ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України

Реферат на тему:

Об\'єкт та предмет фінансового контролю органів державної податкової служби України

На всіх етапах розвитку держава повинна забезпечувати фінансову основу своєї життєдіяльності, умовою реалізації якої виступає державний фінансовий контроль. Його система формується з метою реалізації права держави законним шляхом забезпечити власні фінансові інтереси, а також інтереси громадян.

Для досягнення у суспільстві правового порядку у сфері фінансової діяльності держава забезпечує проведення фінансового контролю в усіх сферах суспільного життя. Існують різні думки про місце та значення контролю. Науковці розглядають контроль як функцію, метод чи форму органів управління, завершальну стадію управлінського процесу, форму зворотного зв\'язку, за допомогою якої отримується необхідна інформація про дійсний стан об\'єкта і виконання управлінських рішень або систему спостереження і перевірки підконтрольного об\'єкта.

Контроль органів державної податкової служби є, з одного боку, формою реалізації контрольної функції, зазначеним державним органом виконавчої влади, а з іншого – це специфічний напрям контрольної діяльності держави, попередження здійснення порушень податкового законодавства, повне і своєчасне формування податкових доходів бюджетів усіх рівнів. Досить широкими правами у сфері фінансового контролю наділені органи податкової служби. ДПА України забезпечує реалізацію єдиної податкової політики, але діючій податковій системі на сьогодні притаманна неузгодженість і суперечливість окремих законів, нестабільність, надмірне податкове навантаження на платників, безсистемне та невиправдане надання пільг.

Контроль органів ДПС України необхідно розглядати як єдину самостійну систему, що складається з трьох основних елементів: контролюючого суб\'єкта, підконтрольного об\'єкта, контрольних дій.

Останнім часом у літературі вчені почали більш ґрунтовно висвітлювати питання щодо об\'єкта і предмета фінансового контролю, однак визначення цих понять залишаються дискусійними і неоднозначними, існує стан невизначеності, багато у чому пов\'язаний з термінологічною плутаниною та особистим баченням науковцями як предмета, так і об\'єкта контролю. А отже, існує потреба у їх дослідженні. Це вказує на актуальність даної публікації: необхідно з\'ясувати та визначити об\'єкт і предмет контролю органів ДПС щодо виконання ними основного завдання – забезпечення надходжень до бюджетів. У цьому і полягає мета статті.

Розглядаючи об\'єкт і предмет фінансових правовідносин, М.В. Карасева [11, с. 136] під об\'єктом розуміє те, на що спрямована поведінка учасників фінансових правовідносин, а під предметом – те явище чи „предмет\", з яким „працює\" суб\'єкт правовідносин з метою досягнення об\'єкта свого інтересу. І якщо у більшості випадків предмет і об\'єкт фінансових правовідносин співпадають, то у деяких відносинах державного фінансового контролю, як зазначає М.В. Карасева, їх необхідно розглядати окремо.

Термін „об\'єкт\" відповідно до визначення у Великому тлумачному словнику української мови [5, с. 635] – це „явище, предмет, особа, що на них спрямовано певну діяльність, увагу і т. ін.\". Такої ж думки і С.І. Ожегов [20, с. 439].

Термін „предмет\" –„будь-яка дія, об\'єкт\" [20, с. 578], „те, на що спрямована практична діяльність кого-, чого-небудь\" [5, с. 920].

Отже, тлумачення цих слів практично не відрізняється одне від одного. Як видно, предмет інколи визначають як об\'єкт і навпаки, що не зовсім правильно. Звідси і нерозуміння предмета і об\'кта контролю.

Існують різні думки щодо визначення об\'єкта фінансового контролю. Одні вчені [6, с. 28] вважають, що як \"кінцевий\" об\'єкт контролю необхідно розглядати дії людей, які відповідають за певні ділянки своєї роботи. Інші [22, с. 8] під об\'єктом фінансового контролю розуміють доходи суб\'єктів підприємницької діяльності, громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у тій частині, в якій вони виступають платниками податків і зборів. Деякі дослідники [25, с. 17–18] зазначають, що об\'єкт – не що інше як організація, стосовно якої здійснюється контрольна діяльність уповноважених органів. Є.А. Алісов [1, с. 47] об\'єктами фінансового контролю вважає державні органи, державні юридичні особи, недержавні юридичні особи, особи, які займаються фінансовою діяльністю. Е.Г. Вайнштейн [4], В.М. Митрофанов [14], В.Д. Полторадня [24] до об\'єктів контролю відносять види діяльності підприємств, організацій, установ та їх посадових осіб.

Грачева О.Ю. стверджує, що „безпосереднім об\'єктом фінансового контролю є процеси формування грошових фондів і їх використання, які виражають розподіл вартості суспільного продукту або його розподіл в натурально-речовій формі і за вартістю\" [8, с.13], а також грошові відносини [27, с. 105].

Об\'єктом фінансового контролю переважно є грошові відносини, які з\'являються при русі публічнихгрошових ресурсів. Але об\'єкт фінансового контролю не обмежується лише грошовими коштами. Він передбачає і контроль за використанням матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів, так як саме вони лежать в основі фінансових обов\'язків суб\'єктів [7, с. 55]. Формально об\'єктом фінансового контролю є фінансові по-казники діяльності, але оскільки вони або регламентують процес формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів, або відображають результативність їх кругообігу, фактичним об\'єктом фінансового контролю є весь процес виробничо-господарської діяльності [26, с. 78]. На нашу думку, це найповніше визначення об\'єкта фінансового контролю.

Щодо об\'єкта податкового контролю, то, якщо одні науковці [16, с. 413; 17, с. 200] його об\'єктом вважають грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси, декларації, договори, контракти, накази, ділове листування, а також інші документи, пов\'язані з нарахуванням і сплатою податків, обов\'язкових платежів до бюджету і позабюджетних фондів, то інші [18, с. 381] стверджують, що його об\'єктом є сукупність податкових відносин як імперативних грошових відносин, у процесі яких утворюються грошові фонди держави. Бен Дж. М. Терра під об\'єктом податкового контролю розуміє діяльність платника податків щодо виконання ним своїх податкових обов\'язків [2, с. 6–7]. На думку М.П. Кучерявенка, податковий контроль як частина фінансового відрізняється від інших форм контролю тим, що його об\'єктом є різні види податків, організація функціонування системи сплати податків [12, с. 282–283]. В.А. Онищенко до об\'єкта податкового контролю відносить правильність обчислення податкового платежу, своєчасне й повне його перерахування, здійснення інших дій, безпосередньо пов\'язаних із виконанням платником своїх податкових обов\'язків (постановка на облік в органах ДПС, складання та подання податкової звітності тощо) [21, с. 11]. Деякі науковці [15, с. 500] об\'єктом податкового контролю вважають правильність нарахування податків, повноту і своєчасність їх сплати, інші [13, с. 21–22] до цього переліку додають ще законність первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності.