ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні

Реферат на тему:

Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні

Становлення і розвиток аудиту починається з прийняття в 1993 році Закону України „Про аудиторську діяльність\", де визначено суб\'єкти аудиторських відносин, адміністративно-правовий режим їх функціонування та інші питання аудиторської діяльності [1].Загальнотеоретичні засади проведення аудиту, методологія та організація його здійснення досить детально розглядалися у вітчизняній літературі [2–5]. Однак адміністративний режим регулювання аудиту, який би дозволив йому стати ефективною ланкою системи детінізації економічних відносин в Україні, ще не достатньо розроблений і потребує суттєвого вдосконалення.

Дослідження сучасних підходів до організації та правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні та за кордоном показують, що аудит як форма фінансового контролю за суб\'єктом його ініціювання та здійснення може бути двох видів – державним і недержавним. Тобто аудиторська перевірка може виконуватися за адміністративно-правовим приписом держави або з ініціативи суб\'єкта господарювання, може здійснюватися підрозділами Державної контрольно-ревізійної служби [6], аудиторськими підрозділами державної податкової служби [7], підрозділами внутрішнього аудиту банків [8; 9] або аудиторських фірм [1]. Порядок ліцензування, сертифікації, організації і проведення аудиторських перевірок аудиторськими фірмами доцільно розглянути більш детально.

Діяльність аудиторських фірм регламентується в першу чергу Законом України „Про аудиторську діяльність\" 1993 року (далі – Закон) [1]. Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усі господарюючі суб\'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності, органи державної виконавчої влади.

Відповідно до статті 3 Закону, „аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг\". Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов\'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Закон також закріплює поняття аудиту, зокрема, під ним у статті 4 Закону розуміється „перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб\'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам\".

Слід зазначити, що Закон України „Про аудиторську діяльність\" регулює питання організації, методичного забезпечення виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг тільки незалежними аудиторами чи аудиторськими фірмами, уповноваженими суб\'єктами господарювання. Згідно з ч. 2 ст. 2 зазначеного Закону інші види аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством.

Враховуючи, що в преамбулі Закону України „Про аудиторську діяльність\" заявлено, що він спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю та правових засад аудиторської діяльності в Україні, то повинен бути комплексним і врегульовувати всі види аудиторської діяльності.

Згідно зі ст. 10 Законуаудит може проводитись як з ініціативи господарюючих суб\'єктів, а також обов\'язково, у випадках, передбачених у приписах чинного законодавства.

Так, проведення аудиту є обов\'язковим для:

  1. підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб\'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов\'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб\'єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п\'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки;

  2. перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

  3. емітентів цінних паперів;

  4. державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

  5. порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.

Даний перелік підстав для здійснення аудиту не є вичерпним, оскільки Закон України „Про аудиторську діяльність\" передбачає можливість обов\'язкового проведення аудиту в інших випадках, передбачених законами України.

Для ведення аудиторської діяльності встановлюються спеціальні вимоги, а саме: стаття 5 Закону містить положення, згідно з яким аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України. При чому аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об\'єднатися з іншими аудиторами в спілку. Сьогодні в Україні діє 2 293 зареєстрованих суб\'єктів аудиту, з них аудиторських фірм – 1 596, аудиторів – приватних підприємців-аудиторів – 697 [10].

Отже, Закон про аудиторську діяльність не врегульовує порядок здійснення аудиторських перевірок службовцями аудиторських підрозділів державних контролюючих органів. Щодо позавідомчих аудиторів, Закон встановлює до них особливі вимоги. Зокрема, для здійснення аудиторської діяльності одноосібно, позавідомчий аудитор повинен отримати сертифікат, а на його підставі також ліцензію.

Законом встановлюються адміністративні обмеження, що покладаються на аудиторів – їм забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю. Остання не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором також не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Законодавством закріплено також поняття аудиторської фірми, під якою розуміється „організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг\" (стаття 6 Закону).

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30 відсотків. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Суб\'єктом управління і контролю в сфері аудиторської діяльності є Аудиторська палата України, повноваження якої визначаються Законом України „Про аудиторську діяльність\" та Статутом Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію і ліцензування суб\'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Причому Законом встановлено, що затвердження норм і стандартів аудиту є винятковим правом Аудиторської палати України. Затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту є обов\'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. Право на отримання сертифіката мають громадяни України, які здобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Наявність певних знань з питань аудиту визначається шляхом проведення відповідного іспиту. Особи, які не склали іспиту, мають право повторно скласти його не раніш як через рік після прийняття рішення Аудиторською палатою України. Термін чинності сертифіката не може перевищувати п\'яти років. Члени Аудиторської палати України підлягають сертифікації у встановленому порядку. Особи, делеговані до Аудиторської палати України першого скликання, підлягають сертифікації з дотриманням вимог Закону про аудиторську діяльність, за винятком складання іспиту.