ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Нормативно-правове забезпечення модернізації ДПС України в контексті європейської інтеграції

Авторитет і успішна професійна діяльність співробітників податкової міліції як найважливіші складові національної правоохоронної системи безпосередньо залежать від їхнього кадрового забезпечення. Подальший процес модернізації (розвиток і удосконалення) органів податкової міліції залежить передусім від правильного та якісного визначення напряму відомчої кадрової політики, від оптимізації приведення кадрового потенціалу органів, служб і підрозділів до науково обґрунтованих і нормативно-правових показників із розрахунку специфіки регіонів України. Проведенні соціологічні дослідження, їхній аналіз і висновки щодо організації навчально-виховної роботи з особовим складом органів податкової міліції дозволяють виділити такі найважливіші принципи у цій сфері:

– верховенство права та його ієрархічність, тобто верховенство Конституції України, законів України над іншими нормативно-правовими актами, посадовими інструкціями під час реалізації співробітниками свого правового статусу;

– науково обґрунтований, ретельний відбір кандидатур на службу;

– рівні права громадян при вступі на службу (законні та публічні особливості загальних і спеціальних вимог до кандидатур);

– стабільність кадрів органів податкової міліції, цілеспрямованість щодо реалізації;

– гарантована правова та соціальна захищеність після звільнення з органів;

– адміністративно-правова відповідальність співробітників податкової міліції за невиконання або неналежне виконання своїх професійних, посадових чи службових обов\'язків;

– гуманізм, тобто первинність людини, коли забезпечення інтелектуального, духовного, професіонального розвитку особистості податківця, зокрема і реалізація соціальних інтересів, є не тільки важливою метою кадрової політики, але й засобом вирішення стратегічних і тактичних кадрових засад;

– солідарність, що проявляється в морально-етичній, психологічній, організаційній та правовій обумовленості розвитку індивіду та відомства, що гарантує баланс їхніх інтересів і взаємної відповідальності;

– професіоналізм та майстерність, від яких залежить можливість службового росту на основі високих професіональних, ділових та особистих якостей співробітника;

– правовий захист, що визначає поняття, межі, обсяги прав і відповідальності для усіх конкретних співробітників, необхідність створення чітких і надійних механізмів їхнього правового захисту;

О. Бандурка стверджував, що кадрове забезпечення правоохоронних органів України ХХІ століття повинно здійснюватися з урахуванням таких принципів:

– забезпечення раціональної затятості співробітників;

– забезпечення стабільної та рівномірної завантаженості кадрового потенціалу в період робочого часу;

– забезпечення відповідності трудового потенціалу співробітників кваліфікації психофізичним вимогам посади;

– періодична заміна службовцями своїх посад.

Таким чином, на основі наведених принципів існування органів податкової міліції ГУ ПМ ДПА України в майбутньому необхідно визначити шляхи удосконалення порядку проходження служби в органах податкової міліції щодо кадрової, нормативної та організаційної визначеності, які б гарантували цім органам правову, соціальну, організаційну визначеність, більш високі якості та ефективність функціонування.

На кафедрі спеціальних дисциплін і професійної підготовки значна увага приділяється професійній підготовці курсантів-податківців. Професорсько-викладацький склад кафедри добре розуміє, що професійна підготовка спеціаліста за будь-яким фахом, тобто підготовка до професійної діяльності, на нашу думку, не може формуватися без урахування загальних положень теорії діяльності.

У зв\'язку з цим можна виділити такі закономірності процесу оволодіння професією: формування цілі діяльності; формування інформаційної основи діяльності; формування виконавчої частини діяльності: формування підсистеми професійно-важливих якостей.

Якщо говорити про підготовку курсантів-правоохоронців, то актуальною залишається проблема формування на основі філософського, психолого-педагогічного аналізу діяльності і вимог особистості персоналізованого навчально-виховного процесу, тоді курсанти будуть не менше накопичувати знання і набувати необхідні для майбутньої професійної діяльності навички, розвивати особистісні професійно важливі якості, але й безпосередньо брати участь у діяльності. Останнє утворить своєрідне психологічне „прискорення часу\", за рахунок якого знімається відстрочування у застосуванні одержаних знань, а також відношення до їхнього набуття на заняттях. Розв\'язується внутрішній особистісний конфлікт, обумовлений необхідністю накопичувати знання і визначати їхню корисність.

Таким чином, процес модернізації ДПС України передбачає проведення комплексу ретельно підготовлених заходів операційного, організаційного та управлінського змісту з метою підвищення інституційних можливостей вітчизняної податкової служби, що в результаті сприятиме сталому економічному зростанню, яке забезпечить підвищення рівня та максимальну активізацію підприємництва і розвиток економіки України в цілому. Результатом впровадження Програми модернізації буде трансформація ДПС України в принципово нову податкову службу європейського зразка, що прискорить процес інтеграції України до Європейського Союзу.

Література:

1. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Тематична доповідь-послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2002 році\". – К., 2003. – 478 с.

2. Ганс-Гольтер Гернфельд. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дороговказ для України // Український правовий часопис. – 2003. – № 2.

3. Моргос П. Угода про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та інтегра-ція України до Європи все ще викликають запитання // http:www.neplac.kiev.ua/ukr/papers/files/pca_questions_ukr.pdf.

4. Муравйов В.І. Гармонізація законодавства як феномен європейської інтеграції // Український правовий часопис. – 2003. – № 2.

5. Ганс-Дітер Кушель. Гармонізація законодавства: досвід держав-членів ЄС і країн Східної та Центральної Європи // Український часопис. – 2003. – № 2.

6. Лайнер Лукас. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС та економічна реформа // Український правовий часопис. – 2003. – № 2.

7. Податкова політика в Європейському Союзі: Переклад з англійського Василя Мардака. – К., 2001. – 44 с.

8. Бандурка А. Органы внутренних дел Украины в ХХІ столетии: кадровое обеспечение // Персонал. – 2000. – № 5. – С. 50–52.

9. Зінкевич К.В., Бруханський Р.Ф. Модернізація державної податкової служби України: Навчальний посібник для працівників ДПС Тернопільської області. – Тернопіль: ДПА в Тернопільській області, 2004. – 40 с.

10. Суббот А., Зикун Н., Жаров А. Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – 2003. – 4 (22). – С. 62–69.

11. Суббот А., Зикун Н., Жаров А. Глобальна етика як концепція формування морально-етичних якостей податківців // Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – С. 305–309.

12. Суббот А., Жаров А., Корнєєв Ю. Кадрова політика – основа ефективності та життєдіяльності і безпеки податкової системи. Безпека професійної діяльності працівників податкової міліції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – С. 56–93.