ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Необхідність взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів

Реферат на тему:

Необхідність взаємодії при виявленні і розслідуванні податкових злочинів

У зв\'язку з економічними перетвореннями в Україні з\'явилася гостра потреба у вирішенні ряду питань, які постали перед податковою службою України. Перш за все – це виявлення і розкриття злочинів, пов\'язаних із ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів. Відповідно до статті 67 Конституції України усі громадяни в державі зобов\'язані сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом. Зокрема, за ухилення від сплати податків, зборів і інших обов\'язкових платежів юридичними і фізичними особами у великих і особливо великих розмірах, передбачено кримінальну відповідальність, що закріплено ст. 212 Кримінального кодексу України – і це не випадково.

На сьогодні існують дестабілізуючі чинники, аналіз яких дозволяє виділити принципові проблеми, що торкаються економічної безпеки України як складової частини концепції забезпечення національної безпеки держави.

Вирішення цих проблем потребує визначення конкретних дій на законодавчому рівні та використання правоохоронними органами всього арсеналу повноважень, наданих їм законодавством [1, с. 7]. Виконання цієї роботи покладено на оперативні, спеціальні підрозділи правоохоронних органів, і у перше чергу, податкову міліцію України [2, с. 84]. Крім того, відповідну роботу з виявлення злочинів у сфері оподаткування проводять: державна служба боротьби з економічною злочинністю, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, СБУ тощо.

Успішне вирішення завдань, покладених законом на органи податкової служби (зокрема, на податкову міліцію), практично неможливе без їх ділового співробітництва та обміну інформацією з ОВС, СБУ, митною службою, прокуратурою, їх підрозділами і контролюючими органами.

Необхідність взаємодії діяльності правоохоронних органів обумовлена наявністю у них спільних завдань з захисту економічних інтересів держави. Кожний з цих органів у межах своєї компетенції відповідними засобами і методами здійснює збір необхідної інформації про криміногенну обстановку в економіці, проводить її аналіз, відповідним чином реагує на виявлені правопорушення.

Злочини у сфері оподаткування, що спричиняють значні збитки державі, нерідко пов\'язані зі здійсненням інших посягань на економічні інтереси держави. Виявлення і документування ухилень юридичних і фізичних осіб від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів, фактів корупції потребують не тільки активності і професіоналізму працівників податкової міліції, але й сприяння інших правоохоронних, державних і контролюючих органів.

Об\'єднання зусиль усіх правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами у сфері оподаткування дозволє сконцентрувати їх сили, засоби, технічні можливості, охопити пошуковою роботою більшу кількість об\'єктів, краще скористатися можливостями кожного з них для виявлення злочинів.

Така взаємодія правоохоронних і контролюючих органів, на наш думку, викликана не тільки необхідністю розкриття злочинів. Вона важлива для встановлення і викриття осіб, які вчинили ці злочини, а також покладення обов\'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду.

Спільні зусилля слідчих і багатьох державних органів зазвичай і бувають спрямовані на забезпечення відшкодування заподіяної злочинними діяннями майнового збитку, виявлення й усунення обставин, що сприяють вчиненню злочинів, їх попередження [3, с. 136].

Тому в сучасних умовах ефективність діяльності слідчого за виявлення, розкриття, розслідування й попередження злочинів у сфері оподаткування не може бути забезпечена лише взаємодією з оперативно-розшуковими органами внутрішніх справ, СБУ, прокуратурою, митною службою, громадськістю. Потреба у взаємодії між правоохоронними, державними та контролюючими органами обумовлена потребами практики у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування.

Сьогодні гостро постала необхідність удосконалення \"взаємодії\" між усіма правоохоронними та контролюючими органами. Робота в цьому напрямі повинна розглядатися як одне з пріоритетних завдань державних органів у даний час і на перспективу [3, с. 136].

Про актуальність взаємодії всіх правоохоронних і контролюючих органів свідчать численні публікації криміналістів у науковій літературі. Криміналістика вивчає \"взаємодію\" в тісному зв\'язку з своїм предметом дослідження – під кутом зору закономірностей слідоутворення (у широкому розумінні), виявлення, фіксації, дослідження слідів злочинця, використання їх у процесі доказування у кримінальних справах. Завдання криміналістики у цьому випадку полягає у тому, щоб показати, як необхідно будувати взаємодію правоохоронних органів для того, щоб забезпечити найбільш повне і ефективне виявлення і використання слідів злочинця у процесі доказування [4, с. 225].

Термін \"взаємодія\" в Кримінально-процесуальному кодексі відсутній, але він існує (застосовується) в інших законах України \"Про оперативно-розшукову діяльність\" (ст. 4 п. 7, ст. 7) [5], \"Про організаційно-правову основу боротьби з організованою злочинністю\" (розділ 5) [6].

Термін і саме поняття \"взаємодія\" відрізняються від таких близьких за значенням понять, як \"взаємозв\'язок\", \"узгоджені дії\", \"координація\", \"сприяння\", \"виконання доручень і вказівок\", \"надання допомоги\" та інші, зміст яких роз\'яснюється у відповідних правових нормах, або які витікають із їх змісту.

У криміналістичній літературі існують різні визначення терміна \"взаємодія\". Наприклад, у підручнику \"Криміналістика\", що вийшов під редакцією Т.А. Сєдовой, А.А. Ексархопуло в 2001 році, під взаємодією розуміється об\'єднання зусиль слідчого з іншими правоохоронними органами для узгоджених дій і досягнення загальної мети розкриття і розслідування злочинів, яке здійснюється у формах, передбачених законом, відомчими правовими актами або вироблених (напрацьованих) практикою [7, с. 443]. У курсі криміналістики під редакцією В.Є. Корноухова, який вийшов у 2000 році, під \"взаємодією\" розуміють узгоджену за метою, місцем і часом діяльність як слідчого, так і органів дізнання, які забезпечують ефективну розстановку сил, комплексне використання методів і засобів\" [8, с. 677].

Не можна не погодитися із думкою І.Ф. Герасимова, Л.Я. Дряпкіна, Е.П. Іщенко, які стверджують, що взаємодія – це взаємозв\'язок органів і посадових осіб, які забезпечують правильне співвідношення повноважень, методів і засобів, притаманних кожному із учасників взаємодії [9, с. 662]. І.Ф. Пантелєєв і Н.А. Селіванова під взаємодією розуміють спільну діяльність слідчого, оперативно-розшукових органів, експертно-криміналістичних підрозділів, з розробки і здійснення заходів щодо комплексного використання процесуальних, оперативно-розшукових і техніко-криміналістичних засобів з метою успішного розкриття злочинів, викриття винних, вияву обставин, що сприяють вчиненню злочинів і прийняттю заходів щодо їх попередження [10, с. 83].

На думку Т.В. Авер\'янової та Р.С. Бєлкіна, під взаємодією слід вважати однакове (разове) або досить тривале (тривале за часом) об\'єднання зусиль, засобів і методів для досягнення завдань виявлення, швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожний, хто здійснив злочин, був притягнений до справедливого покарання і не один невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засудження [11, с. 11].

Узагальнюючи ці поняття, можна сказати, що взаємодія – це узгоджена (взаємозацікавлена) діяльність правоохоронних, контролюючих і інших державних органів, направлена на досягнення загальної мети, із правильним співвідношенням повноважень, методів і засобів, передбачених законом (відомчими нормативними актами) для виявлення і розкриття злочинів.