ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України

На жаль, Закон України „Про державну податкову службу в Україні\" [9] не містить статті, яка б чітко визначала принципи здійснення фінансового контролю органами ДПС. У ньому тільки зазначається, що органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень. Таке положення лише побічно вказує на законність як на основний принцип діяльності органів державної податкової служби України. У вказаному Законі необхідно також викласти основні принципи і напрями здійснення контролю органами ДПС, сам механізм його здійснення, що сприяло б формуванню цілісного механізму здійснення контролю цими органами.

Проведений нами аналіз дозволяє виділити наступні ознаки фінансового контролю, здійснюваного органами ДПС: його односторонній характер; обов\'язковість; можливість застосування примусу; виконання з метою фінансового забезпечення діяльності держави та її безпеки. Він повинен проводитись у межах, визначених законодавством, і бути при цьому ще й ефективним. Суворе дотримання законності є важливою вимогою щодо діяльності органів ДПС усіх рівнів, а системі фінансового контролю властива цілеспрямованість: всі види і форми контролю служать загальній меті – дотриманню податкового законодавства і забезпеченню своєчасного і повного перерахування сум податків до бюджетів. Організація і функціонування чіткої системи контролю – обов\'язковий і невід\'ємний елемент податкової політики держави.

Для удосконалення фінансового контролю, що здійснюється органами ДПС на даному етапі, необхідно:

– чітко визначити місце контрольної функції органів ДПС серед інших функцій;

– удосконалити принципи, напрями здійснення контролю та сам механізм його здійснення;

– приділити належну увагу ефективності контролю;

– врегулювати зв\'язки між окремими контролюючими органами;

– підвищити рівень організації контролю;

– уніфікувати та чітко виписати процедури й операції контролю, його об\'єкт і предмет.

Основні питання контролю органів ДПС з метою створення ефективної податкової системи, на нашу думку, повинні бути врегульовані на двох рівнях: у Конституції України та законах України. З метою підвищення ефективності діяльності державної податкової служби України доцільно до Конституції внести відповідні зміни, чітко зазначивши, що „контроль за додержанням податкового законодавства України здійснює державна податкова служба\".

Література:

1. Алисов Е.А. Финансовое право Украины: Учебное пособие. – Харьков: Эспада, 2000. – 288 с.

2. Бен Дж. М. Терра. Введення у податок на додану вартість у ЄС. – Paris: ОЕСД, 1995. – С. 5.

3. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. – М.: Информационно-внедренческий центр \"Маркетинг\", 2000. – 392 с.

4. Вайнштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках. – М.: Высшая школа, 1974. – 336 с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с.

6. Вознесенский Э.Ф. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юридическая литература, 1973. – 134 с.

7. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Харьков: Легас, 2003.– 360 с.

8. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000.– 192 с.

9. Про державну податкову службу в Україні:Закон України від 24.12.93 № 3813-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84 (із наступними змінами та доповненнями).

10. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. – М., 1999. – 256 с.

11. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – Воронеж: Издательство Воронеж-ского государственного университета, 1997. – 304 с.

12. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.

13. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах / Под. ред. И.И. Кучерова. – М.: АО \"Центр Юр Инфор\", 2001. – 256 с.

14. Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий. – М.: Финансы, 1971. – 280 с.

15. Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2000. – 385 с.

16. Налоги и налоговое право: Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: \"Аналитика – Пресс\", 1997. – 600 с.

17. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство / Под ред. Е.Н. Евстигнеева. – СПб. : Питер, 2000.– 320 с.

18. Налоги и налогообложение. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

19. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

20. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Руск. яз., 1990 – 917 с.

21. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). – К.: Ред. журн. \"Вісник податкової служби України\", 2002. – 432 с.

22. Організація і методика податкових перевірок: Навч. посіб./ О.П. Чернявський, В.П. Хомутенко, В.В. Немченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

23. Податкове право: Навч. посібн./ Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін. За заг. ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

24. Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1967. – 267 с.

25. Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. – Ростов н/Д: Экспертное бюро.: М.: Гардарика, 1996. – 280 с.

26. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Х.: Фірма \"Консум\", 1999. – 496 с.

27. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. – М.: Перспектива, Юрайт, 2000.