ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України

Реферат на тему:

Організаційно-правові питання початкової професійної підготовки в ДПА України

Обов\'язковість формування професійного корпусу державних службовців органів ДПС України є аксіомою реформування даної правоохоронної структури відповідно до принципів побудови правової, демократичної, соціальної держави, визнання прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина найвищою суспільною цінністю, пріоритетом і головною метою діяльності усіх без винятку державних органів. Як справедливо вказує В.Б. Авер\'янов: \"Цей корпус за своєю структурою, складом, професійними якостями має відповідати завданням держави, їх цілям, політичному режиму, механізму держави та її функціям\" [1, с. 203]. Держава не може існувати без спеціально добре підготовленого професійного корпусу працівників органів системи ДПС України. Важлива роль у цій справі відводиться навчально-виховному процесу, організованому на курсах початкової професійної підготовки на базі Центру підвищення кваліфікації керівного складу державних податкових адміністрацій і підрозділів податкової міліції Національної академії ДПС України.

Організація навчального процесу у вказаному Центрі спрямована на забезпечення якісної підготовки кадрів, створення оптимальних і безпечних умов навчання, праці та побуту.

У Положенні про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р., навчальний процес у цих закладах визначається, як \"система організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до Державних стандартів освіти\" [2, с. 10].

Головна мета навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, насамперед полягає у підготовці такого працівника податкової міліції, який під час виконання у майбутньому функціональних обов\'язків за своєю посадою спроможний був виконувати їх на високому якісному рівні. Водночас, мета початкової професійної підготовки особового складу податкової міліції України полягає також у тому, щоб зробити результати навчання корисними в майбутньому, йдеться про наступні шляхи використання здобутих знань. Перший – застосування їх для розв\'язання завдань, виконання яких працівники уже добре засвоїли. Другий – своїм змістом має перенесення принципів та зв\'язків, що забезпечує безперервне розширення і поглиблення знань, умінь та навичок у сфері професійної діяльності осіб начальницького складу за допомогою використання найрізноманітніших прийомів, методів, способів, засобів інтелектуальної діяльності. Така двоєдина мета навчально-виховного процесу на курсах початкової професійної підготовки працівників податкової міліції системи ДПС України повинна розглядатися одночасно як об\'єктивна і суб\'єктивна категорія: вона об\'єктивна, бо визначається врешті-решт матеріальними умовами життєдіяльності суспільства і має організаційно-юридичне визначення; вона суб\'єктивна, адже є ідеальним уявленням бажаного результату суб\'єктів даного навчально-виховного процесу. Об\'єктивно-суб\'єктивна природа загальної мети навчально-виховного процесу курсів початкової професійної підготовки вимагає, щоб конкретні цілі останнього розроблялись і формувались лише на основі глибокого дослідження тенденцій суспільного розвитку та подальшого реформування підрозділів податкової міліції. Саме ці тенденції пред\'являють до працівника податкової міліції ДПА України ряд вимог, яким повинен відповідати працівник та його професійна діяльність щодо економічної охорони, захисту й забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних та економічних відносин.

Сьогодні випускник курсів початкової професійної підготовки як майбутній професіонал правоохоронної, правозабезпечуючої діяльності повинен: 1) знати: соціальну значимість діяльності правоохоронних органів; правову регламентацію діяльності органів податкової служби; особливості роботи в умовах формування незалежної правової держави; прийоми і методи несення служби; психологічні основи змісту заходів запобігання, які застосовуються відносно правопорушників; психологічні умови і засоби успішної реалізації тактичних прийомів несення служби; способи управління своєю поведінкою у психологічно напружених ситуаціях; 2) вміти: використовувати психологічні особливості ідентифікації осіб, які знаходяться у розшуку, аналізувати вчинки і поведінку людей в юридично значимих ситуаціях; ввічливо і уважно поводитися з громадянами, чуйно і тактовно ставитися до їх прохань і заяв; прогнозувати поведінку при вирішенні покладених на нього завдань; приймати грамотні і обґрунтовані рішення в екстремальних умовах і чітко діяти при реалізації прав, наданих працівникам; 3) володіти наступними універсальними навичками: логічного мислення – аналізу, синтезу та вміння роботи, висновками; вербального і позавербального спілкування; активного слухання і запам\'ятовування; спостереження, прийняття рішень; ініціативності; аргументування; самоконтролю; критичного погляду; планування, гнучкого реагування на зміну ситуації – індивідуалізації власної поведінки; спільної роботи і взаємодії в групі; використання результатів власної та чужої роботи; дій стресової ситуації – використання стресу та вміння розрядити його; поведінки відповідно до принципів професійної оцінки; забезпечення безпеки під час виконання службових обов\'язків; належного підбору, а також носіння форменого одягу та екіпіровки; точної передачі інформації; користування засобами зв\'язку; давати доручення та їх виконувати; користуватися правовими актами; документування; підтримування здоров\'я, фізичної форми; користування засобами безпосереднього примусу; 4) володіти наступними спеціальними навичками: дій у екстремальний ситуаціях; збереження конфіденційності, таємниці дій; надання долікарської допомоги; користування інформаційними обліками; використання принципів тактики при виконанні службових завдань; розпізнання достовірності документів; реалізації прав затриманих і тимчасово заарештованих осіб; здійснення особистого огляду – обшуку; ідентифікації та встановлення особи, збору інформації у середовищі перебування і особистого пошуку; затримання осіб; конвоювання, передачі (прийому) затриманих осіб; взаємодії зі співробітниками підрозділів та служб ОВС.

Відповідно до цих умінь, знань і навичок, необхідних працівнику органів податкової міліції для виконання своїх посадових обов\'язків на високому якісному рівні, є сенс поділити конкретні цілі навчально-виховного процесу курсів початкової професійної підготовки на три групи. Перша група таких цілей стосується формування у слухачів знань, вмінь і навичок, тобто цілей формування, необхідних для ефективної професійної діяльності свідомості і поведінки. Друга – цілей формування відносин до різних сторін життєдіяльності суспільства. Третя – цілей формування творчої діяльності розвитку здібностей, задатків, інтересів слухачів, які навчаються на курсах початкової професійної підготовки. Іншою важливою класифікацією цілей досліджуваного різновиду навчально-виховного процесу є поділ їх на нормативні, суспільні та ініціативні. Серед них нормативні цілі є найбільш загальними. Вони обов\'язково визначаються у загальних і спеціальних нормативно-правових актах, діалектично співвідносяться з національними стандартами освіти і слугують загальним орієнтиром у діяльності будь-якого викладача. Суспільні цілі формуються у вигляді потреб та інтересів різних верств громадського суспільства і визначаються, як правило, в концепціях, установах, положеннях, програмах. Ініціативні цілі визначаються безпосередньо самими викладачами з урахуванням типу, специфіки, профілю навчально-виховного процесу, рівня розвитку слухачів і курсантів, кваліфікації навчально-виховного складу.