ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Нормативно-правове регулювання звернень громадян

Реферат на тему:

Нормативно-правове регулювання звернень громадян

Державна політика, що запроваджується в даний час, спрямована на створення сучасної, ефективної системи державного управління. Запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян визначено серед пріоритетних завдань Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 [1].

Відповідно до частини ІІ ст. 3 Конституції України утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов\'язком держави.

Про актуальність зазначеного вище питання свідчить постійна увага до нього як з боку органів державної влади, так і з боку вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків.

Так, проблеми звернень громадян в Україні досліджували у своїх роботах В.Б. Авер\'янов, Н.В. Александрова, В.І. Антипов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, І.К. Залюбовська, Р.А.Калюжний, С.П. Кисіль, В.К. Колпаков, В.Г. Перепелюк, В.І. Полюхович, В.П. Столовий, В.П. Тарануха, М.М. Тищенко, В.О. Шамрай, В.І. Шишкін, В.К.Шкарупа. Серед зарубіжних авторів згаданій проблематиці приділяли увагу у своїх роботах зарубіжні автори: Г. Бребан, Ж. Ведель, Е. Ланг, В. Мендель, Є.Старостяк, Н. Хаманєва.

Проте не можна не погодитися з думкою доктора юридичних наук В.Б. Авер\'янова, що багатьма фахівцями не враховується той факт, що детальна регламентація в законі технологічно раціональних і демократичних за своїм змістом процедур розгляду в адміністративному порядку заяв і скарг, інших звернень приватних осіб – це чи не вирішальна гарантія дотримання під час такого розгляду неупередженої, відповідальної та „прозорої\" поведінки службовців у відносинах зі згаданими особами. Крім того, у чинному законодавстві України саме процедурна частина (за винятком хіба що традиційно розвиненого регулювання адміністративно-юрисдикційних проваджень) є найменшою за обсягом та досконалою [2].

У зв\'язку із наведеним суттєво повинні змінитися чинне законодавство України та діяльність органів державної влади, уповноважених розглядати звернення громадян, у напрямі забезпечення умов для ефективної реалізації людьми своїх прав і свобод.

У запропонованій статті спробуємо проаналізувати роботу органів державної податкової служби України у справах по зверненнях громадян, нормативно-правові акти, що регламентують діяльність цих органів державної влади, а також розглянути окремі проблеми подальшого удосконалення вказаних нормативно-правових актів.

Право громадян на звернення до органів державної влади є конституційним правом громадян. Це право закріплено в ст. 40 Конституції України, яка передбачає, що громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов\'язані розглянути ці звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Звертаючись до органів державної влади громадяни реалізовують свої політичні, економічні, соціальні, культурні, громадські, особисті права і охоронювані законом інтереси, або здійснюють їхнє відновлення у разі порушення.

Питання практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення регулюється: Законом України від 2 жовтня 1996 р. „Про звернення громадян\" (далі – Закон) [3]; Законом України „Про інформацію\"; Указами Президента України від 19 березня 1997 р. № 241/97 „Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення\", від 13 серпня 2002 р. № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення\", від 14 квітня 2004 р. № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів\"; Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об\'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Згідно із ст.ст. 2 і 13 Закону України від 4 грудня 1990 р. „Про державну податкову службу в Україні\" на посадових осіб органів державної податкової служби України покладено обов\'язок дотримуватися Конституції, законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян та визначено одним із завдань органів державної податкової служби України – роз\'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків.

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності щодо розгляду звернень громадян, крім зазначених вище нормативно-правових актів, керуються Положенням про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби України, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України (далі – ДПА України) від 27 лютого 2004 р. № 112 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2004 р. № 366/8965, Типовою інструкцією з діловодства в органах державної податкової служби України, затвердженою наказом ДПА України від 1 липня 1998 р. № 315.

Також, порядок розгляду звернень громадян врегульовано:

– в ДПА України – Регламентом роботи ДПА України, затвердженим наказом ДПА України від 1 березня 2002 р. № 88; Порядком розгляду у структурних підрозділах ДПА України скарг громадян на дії працівників органів державної податкової служби, затвердженим наказом ДПА України від 1 жовтня 2003 р. № 467; Порядком особистого прийому громадян посадовими особами ДПА України, затвердженим наказом ДПА України від 26 грудня 2005 р. № 604;

– у підпорядкованих органах державної податкової служби України – відповідними положеннями і порядками.

Необхідно зазначити, що впровадження стандартизованих і прозорих форм обслуговування платників податків (у т. ч. громадян) є одною із стратегічних цілей реформування органів державної податкової служби України.

З метою забезпечення реалізації принципів відкритості та гласності в роботі органів державної податкової служби України, наказом ДПА України від 10.05.2002 р. № 216 „Про створення Громадської колегії ДПА України\" було створено постійний дорадчий орган – Громадську колегію при ДПА України (далі – Громадська колегія). До складу Громадської колегії на громадських засадах входять представники громадських організацій підприємців і роботодавців, асоціацій платників податків, працівники ДПА України. Головними завданнями Громадської колегії є сприяння реформуванню органів державної податкової служби України, підвищення якості обслуговування органами державної податкової служби України платників податків (у т. ч. громадян) і налагодження між ними партнерських стосунків.