ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом

Реферат на тему:

Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом

З перетворенням податків на постійне джерело доходів держави ступінь їх раціональності набуває першочергового значення, оскільки вміле державне регулювання економіки за допомогою механізмів оподаткування перетворюється на визначальний фактор економічного прогресу.

Виходячи із перспектив інтеграції з ЄС, формуються напрями та механізми податкового регулювання економіки Польщі, причому не без врахування колишніх досягнень функціонування податкового механізму в країні. Як відомо, до 1980 року польська податкова система відповідала вимогам соціалістичної економіки, що підкреслює її подібність до української системи оподаткування, яка теж успадкувала регулятивні елементи економіки соціалізму. Як і українська система оподаткування, так і польська вдосконалюються з року в рік, а метою такого вдосконалення традиційним є пошук оптимальної податкової системи, яка б задовольняла вимоги як держави, так і платників податків. З огляду на це, для України як країни з трансформаційною економікою, яка має на меті подальшу інтеграцію до економічних угруповань, доцільним є вивчення досвіду Польщі в царині оподаткування загалом та процесів споживання зокрема, оскільки Республіка Польща однією із перших країн соцтабору стала на шлях гармонізації та уніфікації непрямого оподаткування відповідно до міжнародних вимог.

Значну роль у забезпеченні процесу справляння податків у Польщі, як і в будь-якій країні, відіграють органи стягнення податків. Розглянемо в цьому аспекті структуру податкової служби Польщі. На відміну від багатьох країн світу та України зокрема, структура податкової адміністрації Польщі представлена не трьома рівнями виконавчої влади, а лише двома. Наприклад, центральний рівень представлений Міністерством фінансів, а місцевий – місцевими податковими органами.

З метою забезпечення належного рівня адміністрування податків Міністерство фінансів поділяється на департаменти та управління, виходячи із структури податкової системи держави. До його складу входять такі департаменти: непрямих податків; прямих податків; податкової системи; місцевих податків та кадастру; організації податкової адміністрації; контролю.

Схематично податкову адміністрацію Польщі можна представити таким чином:

Схема 1

Структура податкової адміністрації Польщі1

Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом

Як видно із схеми, податкову роботу на центральному рівні координують державний секретар та його заступник. На місцевому рівні функціонують 355 податкових офісів, 16 податкових відділень і 16 офісів податкового аудиту. Основними обов\'язками місцевих податкових органів є: оцінка та збір податків; проведення реєстрації платників з метою оподаткування. Крім цього, місцеві органи оподаткування здійснюють камеральні перевірки податкової звітності та податкові. Податкові органи, які функціонують в окремих адміністративно-територіальних одиницях, вважаються інстанціями першого ступеня і мають право прийняття первинних рішень щодо податків.

Таким чином, структура податкової адміністрації Польщі побудована за функціональними напрямами діяльності із урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць. Принципових відмінностей стосовно функціонуючих підрозділів у складі ДПА України та польської податкової служби немає. Але ми спостерігаємо чіткий розподіл повноважень щодо обліку платників та надходжень податків і щодо проведення контрольних перевірок. Так, повноваження щодо обліку платників та надходжень податків мають податкові відділення та податкові офіси, натомість повноваження щодо податкових перевірок – лише офіси податкового аудиту. Такий розподіл обов\'язків між підрозділами податкової служби має свої позитиви. По-перше, службове навантаження працівників податкової служби формується так, щоб податковий інспектор мав достатньо часу для самовдосконалення та вивчення податкового законодавства. По-друге, посадові особи податкової служби Польщі працюють у конкретному напрямі оподаткування (наприклад, тільки перевірки з питань правильності оподаткування непрямими податками) і не розпорошують набутий досвід та знання між декількома видами службового навантаження. По-третє, існує певна незалежність та об\'єктивність під час проведення податкових перевірок та зведення до мінімуму дискретності, адже вони проводяться окремими підрозділами, які не підпорядковуються податковим відділенням – основним виконавцям податкової роботи. Подібний принцип незалежності у функціонуванні податкових органів закладено під час побудови податкової системи Росії, де взагалі створено Міністерство по податках і зборах. Водночас, до недоліків такої побудови податкової адміністрації Польщі можна віднести вузьку спеціалізацію податкових кадрів та певного роду неузгодженість дій між податковими офісами та офісами податкового аудиту, оскільки останні не інформують податкові офіси про об\'єкти та суб\'єкти контрольних дій. На противагу цьому, в Україні з 2000 році запроваджено формування національного плану документальних перевірок платників податків. Такий підхід здійснення контрольної діяльності українською податковою службою є позитивним для запозичення податковою адміністрацією Республіки Польща, оскільки він дає можливість чітко координувати діяльність усіх підрозділів податкової служби та інших фіскальних органів.

Розглянемо більш детальнодіяльністьдепартаментунепрямих податків податкової адміністрації Польщі. Департамент є основним ініціатором пропозицій щодо основ податкової політики в царині податків на споживання, опрацьовує проекти законодавчих актів, які стосуються непрямих податків, аналізує існуючі проблеми в цій сфері оподаткування та проектує відповідні зміни в законодавстві. Роз\'яснення та тлумачення законодавчих актів з питань оподаткування непрямими податками є однією з найважливіших функцій даного департаменту. Для порівняння, в Україні упродовж декількох років функціонує у складі ДПА України головне управління податку на додану вартість, а віднедавна департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів. Вказані підрозділи податкової служби України виконують аналогічні функції, що й департамент непрямих податків податкової адміністрації Польщі. Виходячи з цього важко виділити будь-які відмінності у призначенні та функціонуванні вказаних структурних підрозділів податкової служби обох країн.

Отже, функціонування відповідних підрозділів податкових адміністрацій Польщі та України стосовно справляння податків на споживання відбувається на підставі державної концепції в галузі непрямого оподаткування, яка повинна відповідати реаліям економічного розвитку країн.

Не перебільшуючи і не применшуючи значення непрямого оподаткування для формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів у Польщі та Україні, звернемося до статистичних джерел. Для цього скористаємося діаграмами 1 та 2. Як видно з діаграми 1, в Україні у доходах Зведеного бюджету частка непрямих податків у 1995 році становила 33,48 %, а у 2001 році – 24, 28 %. Безумовно, це досить значний показник, хоча спостерігається деякий його спад у 2001 році. Така тенденція в Україні пояснюється зменшенням загальної кількості платників податку на додану вартість у зв\'язку з переходом на спрощену систему оподаткування, а також збільшенням розміру порогу реєстрації платниками податку на додану вартість.