ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі

Реферат на тему:

Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі

Окремими питаннями організації юридичної діяльності, менеджментом установ виконання покарань займалися Т.Є. Березкіна, Д.Д. Вачугув, А.О.Галай, А.І. Зубков, Н.А. Кіслякова, В.А. Льовочкін, О.Р. Петров, Г.О.Радов, О.О. Соломенчук, але організацією підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі та правовою регламентацією її в Україні ніхто не займався. Питання, визначені в роботі, проблемні, постановочні. У цьому й полягає актуальність роботи.

Однією з ланок державної діяльності, яку необхідно перебудувати, переосмислити та реформувати, є діяльність кримінально-виконавчої системи України. Дійсно, сьогодні ми вже можемо говорити про те, що в Україні значною мірою вирішене питання приведення правового статусу засуджених до світових стандартів пенітенціарної сфери: держава стабільно притримується шляху гуманізації системи кримінальних покарань (відміна смертної кари, реформування кримінального законодавства, розширення переліку альтернативних позбавленню волі видів покарання); більшість спеціальних органів та установ виконання покарання відійшли від стереотипів, сформованих у радянські часи; на противагу виправно-трудовому законодавству завершується формування кримінально-виконавчого законодавства України.

У Програмі подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002–2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р., зазначається, що подальше реформування кримінально-виконавчої системи пов\'язане з необхідністю виконання у повному обсязі міжнародних зобов\'язань України щодо умов виконання покарань, гарантування прав і поваги до людської гідності ув\'язнених, розширення державної підтримки органів і установ виконання покарань [2, с. 2].

Поряд з тим дуже складним залишається питання виробничо-економічної діяльності кримінально-виконавчих установ. Однозначної картини щодо економічних показників системи не прослідковується. У першому півріччі 1995 року підприємства кримінально-виконавчої системи показали кращі показники порівняно із загальнодержавними [6, с. 3].

Подібні показники продовжуються і в наступні роки, лише у 1997–1998 роках Державний департамент України з питань виконання покарань зазначає зростання обсягів виробництва. Так, у 1998 році обсяги виробництва установ кримінально-виконавчої системи України зросли порівняно з 1997 роком на 6,2 % [3, с. 5]. Проте уже в наступному році Державний департамент України з питань виконання покарань вказує на значне зниження обсягів виробництва підприємствами кримінально-виконавчої системи [4, с. 6], за яким знову були зрушення на краще [5, с. 3].

У зв\'язку з частковою зупинкою потужностей, розривом виробничих зв\'язків між підприємствами з економічних та інших причин боротьба за план, заробіток для купівлі продуктів харчування і предметів першої необхідності набирає ще більшого розмаху. Одноманітна, сіра праця виснажує людину, тому і спостерігається значна втрата інтересу до праці [7, с. 58].

Такий стан свідчить про те, що необхідне прийняття і здійснення неординарних економіко-стабілізуючих рішень з боку керівництва кримінально-виконавчої системи щодо виведення її підприємств із кризового стану.

Сучасним кримінально-виконавчим законодавством України не урегульована можливість підприємницької діяльності засуджених, оскільки не передбачена і однозначна її заборона. Згідно зі ст. 63 Конституції України „засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які передбачені законом і вироком суду\" [1, с. 26].

Отже, в контексті реформування кримінально-виконавчої системи, запровадження підприємницької діяльності засуджених може бути одним із суттєвих кроків як для подальшої гуманізації системи виконання покарання, так і для суттєвого поліпшення економічного стану кримінально-виконавчих установ.

На нашу думку, достатньо припустимою формою організації засуджених для ведення підприємницької діяльності є товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до Закону України „Про господарські товариства\", товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) – товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів.

Слід зазначити, що подібні товариства успішно функціонують в установах виконання покарання Росії вже понад 10 років.

Існує ряд умов, обумовлених специфікою кримінально-виконавчої системи, для організації та функціонування Товариства засуджених, зокрема:

– бажання засуджених займатися підприємницькою діяльністю;

– покриття засудженими витрат, пов\'язаних з організацією і функціонуванням Товариства;

– використання в діяльності Товариства коштів засуджених, а також коштів інших суб\'єктів (фізичних або юридичних осіб), задекларованих в установленому законом порядку;

– можливість засуджених отримувати прибуток від підприємницької діяльності;

– відповідність і підпорядкованість діяльності Товариства режиму відбування покарання;

– матеріально-технічна спроможність кримінально-виконавчої установи організувати діяльність Товариства;

Необхідно коротко зупинитися на основних моментах організації діяльності Товариства засуджених.

Ініціатива щодо створення Товариства повинна надходити безпосередньо від засуджених. Основні організаційні питання функціонування створюваного Товариства узгоджуються на загальних зборах засуджених, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю, за участю компетентних представників адміністрації кримінально-виконавчої установи.

Засуджені подають на розгляд керівництву кримінально-виконавчої установи розроблений бізнес-план, в якому зазначаються вид продукції, що планується виготовляти, потреба у виробничих приміщеннях, обладнанні та інструментах, порядок забезпечення сировиною та матеріалами, а також збуту готової продукції, ціну продукції тощо. Персонал кримінально-виконавчих установ сприяє засудженим в отриманні вихідних даних для проведення розрахунків та обґрунтувань.

Після узгодження бізнес-плану з фахівцями територіальних управлінь Державного департаменту України з питань виконання покарання та затвердження означеного документа начальником кримінально-виконавчої установи, засуджені, які є засновниками Товариства, розробляють установчі документи відповідно до законодавства України.

Форми та порядок внесення вкладів засуджених до уставного фонду Товариства (грошові ресурси, майно та майнові права) узгоджуються з керівництвом кримінально-виконавчої установи. При внесенні до уставного фонду вкладів іншими суб\'єктами (фізичними або юридичними особами), вони зобов\'язані надати документи про легальність цих внесків.