ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання

Реферат на тему:

Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв\'язання

В умовах трансформації економічних відносин в Україні, в першу чергу за рахунок подальшого розвитку колективної і приватної власності, назріла гостра необхідність зміни державних підходів щодо протидії кримінальному сектору \"тіньової\" економіки, що має тенденцію до подальшого зростання.

Враховуючи зазначене, Президент та Уряд України посилюють вимоги щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на підвищення рівня захисту економічних інтересів держави через ефективність скоординованої боротьби з організованою та економічною злочинністю в стратегічно важливих та тих галузях економіки, ситуація в яких безпосередньо впливає на економічну і політичну стабільність держави.

На подальше посилення протидії криміналізації економічної сфери спрямовано Указ Президента України \"Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян\" від 18.02.02 № 143/2002, в якому до пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів віднесено боротьбу зі злочинами проти власності, з організованою злочинністю і корупцією, відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом, а також викриття правопорушень у бюджетній сфері.

Завдання щодо посилення боротьби з економічною злочинністю в основному покладаються на Державну податкову адміністрацію України, Службу безпеки України, Державну митну службу України та Міністерство внутрішніх справ України, у структурі яких функціонують спеціальні підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю.

На засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України у поточному році виникло питання про те, яке правоохоронне відомство є відповідальним за організацію боротьби з економічною злочинністю у державі. Генеральною прокуратурою для його вирішення у вересні 2002 року була внесена пропозиція щодо створення на базі Державної податкової адміністрації України, Міністерства економічної безпеки, якому підпорядкувати Державну митну службу та Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС України.

Зважаючи на те, що економічна безпека є одним із найбільших пріоритетів у проведенні державної політики щодо забезпечення національної безпеки України, вказана пропозиція залишається актуальною сьогодні і заслуговує належного вирішення. За роки реформування економічна злочинність у нашій державі досягла високого рівня. З кожним роком збільшується кількість тяжких економічних злочинів. Лише за останні два роки частка ухилень від сплати податків в особливо великих розмірах серед загальної кількості злочинів, виявлених податковою міліцією, зросла з 53 до 76 відсотків. Якщо у 2000 році було порушено 126 кримінальних справ про ухилення від сплати податків (сума ухилення понад 1 млн. грн. по кожній справі), то у 2001 році – 225, а за 8 місяців поточного року – вже 245. Керівництвом МВС служба ДСБЕЗ також орієнтована на посилення боротьби з тяжкими злочинами, а підрозділи по боротьбі з контрабандою митної служби – на посилення роботи щодо викриття незаконного переміщення товарів та послуг через митний кордон.

У той же час здійснювані правоохоронними органами заходи щодо посилення боротьби з економічною злочинністю не завжди досягають необхідної ефективності. Певною мірою це є наслідком відсутності належної координації в управлінні правоохоронними органами, що призвело до деякої розрізненості дій усіх відомств, наділених функціями боротьби з правопорушеннями у сфері економіки, на що наголошував Президент України Л.Д. Кучма на засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 10 липня 2002 року.

На нашу думку, створення єдиного державного органу економічної безпеки дозволило б усунути вказані недоліки, забезпечити ефективне проведення державної політики реформування економіки та посилення боротьби зі злочинністю у цій сфері.

При розгляді зазначеної пропозиції учасники наради від ДПА, МВС, ДМС України визначились, що приймати рішення про створення такого органу без проведення більш глибокого вивчення цієї проблеми і здійснення значної підготовчої роботи є передчасним. Механічне злиття вказаних державних структур без всебічного опрацювання усіх питань, на їх думку, не принесе очікуваного поліпшення справ у даній сфері. Перш за все було враховано, що поняття економічної безпеки є значно ширшим, ніж боротьба з економічною злочинністю, а функції, які виконують державні податкова і митна служби та служба боротьби з економічною злочинністю МВС, не охоплюють всі складові частини економічної безпеки.

Зазначене свідчить про те, що проблема уже визначена на державному рівні і її намагаються вирішити, але правоохоронні органи ще не готові до такого кардинального кроку щодо зміни структури, яка б дозволила сконцентрувати всі сили правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю в державі, покращити координацію управління ними для досягнення високого кінцевого результату.

Наступним кроком покращання координації управління правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю є розробка МВС, СБУ, ДПА разом з іншими зацікавленими виконавчими органами проекту Закону України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\".

Автори законопроекту враховують, що його розробка обумовлена вимогами часу, коли приватна та колективна власність у державі набула свого подальшого розвитку, проте відмова різних фінансових установ та суб\'єктів підприємництва в наданні певних відомостей при ознайомленні чи вилученні фінансових і засновницьких документів, проведенні ревізій, інвентаризацій та взагалі перевірок є вже не винятком, а системою.

У той же час права спецпідрозділів при здійсненні боротьби з економічною злочинність визначені Законом України \"Про міліцію\", який було прийнято десять років тому, вже не відповідають реаліям сьогодення.

Одночасно необхідно зазначити, що в Кримінально-процесуальному кодексі України потрібно значно розширити главу десяту. Це, в першу чергу, стосується статті 103 \"Повноваження органів дізнання\", де права оперативних підрозділів визначені одним абзацом \"... На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили ...\", але ж на стадії дослідчої перевірки матеріалів з метою встановлення ознак злочину та осіб, які його вчинили, окрім оперативних заходів, передбачених Законом України \"Про оперативно-розшукову діяльність\", потрібно застосовувати комплекс інших заходів: опитування осіб, обстеження підприємств, вивчення та вилучення документів, витребування та отримання різних відомостей, проведення ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності тощо, які сьогодні також потребують свого законодавчого врегулювання.

Крім того, виникає нагальна потреба в створенні спеціального фінансово-контрольного (аудиторського) підрозділу в структурі органів внутрішніх справ. Це, в першу чергу, обумовлено тим, що протягом останнього часу одночасно з реформуванням економічних відносин, а відповідно і форм власності трансформувалася і економічна злочинність. Так, Управлінням оперативної інформації МВС України, згідно з діючим Кримінальним кодексом України, до злочинів економічної спрямованості зараховано 72 статті (проти 54-х у старому КК України), зокрема 59 (39 %) – безпосередньо віднесено до компетенції служби ДСБЕЗ, з яких 48 (81 %) – потребують обов\'язкового складання спеціальних узагальнюючих актів ревізій (перевірок).