ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Нормативно-правове регулювання звернень громадян

Однак у Законі не має ні визначень поняття колективного письмового звернення, ні порядку надання відповідей на ці звернення. Тому пропонуємо доповнити ст. 3 Закону визначенням колективного письмового звернення, виклавши його так: „Колективні письмові звернення – це пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, запити громадян, викладені в письмовій формі, підписані двома чи більше громадянами та направлені до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і службових осіб\". Закон необхідно доповнити статтею, якою визначити порядок надання відповідей на письмові колективні звернення, виклавши останню в такій редакції: „У випадку, коли звернення підписали двоє чи більше громадян, то адресатом у листі-відповіді зазначається громадянин, підпис якого у скарзі стоїть першим чи адреса якого зазначена на конверті або в скарзі\".

Частиною ІІ ст.ст. 14, 15, 16 Закону передбачено, що пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

У зв\'язку із тим, що в Україні за заслуги перед державою присвоюється звання Герой України пропонується до зазначеного вище переліку в ст.ст. 14, 15, 16 Закону включити і осіб цієї категорії.

Згідно із частиною ІV ст. 16 Закону до скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

З метою забезпечення збереження оригіналів чи копій документів, що були передані громадянином для розгляду його скарги, пропонується в ст. 16 Закону уточнити, як буде повернуто відповідні документи громадянину та викласти частину ІV цієї статті в такій редакції: „До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду за вимогою громадянина йому повертаються поштою з повідомленням про вручення або передаються особисто під розписку\".

Відповідно до ст. 22 Закону про результати розгляду звернення громадянина на особистому прийомі повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина. На жаль, цією статтею не передбачено порядок надання усних відповідей заявнику. У зв\'язку із наведеним, з метою уникнення зловживань як з боку посадових осіб, які розглядали звернення, так і з боку заявників пропонується частину ІV ст. 22 Закону викласти в наступнійредакції: „Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина. Усна відповідь посадової особи заноситься у встановленому порядку до протоколу особистого прийому, з цією відповіддю в обов\'язковому порядку під розпис повинен бути ознайомлений громадянин\".

Крім того, з метою узгодження змісту ст. 18 Закону, якою передбачено право громадянина отримувати тільки письмову відповідь про результати розгляду його заяви чи скарги, зі змістом ст. 22 Закону пропонується в переліку прав громадянина, визначених ст. 18 Закону, передбачити право громадянина отримати не тільки письмову, але й усну відповідь (у разі звернення його на особистому прийомі) оформлену у запропонованому автором до ст. 22 Закону порядку.

Ст. 26 Закону передбачено, що подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об\'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. З метою захисту прав та інтересів громадян, пропонується доповнити цю статтю реченням наступного змісту: „Доведення факту подання громадянином звернення протиправного характеру здійснюється відповідними посадовими особами у встановленому чинним законодавством порядку\".

У 2005 році за результатами розгляду скарг на дії працівників органів державної податкової служби України році до посадових осіб податкових органів було застосовано заходи дисциплінарного впливу: звільнення з роботи, оголошення доган, попередження про неповну службову відповідність, затримання присвоєння чергового рангу та ін.

У переліку видів юридичної відповідальності, передбачених ст. 24 Закону не визначено дисциплінарну, а передбачено тільки цивільну адміністративну та кримінальну відповідальність.

Погоджуємося з пропозицією Таранухи В.П., яка вказує на необхідність внесення змін у ст. 24 Закону та пропонує викладення цієї статті у такій редакції: „Посадові особи винні у порушенні цього Закону несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України\" [5].

На сьогодні удосконалення чинного законодавства України про звернення громадян, у тому числі його процедурних норм, є необхідною умовою забезпечення належного функціонування органів державної влади та гарантією захисту прав і свобод людей від можливого необмеженого адміністративного розсуду з боку держави.

Література:

1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21.

2. Авер\'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. – № 5. – С. 15.

3. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47.

4. Статистичні дані взяті із Статистичних збірників Державної податкової адміністрації України за 2004, 2005 роки.

5. Тарануха В.П. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади: Дисертація на здобуття кандидата юридичних наук. – Київ, 2003. – С. 123.