ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення

Реферат на тему:

Об\'єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення

Сучасний стан житлово-комунальної сфери набув особливої економічної та соціально-політичної гостроти і становить загрозу економічній безпеці України. Про це свідчать періодичні техногенні катастрофи, які щороку набувають дедалі загрозливіших масштабів, критичний екологічний та санітарно-епідеміологічний стан житлово-комунальної сфери, на фоні якого відбувається щорічне зростання цін на житлово-комунальні послуги, що сприяє подальшому зубожінню населення України. Таке становище не тільки порушує права і законні інтереси громадян-споживачів ЖКП, а й створює сприятливе середовище для різноманітних, зловживань, продукування корупції, тіньових схем енергозбереження тощо.

Проголошена адміністративна реформа та прийняття ряду нормативно-правових актів, у тому числі і Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки\" [1], а також створення у 2003 році Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, а згодом реорганізація його у Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, не сприяли подоланню кризового стану галузі та не створили відповідні умови, що сприяли б переходу галузі на ринкові умови господарювання. Так, не набув розвитку такий важливий сегмент ринку у житлово-комунальний сфері, як інститут власника житла, запровадження якого, на нашу думку, створить конкурентне середовище у галузі та ефективний громадський контроль за кількісними та якісними параметрами житлово-комунальних послуг, що надаються споживачам.

Вирішення зазначеного вище питання потребує відповідного наукового дослідження у частині вирішення проблем щодо формування інституту власника житла. Для цього необхідно здійснити аналіз наукової літератури, нормативно-законодавчої бази, вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо формування інституту власника житла, визначити недоліки його запровадження та сучасний стан організаційного та адміністративно-правового регулювання відносин у житлово-комунальний сфері.

Це дозволить сформувати конкретні пропозиції щодо запровадження інституту власника житла шляхом створення об\'єднань співвласників багатоквартирного будинку у житлово-комунальній сфері.

Методологічною основою дослідження є праці таких відомих учених та практиків, як В.Б. Авер\'янова, В.І. Альохіна, Б.І. Адамова, В.С. Аханова, А.В. Бабак, О.М. Білянського, Ю.П. Битяка, Р.А. Калюжного, В.К. Колпакова, Т.М. Кравцової, Н.Р. Нижник, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, В.М. Селіванова, І.Ф. Газізулліна, М.В. Горділадзе, С.І. Дорогунцова, О. Завади, О.Б. Лотоцького, В.П. Ніколаєва, Н.І. Олійник, Г.І. Онищука, О.С. Пузанова, В.П. Пустовойтенка, М.О. Пухтинського, М.В. Пітцика, К. Рабенхорста, В.В. Кравченка, В.І. Кравченка, В.М. Комарницького, Л.Г. Кузьменко, В. Савенка, О.Я. Самборської, В.Г. Святоцької, Т.М. Строкань, Г.М. Семчука, Ф. Тейлора, Г.А. Тосуняна, О.В. Чуприни, М. Федуняк, І.О. Фоміна тощо.

Не зменшуючи ролі та значущості робіт названих науковців і практиків, необхідно визнати, що далеко не всі питання знайшли у них своє концептуальне цілісне відображення. Так, практично відсутні дослідження щодо організаційного та адміністративно-правового переходу житлово-комунальної сфери на ринкові умови господарювання, не приділялася належна увага і вирішенню проблем запровадження об\'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ). Вирішення зазначених проблем та розробка пропозицій щодо їхнього розв\'язання і визначили вибір теми даної статі.

Слід зазначити, що історія виникнення ОСББ, для яких світова практика виробила спеціальний термін – „кондомінімум\" (від лат. слова con – спів; dominimum – володіння), сягає часів Римської імперії. Існували вони колись і в Україні у часи дореволюційної Російської імперії та в період непу. З того часу ця форма пройшла кілька етапів свого розвитку, вдосконалюючись відповідно до розвитку ринкових взаємовідносин у суспільстві. Об\'єднання власників квартир (будинків) існують в Англії, Франції, США. Щодо України, то правова база для їхнього створення була закладена з прийняттям у липні 1992 року Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду\" [2]. У статті 10 другого розділу цього Закону зазначено, що „власники квартир у багатоквартирних будинках є співвласниками допоміжних приміщень, технічного обладнання та елементів зовнішнього благоустрою...\". Однак зазначений вище Закон передбачав право власників квартир лише на створення „об\'єднань та асоціацій власників окремих квартир та будівель...„ для експлуатації та утримання будівлі.

У жовтні 1992 року Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) прийняв постанову „Про приватизацію державного житлового фонду\" [3], якою затвердив Правила користування приміщеннями житлових будинків та прилеглими територіями. Ці правила уточнювали поняття „спільне володіння\". У них йшлося про те, що об\'єднання виступає від імені власників квартир в усіх питаннях, пов\'язаних із ремонтом та утриманням будинків; описувався процес створення та реєстрації таких об\'єднань; перераховувалися права та обов\'язки об\'єднання і його членів; зазначалось, що спільні витрати розподіляються „... пропорційно до загальної площі квартир, зайнятих власниками...\"; визначалися повноваження загальних зборів об\'єднання та деякі процедурні вимоги щодо прийняття рішень. Після прийняття Верховною Радою України постанови „Про концепцію державної житлової політики\" [4] було визначено основні напрями житлової політики на перспективу. У цій постанові вперше наголошується на обов\'язковості „об\'єднання власників квартир багатоквартирних будинків у товариства з метою забезпечення належного утримання будинків та прибудинкових територій\". Постанова КМУ „Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об\'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні\", [5] була прийнята для розвитку цього нового напряму державної житлової політики. У прийнятому Положенні визначено загальний порядок і процедуру організації та ліквідації об\'єднань типу ОСББ. Документ детально описує порядок скликання установчих зборів, механізм подальшого використання майна, що перебувало у спільному користуванні, визначення спільних видатків, проведення ремонтів і реконструкцій у нових умовах. Важливим є пункт про безкоштовну реєстрацію новостворених ОСББ та про термін такої реєстрації. Нарешті, у самій Постанові дано доручення відповідним відомствам розробити типовий статут кондомінімуму, а також спеціальне положення про визначення та закріплення меж прибудинкових територій і передачі цих територій кондомінімуму в користування.

У 2001 році Верховна Рада України приймає Закон України „Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку\" [6]. Який визначав правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об\'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов\'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку. Відповідно до Закону України [6] об\'єднання має право створювати органи управління, визначати умови їхньої діяльності та оплати; визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою; здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів; захищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності тощо. Однак зазначений спосіб утримання житла та прибудинкової території не набув масового застосування. Так, за даними Держжитлокомунгоспу України, у 2003 році таких об\'єднань було створено лише 2 934 (2,9 %); у 2004 році – 3 409 (3,4 %); у 2005 році – 3785 (3,8 %). Дані соціологічного опитування, результати якого подано на рис. 1, дозволяють зробити висновок про те, що причиною повільного створення ОСББ є недостатній рівень обізнаності населення щодо ОСББ. Так, більше 50 % респондентів відповіли, що не знають нічого про об\'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На запитання, чи вступили б Ви у таке об\'єднання, яке зможе обирати організацію, що буде краще обслуговувати будинок, більшість респондентів відповіла „так\" (67,4 %). На запитання, чи змогли б мешканці Вашого будинку об\'єднатися і створити об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку 26, 1 % опитаних відповіли „так\", 37 % – „ні\", а 37 % ще не визначились.