ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові принципи державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Реферат на тему:

Організаційно-правові принципи державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Актуальність досліджень проблематики державного контролю (як відповідної функції державного управління) взагалі та державного контролю за нотаріальною діяльністю зокрема, зумовлена, перш за все, триваючими нині процесами активного реформування системи управління у різних галузях суспільного життя у напрямі підвищення її ефективності та забезпечення побудови дійсно правової, демократичної держави та високорозвиненого громадянського суспільства, одним із інституцій якого вважається система нотаріату. Розвиток ринкових відносин і приватної власності підвищує значення та роль нотаріальних органів у правовій системі країни, оскільки нотаріальна діяльність уповноважених державою осіб сприяє охороні та захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, створює умови для ефективного розпорядження власністю, надає юридичним актам публічного визнання тощо. Цілком зрозуміло, що виконуючи такі важливі функції, нотаріальна діяльність і сама потребує ефективного контролю з боку держави за законністю її здійснення.

Державний контроль за нотаріальною діяльністю як один із основних засобів додержання законності та порядку у сфері нотаріату, забезпечення прав та законних інтересів громадян у зазначеній сфері є органічною частиною державного контролю та адміністративно-процесуальної діяльності держави, однак характеризується і рядом особливостей, які знаходять своє втілення у існуванні відповідного організаційно-правового механізму такого контролю, фундаментальним елементом якого постають відповідні принципи його здійснення.

Досліджуючи дане питання, автор спирався на праці вчених-адміністративістів, присвячених дослідженню принципів державного контролю взагалі (передусім, це роботи Горшенєва В., Шахова І., Шоріної О., Андрійко О., Бандурки О., Тищенко М., Битяка Ю.), та останні дослідження та публікації, в яких аналізується проблематика деяких аспектів державного впливу на нотаріальну діяльність (Гулєвської Г.). Аналізуючи відповідні наукові напрацювання у досліджуваній сфері, слід відзначити недостатність уваги до формування та визначення принципів державного контролю за нотаріальною діяльністю, що в свою чергу зумовлює актуальність даної публікації на теоретичному та практичному рівні.

Таким чином, мету даної статті можна розглядати як ґрунтовне дослідження теоретичних аспектів питання принципів державного контролю за нотаріальною діяльністю та пов\'язаних із цим практичних завдань.

Отже, перш за все, необхідно звернутися до етимології самого поняття „принцип\", яке походить від лат. principium – основа, початок і трактується згідно з Словником іншомовних слів, як: 1) основне, вихідне положення теорії, вчення тощо; керівна ідея, основне правило діяльності; 2) внутрішнє переконання, погляд, що визначає норму поведінки; 3) основа устрою, дії будь-якого механізму, прибору [8, с. 409]. У філософській довідковій літературі принципи визначаються як центральне поняття, основа системи, узагальнення та поширення будь-якого положення на всі явища тієї галузі, із якої даний принцип було абстраговано [9, с. 362].

В юридичній науці, зокрема адміністративній, як правило, пропонується визначення принципу як кардинальної, керівної ідеї, розуміння принципів певної діяльності як вихідних, основних засад, керівних настанов, що визначають найважливіші правила, за якими вона організується та здійснюється. На думку Колпакова В., під принципами державного управління слід розуміти його позитивні закономірності, які пізнані наукою і практикою, а також охарактеризовані (зафіксовані, закріплені) у відповідних поняттях [7, с. 21–22].

У свою чергу, Горшенєв В. та Шахов І., досліджуючи питання принципів державного контролю, вказують на те, що у принципі контролю закладена основна ідея, яка є найвищою концентрацією теорії та практики, свого роду синтез роздумів і досвіду [4, с. 73]; Шоріна О. під принципами контролю розглядає науково розроблені та апробовані практикою політичні, організаційні та правові основи організації контролю, що забезпечують його ефективність [10, с. 61].

На думку автора, слушним є твердження Горшенєва В. та Шахова І., про те, що безпосередньо змістовною у принципі доцільно вважати загальнообов\'язкову вимогу, що формулює саму ідею, причому загальнообов\'язковість принципу специфічна порівняно з загальноприйнятою нормою права. Принципу взагалі, самому по собі, не властива чітко виражена формальна визначеність, рівень його нормативності значно ширший [4, с. 74]. Отже, визначальною для принципу є функція загальнонормативного орієнтиру з наступною конкретизацією у відповідних нормах права.

Таким чином, вихідне поняття принципу контролю держави за нотаріальною діяльністю цілком логічно розглядати як керівну, основну ідею, що концентрує у собі досягнення науки та практики, виражає інтереси суспільства, виконує функцію загальнонормативного орієнтира здійснення контрольної діяльності державних органів у сфері нотаріату, спрямована на вдосконалення та ефективність такої діяльності.

Перш ніж перейти до класифікації безпосередньо принципів державного контролю за нотаріальною діяльністю та при їх характеристиці, доцільним є звернення до існуючих у теорії адміністративного права поглядів щодо принципів державного контролю взагалі, що дозволить більш повно розкрити специфіку принципів державного контролю за нотаріальною діяльністю, оскільки останні є органічною частиною зазначених вище категорій.

Так, автори підручника „Адміністративне право України\" за загальною редакцією Битяка Ю. серед принципів державного контролю називають: універсальність, систематичність, безсторонність, реальність, дієвість, оперативність, гласність) [1, с. 219]. У свою чергу автори колективної праці „Державне управління: теорія та практика\" за загальною редакцією Авер\'янова В., зазначають, що, виходячи з сучасної реальності й тих завдань, що стоять перед контролем, здається можливим виділити такі основні принципи контролю: об\'єктивність, дієвість, гласність, систематичність, регулярність [6, с. 225].

Серед принципів контрольної діяльності як виду адміністративного провадження Бандурка О. та Тищенко М. називають такі: гласність; оперативність та економічність; дієвість; систематичність; професіоналізм і компетентність здійснення контрольної діяльності; пріоритетну спрямованість контролю на дотримання прав і законних інтересів громадян [3, с. 216]; Андрійко О., досліджуючи організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади, до принципів контролю відносить системність, систематичність, законність, дієвість, гласність і прозорість [2, с. 28]; Волович В. і Кузнєцов Н. вважають, що до принципів контрольної діяльності слід віднести ефективність, законність, доцільність, діловитість, підтримку позитивного досвіду [10, с. 75].