, що відомчий фінансовий контроль у системі МВС є функцією управління, загальна модель механізму управління автоматично переноситься на вказану контрольну функцію. Проте вважаємо, що особливості контрольної діяльності повинні відобразитися на елементах механізму контролю у відомчому аспекті.

Таким чином, визначаємо механізм відомчого фінансового контролю в системі МВС України як спосіб організації і функціонування контролю, який має вираження у створенні і розвитку системи суб\'єктів контролю, які за допомогою встановлених нормами права повноважень і методів контрольної діяльності покликані досягти обґрунтованих цілей контролю у сфері фінансової діяльності МВС України.

Вважаємо, що до елементів відомчого фінансового контролю на підставі твердження про те, що саме елементи в сукупності визначають динаміку контролю, належать:

1) суб\'єкти відомчого фінансового контролю в усіх організаційно-правових формах;

2) правові норми, що встановлюють повноваження суб\'єктів відомчого фінансового контролю, тобто забезпечують змістовність впливу і взаємозв\'язок у контрольній діяльності;

3) методи і прийоми контрольної діяльності;

4) види контрольної діяльності.

Отже, механізм відомчого фінансового контролю включає в себе декілька елементів, кожний з яких є складним самостійним утворенням. Так, система суб\'єктів відомчого фінансового контролю є самостійним утворенням; попередній, поточний і наступний види відомчого фінансового контролю як елементи механізму визначають відомчий фінансовий контроль за критерієм часу; повноваження суб\'єктів контролю, визначені у нормативно-правовій базі, є обов\'язковими елементами реалізації контрольної діяльності відповідних суб\'єктів; методи є обов\'язковою умовою практичного здійснення суб\'єктами своїх контрольних повноважень. Проте сутність механізму полягає у розумінні системного поєднання цих елементів. Взаємодія елементів виражена у тому, що механізм відомчого фінансового контролю забезпечує їхній органічний взаємозв\'язок, надає їм нових ознак, забезпечує їхній взаємний перехід і ту комбінацію, яка характеризує динаміку контрольного впливу. Саме системний підхід дозволяє визначити якість названих елементів окремо, а також об\'єднавши їх в єдине ціле – механізм контролю у відомчій сфері.

Найважливішою особливістю будь-якої цілісної системи є наявність у ній інтегрованих якостей, які не замикаються лише в сумі якостей компонентів, що утворюють їх. Цілісна система – це визначений склад елементів, компонентів, частин. Для неї характерні сувора внутрішня організація, взаємозв\'язок, взаємодія елементів, що її утворюють. Саме структура пов\'язує окремі елементи в єдине ціле, виявляє спільні ознаки, викликає появу нових системних якостей.

Сформульовані позиції дозволяють охарактеризувати взаємодію між елементами механізму відомчого фінансового контролю. Набір елементів визначається єдиним критерієм – організацією динамічного контрольного впливу. Саме їх сукупність, системний зв\'язок між ними і забезпечує цілісність та цілеспрямованість впливу. І хоча кожний елемент окремо є самостійним явищем, у механізмі відомчого фінансового контролю він розглядається, виходячи із системності та взаємодії з іншими елементами. Так досягається необхідна міра їх поєднання, яка дозволяє виявити їхні якості в межах цілого. Яскравими прикладами взаємодії між елементами механізму відомчого фінансового контролю є: по-перше, можливість різних контролюючих органів спільно застосовувати певний метод контрольної діяльності (Контрольно-ревізійне управління і МВС України здійснюють комплексні (спільні) ревізії підконтрольного об\'єкта); по-друге, закріплення у правових нормах не лише повноважень суб\'єктів відомчого фінансового контролю, а й методів контролю.