ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України

На нашу думку, заслуговує на увагу визначення, яке дає О.А. Лукашев [23, с. 190]: об\'єктом податкового контролю є фінансово-господарська діяльність платника податків, що відображається у грошових документах, бухгалтерських книгах, звітах, кошторисах, деклараціях, товарно-касових книгах, показниках електронно-касових апаратів і комп\'ютерних систем, що використовуються для розрахунків за готівку зі споживачами, та інших документах, незалежно від способу надання інформації, пов\'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів.

На нашу думку, об\'єкт контролю органів ДПС можна визначити як дію чи бездіяльність платників податків, що оцінюється з погляду законності додержання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, а також суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення контрольної функції органами ДПС України.

Контроль органів ДПС є основним напрямом діяльності податкової служби України щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, за дотриманням податкової дисципліни суб\'єктами підприємницької діяльності. Здійснення фінансового контролю податковими органами – це складний комплексний процес, який регулюється відповідними Законами України та іншими підзаконними нормативно-правовими актами. Належне законодавче забезпечення контролю сприяє ефективності контрольної діяльності та удосконаленню механізму контролю. ДПС активізувала свої дії як щодо контролю за дотриманням податкового законодавства і своєчасною сплатою податків, так і стосовно гласності – широкого інформування населення через засоби масової інформації про стан та зміни у податковій політиці. Відсутність єдиного документа, який би охоплював усі ланки діяльності державної податкової служби, має негативний вплив і на сам контрольний процес. Таким документом повинен стати Податковий кодекс України.

Що ж до предмета контролю, то у сучасних дослідженнях він згадується лише в поодиноких роботах. Існують різні підходи щодо його визначення. Якщо одні науковці [1, с. 47] вважають, що предметом фінансового контролю є поведінка об\'єктів з погляду дотримання ними своїх обов\'язків як учасників фінансової діяльності, то інші [22, с. 8] відносять до нього конкретний вид діяльності (певні фінансово-господарські операції) об\'єкта, на який спрямовано контрольні дії. Предметом же фінансового контролю є, фактично, первинна документація (бухгалтерські звіти, кошториси, баланси тощо), що засвідчує рух контрольованих грошових фондів і підтверджує їх [7, с. 55].

М.В. Карасева вважає, що безпосереднім предметом державного і муніципального контролю є бухгалтерські звіти, баланси, кошториси та інші документи [10, с. 164].

В окремих роботах предмет фінансового контролю визначається відповідно до його спеціалізації за трьома основними напрямами– витрати бюджету, доходи бюджету і фінанси державних підприємств.

На думку В.В. Бурцева, предметом державного фінансового контролю є правильність нарахування і сплата податків і зборів, правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і повнота фінансової звітності, дотримання встановленого порядку здійснення експортно-імпортних і валютних операцій, обґрунтованість витратних статей бюджету, ефективність використання державної власності, доцільністьвитрат тощо [3, с. 8].

Не зовсім зрозумілою є позиція авторів, які вважають, що бухгалтерські документи – це лише джерело одержання певної інформації, а ніяк не предмет контролю. На нашу думку, носій певної інформації саме і є предметом контролю.

О.А. Ногіна вважає, що предметом податкового контролю є документальні, речові і цифрові носії інформації про здійснені платником податків операції, його дії (бездіяльність) [19, с. 109]. Предметом податкового контролю у кожному конкретному випадку вважають різні аспекти і прояви податкових відносин: законність, достовірність, повноту, своєчасність тощо [18, с. 381].

На нашу думку, до складових предмета фінансового контролю, що здійснюється органами ДПС, можна віднести: правильність нарахування, повноту, своєчасність сплати податків; законність складання, достовірність і повноту документів податкового обліку; облік платників податків; законність складання первинної звітності; інформацію про об\'єкти оподаткування; аналіз отриманої інформації, тенденцій, що намітилися, вироблення прогнозів; прийняття заходів щодо попередження порушень законності та дисципліни; ведення обліку конкретних правопорушень, аналіз їх причин і обставин; запобігання протиправній діяльності; виявлення винних у скоєнні податкових правопорушень і притягнення їх до відповідальності; визначення відповідності витрат фізичних осіб їх доходам тощо.

В Україні організація і здійснення фінансового контролю органами ДПС перебуває ще на стадії становлення і потребує більш глибокого дослідження і розробки теоретичних і методичних засад. У певному розумінні фінансовий контроль, що здійснюється органами ДПС, є інформаційною системою, що включає збір, обробку, зберігання і передачу контролюючої інформації. Рух інформації забезпечує процес управління контролем. Пріоритетним завданням нині стає модифікація інформаційного забезпечення фінансового контролю, здійснюваного органами ДПС. Покращання інформаційного забезпечення є необхідною умовою досягнення позитивного впливу контролю на стан об\'єкта контролю в майбутньому.

Досягнення постановленої мети та вирішення завдань реалізуються через принципи, найважливішими з яких є: системність контролю, незалежність фінансового контролю як невід\'ємний атрибут демократії, достовірність фактичної інформації, ефективність, превентивність контрольних дій, повнота охоплення контролем об\'єктів, розподіл контрольних повноважень, відповідальності.

Контроль повинен бути своєчасним за терміном здійснення, здійснюватися безперервно, регулярно і систематично; бути оперативним, дієвим та різнобічним.