ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом

Реферат на тему:

Організаційно-правові аспекти взаємодії податкової міліції з Інтерполом

Економічна безпека держави завжди знаходиться у центрі уваги органів державної влади. Як слушно зазначає В.Т. Білоус, \"Криміногенна обстановка у більшості держав-учасниць співдружності, особливо організовані форми економічної злочинності, викликає незадоволення населення і є реальною загрозою національній безпеці суверенних держав\"[1]. В Україні забезпечення економічної безпеки гарантується правоохоронними органами, до яких серед інших відносяться і підрозділи податкової міліції. Здійснюючи діяльність з попередження та припинення податкових злочинів і правопорушень, відповідно до Закону України \"Про державну податкову службу в Україні\" (ст.19), податкова міліція має такі завдання: запобігати злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, займатись їх розкриттям, розслідуванням і провадженням у справах про адміністративні правопорушення; проводити розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; запобігати корупції в органах державної податкової служби та виявляти такі факти; забезпечувати безпеку діяльності працівників органів ДПС, захист їх від протиправних посягань, пов\'язаних з виконанням службових обов\'язків [2]. У процесі виконання цих завдань співробітникам податкової міліції часто доводиться взаємодіяти з працівниками інших правоохоронних органів.

Цілком природним є те, що в умовах загальної світової тенденції до глобалізації, яка виражається у створенні політико-економічних і військово-політичних союзів між різними країнами та співтовариствами, злочинний світ також спрямовує свої зусилля на створення міждержавних (транснаціональних) угруповань, які могли б здійснювати свою діяльність у різних сферах господарської діяльності з метою термінового отримання прибутків. Так як сплата податків може значно обмежити прибутки від діяльності таких угруповань (легальну їх частину), то, відповідно, використання різноманітних схем ухилення від сплати податків починає все частіше виражатись у міжнародних масштабах. З огляду на це не можна не погодитись з думкою В.С. Овчинського про те, що на початку ХХІ сторіччя першочерговим завданням правоохоронної спільноти потрібно вважати придушення міжнародної організованої злочинності шляхом координації розслідувань на міжнародному та науковому рівнях [3].

Виконання вищезазначених завдань змушує податкову міліцію контактувати з цілим рядом інших органів та організацій, які в свою чергу тією чи іншою мірою стосуються сфери економічної діяльності держави взагалі та сплати податків зокрема. Найбільш тісні контакти податкова міліція має з МВС, СБУ, генеральною прокуратурою, державним комітетом у справах охорони державного кордону та державною митною службою.

Питанню співпраці з Інтерполом у науковій літературі приділяється недостатньо уваги, однак визначення самого поняття Інтерполу та характеристика деяких його функцій зустрічається у ряді праць, присвячених міжнародному праву, наприклад визначення суті діяльності Інтерполу зустрічається лише в одній роботі: \"Інтерпол – міжнародна організація кримінальної поліції, яка веде практичну боротьбу зі злочинністю [4]. У монографії В.С. Овчинского наводяться підстави, за наявності яких можливе звернення правоохоронних органів країни до Інтерполу, крім того, досить детально з наведенням зразків документів зроблено спробу розкрити для широкого кола читачів суть і завдання Інтерполу [3]. Цьому напряму присвячено декілька наукових статей [5–6].

Як свідчить практика, ефективне виконання податковою міліцією покладених на неї завдань залежить від використання досвіду роботи, інформації іноземних правоохоронних органів. Таку можливість отримала наша держава після вступу до Міжнародної організації кримінальної поліції.

Співпраця між Інтерполом і податковою міліцією здійснюється відповідно до законів України \"Про Державну податкову службу в Україні\"[2], \"Про міліцію\" [7], \"Про оперативно-розшукову діяльність\" [8], \"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\" [9], а також підзаконних нормативно-правових актів: міжвідомчого наказу МВС, генеральної прокуратури, СБУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Державної митної служби та ДПС України, який регулює основні положення, пов\'язані з використанням правоохоронними органами України можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів [10].

Найбільш докладно та ґрунтовно з перелічених нормативно-правових актів питання взаємодії Інтерполу з правоохоронними органами України розкрито у Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженій спільним наказом № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.97 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 лютого 1997 р. за № 54/1858 [10].

Щодо взаємодії з податковою міліцією, то потрібно керуватись тими положеннями цієї інструкції, які визначають порядок використання правоохоронними органами України можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні для співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав. Безпосередньо функції Національного центрального бюро Інтерполу у питаннях взаємодії виконує робочий апарат Укрбюро Інтерполу, який виступає посередником для підготовки та надіслання запитів за кордон; а також допомагає відсилати відповіді на запити зарубіжних правоохоронних органів; допомагати обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією.

Співробітникам податкової міліції потрібно знати, що запити надсилаються до Національного центрального бюро Інтерполу і повинні мати такі обв\'язкові встановлені реквізити: назва органу, його повна адреса, телефон, інші засоби зв\'язку, реєстраційний вихідний номер, прізвище та телефон виконавця. Запити та інші документи, що надсилаються до НЦБ, виконуються лише у друкованому вигляді та підписуються керівником органу – начальником (заступником начальника) районного відділу податкової міліції або прирівняних до них та вищих. При посиланні у запиті на прізвища іноземних громадян чи назви іноземних фірм необхідно вказувати їх мовою оригіналу (мовою країни, в яку надсилається запит).