ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Наукові засади пізнавальної діяльності слідчого під час розслідування злочинів

– дотримання конфіденційності отриманої інформації та використання одержаних під час допиту відомостей лише за їхнім прямим призначенням;

– письмовий дозвіл ФБР;

– письмовий дозвіл Генеральної прокуратури;

– письмове орієнтування для інтерв\'юера, з коротким викладом інформації у справі;

– медична ліцензія гіпнотизера.

Перед проведенням процедури допитуваному пояснюється суть гіпнозу, процедура сеансу та відчуття, яких він зазнає під час цієї дії. Потім допитуваний підписує заяву про те, що йому пояснили його права, характер заходу, мету та порядок його проведення. Після цього допитуваний письмово підтверджує свою добровільну згоду на проведення „слідства під гіпнозом\". Процедура фіксується аудіо та відеозаписами, що пізніше дозволяє експертам і суддям оцінити правильність дотримання процедурних вимог [15, с. 63].

Поряд із сучасними (нетрадиційними) знаннями вченими-криміналістами використо-вуються непроцесуальні форми криміналістичних знань, що дозволяє розширювати пізнавальні можливості діяльності слідчого.Дане питання розглядалочимало науковців, зокрема: В.Г. Гончаренко, Є.І. Зуєв, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко, В.М. Махов, Ю.К. Орлов, І.М. Сорокотягін, В.М.Стратонов, В.В. Циркаль та інші. Автори приходять до висновку, що такі знання можуть бути використані під час розслідування злочинів.

Розглядаючи методологічні аспекти оновлення вітчизняної юридичної науки і окремих галузей права, слід зазначити, що існує певна сукупність чинників як позитивної, так і негативної спрямованості, яка визначає специфіку даного процесу та суттєво впливає на шляхи і форми практичного впровадження результатів теоретико-методологічних досліджень.

Найбільш важливим фактором конструктивного характеру є, безумовно, конституційне закріплення нової моделі суспільно-політичного розвитку, що започаткувало якісно новий етап у формуванні національної правової системи України у єдності її важливих складників – правової ідеології, юридичної практики, правової політики, системи права та законодавства тощо[16; 3].

Однак реалізація потенціалу конституційних зрушень ускладнюється значним відставан-ням юридичної науки і законотворчості від сучасних потреб суспільства і держави. Як уже зазначалося, сьогодні практично не враховуються нові напрацювання молодих учених. Перша спроба підвищення їхньої ефективності – Концепція розвитку вітчизняної юридичної науки і освіти, підготовлена у 1994 році, і до цього часу залишається декларацією, зокрема, потрібні подальші зусилля щодо реалізації положення про необхідність визначення методології наукових досліджень, забезпечення розробки фундаментальних наукових ідей, усунення проявів догматизму і коментування [17, с.14].

Однією з причин подібного становища є досить стійка традиція явно зневажливого відношення до методологічних проблем, що склалася в юридичній науці ще за радянських часів і мала наслідком суперечливі та розмиті трактування самого поняття методології в науковій юридичній літературі. До того ж багато інших базових категорій і понять втратили автентичний зміст у зв\'язку з історичними змінами організації суспільного життя.

Виходячи з цього, нагальною потребою є глибоке переосмислення колишніх концепту-альних підходів, створення правової парадигми, адекватної правовому прогресу, сучасним запитам юридичної практики. У контексті питання, що розглядається, важливо звернути увагу на те, що, на думку відомих учених-правознавців, новітні методології та теорії пізнання повинні стати не тільки науковим підґрунтям кардинальних перетворень у правовій сфері соціального життя [18, с. 123], а і необхідною передумовою прийняття нового Кримінально-процесуального законодавства, де повинен бути його високий рівень культури, урахування досягнень вітчизняної і зарубіжної кримінально-процесуальної науки, стан правозастосовної практики в Україні та перспективні напрями відповідного законодавства інших держав [19, с. 141], що значною мірою дозволить розширити і пізнавальну діяльність слідчого.

Література:

1. Кохановский В.П. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: Учебное пособие для аспирантов. – Ростов-на-Дону, 2005. – 313 с.

2. Pollok J.L. Contemporary Theories of Knowledge. – Rowman and Littlefield Pubs.1986. – P. 124.

3. Лузгин И.М.Расследование как процес познания: Учебное пособие. – Москва, 1969. – 176 с.

4. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология 21 века. – Москва, 2003.

5. Ильин В.В. Философия науки. – Москва, 2003. – С. 203–205.

6. Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Дис. к. ю. н. – Запоріжжя, 2001. – 196 с., Юнацький О.В. Криміналістичне моделювання пізнавальної діяльності слідчого: Дис. к. ю. н. – Запоріжжя, 2004. – 212 с.

7. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве философско-правовой анализ. – Харьков: Право, 2003. – 512 с.

8. Стратонов В.М., Гриненко М.В. Техніко-криміналістичне забезпечення досудового слідства: проблеми та перспективи // Вісник ЗЮІ МВС України. – 2002. – № 3. – С. 158–162.

9. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений: Лекция. – Минск, 1983.

10. Ноу-хау: Компьютерный детектор лжи. Проверка на честность или что такое трастер // CHIP. – 1999. – № 7.

11. Демченко В.М., Стратонов В.М. Кримінально-процесуальний закон: стилістичні проблеми // Право України. – 2002. – № 11. – С. 124–127., Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2001. – 510 с., Стратонов В.М. Проект кримінально-процесуального законодавства: Проблемні питання для обговорення // Право і безпека. – 2003/2\'4. – С. 182–185.

12. Ильин В.В. Философия науки. – Москва, 2003. – Гл. 3.

13. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. – Москва, 2002. – С. 73–79.

14. Клєвцов О. І. Можливості використання гіпнозу в оперативно слідчій практиці правоохоронних органів // Право України. – 1998. – № 7. – С. 63. Строков І.В. Нетрадиційні методи розслідування у слідчій практиці // Науковий вісник НАВСУ, 2001. – № 5. – С. 226, Стратонов В.М., Мінько І.М. Гіпноз як нетрадиційний метод у криміналістиці: проблеми, перспективи // Актуальні проблеми сучасної криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь-Алушта, 2002. – Ч. 2. – С. 126.

15. Клевцов О.І. Можливості використання гіпнозу в оперативно-слідчій практиці правоохоронних органів // Право України. – 1998. – № 7. – С. 63.

16. Стретович В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3–5.

17. Селиванов В. До проблеми розроблення концепції вітчизняної юридичної науки // Право України. – 2001. – № 7. – С. 11–18.

18. Рогожин А., Тягло О. До новітньої методології українського права // Право України. – 1998. – № 7. – С. 123–126.

19. Стратонов В.М. Концептуальні проблеми реформування кримінально-процесуаль-ного законодавства // Науковий вісник юридичної академії МВС. – 2003. – № 3. – С. 141–146.