ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Необхідність взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів

– спільне використання можливостей правоохоронних органів (семінари, конференції);

– створення спільних наказів, інструкцій, положень, вказівок, інформаційних листів;

– проведення регулярних робочих зустрічей співробітників, які спеціалізуються на розкритті злочинів у сфері економіки.

Специфічним суб\'єктом зовнішньої взаємодії виступають засоби масової інформації. Використання державною податковою службою ЗМІ забезпечує: оперативність інформування; широке розповсюдження інформації серед населення; відносно невеликі затрати часу, сил, і засобів для передачі інформації.

При виявленні і розслідуванні злочинів у сфері оподаткування велике практичне значення має взаємодія працівників податкової служби з Національним банком України, Антимонопольним комітетом, Фондом державного майна, Державною контрольно-ревізійною службою, Рахунковою Палатою та іншими державними органами, що мають право контролю за дотриманням законодавства юридичними та фізичними особами. Специфіка такої взаємодії полягає у тому, що в ряді випадків вона розпочинається з моменту порушення кримінальної справи, а іноді і раніше [3, с. 136].

Цей вид взаємодії здійснюється в таких формах:

– проведення спільних заходів;

– розробка пропозицій, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері оподаткування;

– отримання ДПА України інформації про розрахунки юридичних осіб (у рамках угод, підписаних НБУ та ДПАУ);

– отримання за письмовим запитом відповідно органу СБУ від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об\'єднань даних і відомостей, необхідних для забезпечення державної безпеки України, використання з цією метою службової документації і звітності;

– передача правоохоронним органам отриманих при здійсненні контрольних функцій та аналізу інформації, відомостей, які можуть свідчити про злочинну діяльність;

– безперешкодне і безкоштовне отримання від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм їх власності, об\'єднань громадян на письмовий їх запит відомостей (у тому числі тих, що становлять комерційну та банківську таємниці);

– отримання даних з автоматизованих і довідкових систем і банків даних Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна, Державним митним комітетом, Міністерством статистики, різними міністерствами, відомствами, банківськими, фінансовими організаціями, в тому числі всієї інформації про реальні прояви злочинної діяльності (ст. 4, ст. 12 і ч. 3 ст. 19 Закону \"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\") [6];

– видача за письмовою вимогою судам, слідчим органам, органам арбітражу та аудиторським організаціям довідок про операції та розрахунки юридичних осіб та іншихорганізацій за конкретний проміжок часу. Довідки про розрахунки і внески громадян видаються судам і слідчим органам по справах, які знаходяться в їхньому провадженні, у випадку, коли на кошти або інші цінності клієнтів, що знаходяться на рахунках і внесках, може бути накладено арешт, звернення стягнення або застосована конфіскація майна (ст.62 Закону \"Про банки та банківську діяльність\") [21].

На нашу думку, враховуючи потреби практики, при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування потрібно взаємодіяти слідчим податкової міліції з іншими правоохоронними державними та контролюючими органами, що необхідно відобразити у відповідних відомчих і міжвідомчих наказах. Резерви з розширення і удосконалення форм взаємодії можуть створюватися:

1. За рахунок постійно діючих координаційних груп із представників правоохоронних органів для виявлення найбільш перспективних напрямів роботи, планування широкомасштабних заходів, розробки рекомендацій з удосконалення досвіду, підготовки аналітичних оглядів практики щодо злочинів у сфері оподаткування.

2. Шляхом створення єдиного банку даних (про суб\'єктів економічної діяльності, про фізичних та юридичних осіб тощо).

3. На рівні зацікавлених відомств вирішити питання про безперешкодний обмін інформацією.

4. Створення міжбанківської інформаційної системи ненадійних клієнтів, інтегрувавши її з інформаційною системою правоохоронних органів.

5. Надання правоохоронним органам права отримувати дані в банках по рахунках і вкладах фізичних осіб до порушення кримінальної справи.

Література:

1. Проблеми боротьби із податковою злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. – Ч.1 – Запоріжжя, 2002 – С. 21.

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України \"Про державну податкову службу України\": Закон України від 24.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – С. 84.

3. Дудніков А.Л. Проблеми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 52 – Харків, 2002.

4. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник / Под редакцией В.Ю. Шепитько – Х.: ООО \"Одиссей\", 2001. – 528 с.

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – С. 303.

6. Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 24. – С.184

7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эскархопуло. – Спб.: Издательство \"Лань\", 2001. – 928 с.

8. Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.

9. Криминалистка: Учебник для вузов / И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дряпкина, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Дряпкина – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 672 с.

10. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пентелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1998 – 672 с.

11. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. професора Р.С. Белкина. – М., 1997.

12. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевский, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

13. Организация работы следственного отдела (управления) УВД МВД / Под ред. С.В. Мурашова. – М., 1977.

14. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией – М., 1981.

15. Тертишник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями ОВД при расследовании преступлений. – Х.: Университет внутренних дел, 1995. – 66 с.

16. Словарь русского языка. В 4-х томах. – М., 1988.

17. Организация деятельности ОВД по предупреждению преступлений: Учебник для слушателей Академии управления МВД России / Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. – М., 2000.

18. Про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби: Наказ ДПА України від 30 липня 1998 р. № 374.

19. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – С. 382.

20. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 24. – С. 184.

21. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 5.06.2003.