ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України

2. Відомча система освіти не існує ізольовано, вона є органічною складовою національної системи освіти України. Життєздатність відомчої системи зумовлюється тим, що на неї безпосередньо впливають замовники на висококваліфіковані кадри, тобто галузеві служби ДПА України. На відміну від орієнтації на підготовку фахівців широкого профілю у провідних цивільних навчальних закладах, відомча система освіти спрямована на якісне кадрове забезпечення конкретних галузей діяльності органів податкової служби. Отже, з метою найбільш повного задоволення фахових запитів і потреб замовників на спеціалістів, основне завдання відомчих навчальних закладів полягає у підготовці спеціалізованих фахівців.

3. Державна податкова служба України має свою власну систему відомчих навчальних закладів, спеціалізованих на підготовці висококваліфікованих фахівців правоохоронної справи – працівників органів, служб та підрозділів податкової служби.

4. Національна академія ДПС України, на базі якої працюють курси початкової професійної підготовки персоналу для органів, служб і підрозділів податкової служби, організовує на високому рівні засвоєння слухачами знань, вмінь і навичок, необхідних у подальшому для високоякісного виконання своїх посадових обов\'язків щодо захисту прав, свобод і законних інтересів будь-яких учасників суспільних відносин.

5. Початкова професійна підготовка працівників податкової міліції України складається з таких найважливіших елементів: а) структури як форми організації її ланок і рівнів; б) про-цесів управління як сукупності операцій, що виконуються за тими чи іншими нормативно-правовими приписами; в) методів управління як сукупності засобів впливу суб\'єктів управ-ління на керовані ними об\'єкти; г) техніки управління – сукупності технічних засобів для реа-лізації адміністративних процесів.

6. Пізнання явища \"правовий статус\" показує, що: а) дана категорія має універсальний характер; б) вона віддзеркалює індивідуальні особливості людини і реальний стан її в системі багатогранних суспільних відносин; в) права і обов\'язки особи становлять ядро певного правового статусу; г) категорія \"правовий статус\" дозволяє уявити права, свободи, обов\'язки особи в цілісному системному вигляді, створює можливість здійснювати порівняння статусів, відкриває шляхи їх подальшого удосконалення.

7. Спеціальний статус осіб навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, тобто слухачів та осіб науково-педагогічного складу Національної академії ДПС України визначається тим, що усі вони є насамперед державними службовцями органів системи ДПС України.

8. Суб\'єкти навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, мають різні за змістом, напрямом і соціально-юридичною природою права і обов\'язки, реалізація яких покликана забезпечити досягнення поставлених перед особами і органами названих освітянських закладів цілей та завдань щодо початкової професійної підготовки осіб начальницького складу податкової міліції ДПА України.

9. Головна мета навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, насамперед, полягає у підготовці такого працівника підрозділів податкової міліції, який під час виконання у майбутньому функціональних обов\'язків за своєю посадою спроможний буде виконувати їх на високому якісному рівні.

10. Загальна мета і конкретні цілі навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, визначають завдання останнього, до яких насамперед потрібно віднести: організаційно-правове забезпечення активного оволодіння слухачами професійними знаннями, вміннями та навичками, необхідними для успішного виконання у подальшому службових обов\'язків, з урахуванням сучасних вимог, досягнень науки і техніки, запитів практики; формування саме соціально активних, творчих працівників, здатних сумлінно захищати суспільний і державний лад України, правопорядок, власність, конституційні права і свободи громадян; постійна раціональна організація і удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження активних форм і методів навчання, забезпечення його нерозривного зв\'язку з вирішенням завдань, що стоять перед ДПА України; безперервне моральне та етичне виховання працівників, прищеплення їм ідеалів гуманізму, моральної відповідальності за виконання службового обов\'язку; забезпечення здійснення навчально-виховного процесу нормальними умовами, побуту і культурного дозвілля, утворення сучасної навчально-матеріальної бази.

11. Поняття методів навчально-виховного процесу, що здійснюється на курсах початкової професійної підготовки працівників податкової міліції, слід визначити як сукупність спеціальних нормативно визначених способів і прийомів, що використовуються не лише в процесі формування ділових, а також моральних та особистісних якостей працівників органів податкової міліції, для розвитку професійної мотиваційної сфери свідомості, а за необ-хідності - корекції і удосконалення відповідної поведінки.

Література:

1.Авер\'янов В.Б. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи роз-витку. – К.: Видавничий дім \"Ін-Юре\", 1999. – 203 с.

2. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в вищих нав-чальних закладах. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161. – К., 1993. – 10 с.

3. Ильина Г.А. Педагогика: Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1984. – 215с.

4.Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 67 с.

5. Харланов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – 319 с.