ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування

– початок діяльності у кожному випадку повинен мати привід – повідомлення про вчинення проступку або необхідність його попередження. У всіх інших випадках податкова міліція не вправі втручатися в життя громадян, у діяльність інших державних органів, державних, громадських, приватних організацій;

– податкова міліція здійснює свою діяльність винятково на підставі закону і відповідно до закону, а в певних випадках - і в чітко визначеній процесуальній формі. Порушення вимог закону, допущене в процесі правоохоронної діяльності, є саме по собі правопорушенням, що тягне дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність;

– адміністративно-юрисдикційну діяльність можуть здійснювати особи, які перебувають на службі, мають спеціальну, найчастіше юридичну підготовку. Присвоєння іншими особами права здійснювати таку діяльність є недопустимим;

– рішення податкової міліції у всіх випадках є заходом юридичного впливу, який ґрунтується на законі, та пов\'язане з певними обставинами здійснення діяння, що призвело до втручання цього органу. Порушення такої вимоги тягне за собою скасування прийнятого рішення, а іноді і відповідальність посадової особи, яка його прийняла;

– законні та обґрунтовані рішення, прийняті податковою міліцією, належать до обов\'язкового виконання посадовими особами та громадянами. Невиконання рішень накладає на правопорушника додаткові санкції;

– всі рішення податкової міліції, пов\'язані з адміністративними проступками у сфері оподаткування, що суттєво впливають на права та свободи громадян або стосуються інтересів держави, державних, громадських та приватних організацій, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку;

– податкова міліція виконує такі функції: конституційного контролю, юрисдикційну, попередження злочинів та інших правопорушень.

Що стосується функції контролю, можна зазначити, що податкова міліція здійснює податковий як один з видів фінансового контролю (про зміст фінансового контролю додатково див. 9; 25; 26). Податкова міліція контролює своєчасність сплати та правильність обчислення податків та інших обов\'язкових платежів у бюджет та в установлених законом випадках – позабюджетні фонди. У процесі здійснення контрольної діяльності, згідно з Указом Президента України \"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності\", податкова міліція має право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб\'єктів підприємницької діяльності – стосовно сплати податкiв i зборiв (обов\'язкових платежiв) до бюджетiв і державних цільових фондів, неподаткових платежiв.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки. По-перше, при сплаті податку відбувається перехід права власності, повного фінансово-господарського відання чи управління на суму сплачених коштів. По-друге, аналіз чинного законодавства та положень теорії права, здобутків вчених з фінансового права дозволяє зробити висновок про те, що податкову міліцію слід віднести до правоохоронних органів. Як правоохоронний орган, до його компетенції повинні належати повноваження, які дозволяють здійснювати охоронну функцію у сфері оподаткування. Крім того, податкова міліція є й органом контролю, який має повноваження у сфері податкового контролю. До суспільних відносин, які є об\'єктом охоронної та контрольної діяльності, належать суспільні відносини, які виникають у процесі встановлення, введення податків і платежів податкового характеру, справляння податків. Платіж податкового характеру має дві обов\'язкові ознаки: наявність особливих правових режимів утворення та спрямованість на задоволення державних потреб шляхом використання відповідних надходжень на підставах та у порядку, визначеному чинним законодавством. Таке використання може мати часткове цільове призначення. Об\'єктом адміністративного проступку може бути вище визначена сфера суспільних відносин.

Література:

1. Роздайбіда А.В. Податкове правопорушення як підстава адміністративної відповідальності: Дис.... канд. юрид. наук. 12.00.07. – Ірпінь, 2003. – 190 с.

2. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: Дис... канд. юрид. наук. – Харків, 2000. – 189 с.

3. Комзюк А.Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с.

4. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов\'язкових платежів. – К.: „ЕксОб\", 2003. – 280с.

5. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 № 889-ІV // Урядовий кур\'єр. – 2003. – 12 липня. – № 127.

6. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М.: Юридическая литература,1973.

7. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА, 2001.

8. Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996.

9. Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. Н.И. Химичёвой. – М.: Издательство „БЕК\", 1997. – 525 с.

10. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 1996.

11. Про створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи: постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року за № 898 // Урядовий кур\'єр. – 1996. – № 171–172. – 12 вересня.

12. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків між бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України // Урядовий кур\'єр. – 2001. – № 33.

13. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року в редакції від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР // Закони України. – К.,1997. – Т. 12. – С. 76–84.

14. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків, 1998.

15. Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – Тернопіль, 2001.

16. Кучерявенко Н.П. Правовая природа налога // Финансове право. – 2001. – № 2. – С. 6.

17. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб\'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 (у ред. від 28 червня 1999 р. № 746/99) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26.

18. Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

19. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

20. Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні: Закон України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 210.

21. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 36. – Ст. 275.

22. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 36. – Ст. 322.

23. Алексеев С.С. Государство и право. – М.: Юр. лит., 1994.

24. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. засл. деятеля науки Рос. Федерации, д-ра юр. наук, проф. В.П. Божьева. – М.: СПАРТАК, 1996. – 286 с.

25. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы, комментарии: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 96 с.

26. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.