ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

У зміст процесу фінансового контролю можна віднести початковий, основний і завершальний етапи контрольно-ревізійної роботи. На початковому етапі визначається, що повинно бути зроблено. Основний етап спрямований безпосередньо для проведення контрольно-ревізійної роботи, і завершальний – підведення підсумків, тобто що зроблено у результаті контрольно-ревізійної роботи.

Організаційно-підготовчий етап включає в себе: вибір контрольованого об\'єкта і збір інформації про об\'єкт; уточнення завдань та обґрунтування мети фінансового контролю.

Контрольно-ревізійний етап (основний) розпочинається з вивчення контрольованого об\'єкта до виїзду і на місці, а також корегувння програм, які регламентують питання фінансо-вого контролю і вивчення керівних документів, специфічних для контрольованого об\'єкта, а потім йде обстеження, перевірка, інвентаризація документів.

Завершальний етап передбачає узагальнення і оформлення контрольно-ревізійних матеріалів. Крім того, обов\'язково оприлюднюються результати контролю і розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків і погашення збитків. Особливе значення має контроль за виконанням пропозицій, винесених в актах ревізій. Якість виконання пропозицій перевіряється, як правило, з виїздом на місце з письмовим оформленням результатів перевірки.

Зрозуміло, що під етапами фінансового контролю розуміють весь процес із початку до кінця з застосуванням певних форм, методів, способів і прийомів контрольно-ревізійної роботи.

Підкреслимо, при проведенні фінансового контролю не завжди наявні всі його склдові. Наприклад, не завжди потрібно проводити інвентаризацію матеріальних цінностей, не завжди оприлюднюються результати фінансового контролю, а лише доводяться до окремих посадових осіб.

Показники для фінансового контролю. Одним із критеріїв для контрольно-ревізійної роботи є обсяг фінансування контрольованих військ. Зрозуміло, якщо більшим буде фінансу-вання, то відповідно і збільшуватиметься обсяг контрольно-ревізійної роботи за викорис-танням оборонних коштів. Особливої уваги вимагає фінансовий контроль за дотриманням норм і тарифів, а також рівень використання асигнувань і відрахувань на фонд оплати праці, утриманням з грошового забезпечення і заробітної плати у відповідні фонди.

Підкреслимо, що складовою механізму військового фінансового контролю є контроль за фінансовими нормативами, лімітами й резервами, які застосовуються для регулювання військових фінансів.

Аналогічний підхід до визначення механізму фінансового контролю досліджують також у наукових працях такі учені, як Білуха М.Т. [1], Бутинець Ф.Ф. [2], Вознесенський Е.О. [3], Воробйов В.В. [4] та інші.

На їхню думку, механізм фінансового контролю – це, по суті, теоретико-методологичні організаційні й правові положення та заходи, які визначають контрольно-ревізійну службу, у тому числі і збройних силах, практичне застосування і використання видів форм, методів, засобів і прийомів контрольно-ревізійної роботи для досягнення завдань і цілей, які стоять перед військами.

Підкреслимо, що механізм фінансового контролю у Збройних силах України зводиться до таких основних функцій – контролю за своєчасним і повним фінансовим забезпеченням військ й фінансового регулювання фінансово-економічних і соціальних процесів, які відбуваються в армії.

Враховуючи зарубіжний і власний досвід фінансового контролю збройних сил, цей процес виконує функцію регулювання так само, як регулювання здійснює функцію фінансового контролю.

Одночасно механізм фінансового контролю у збройних силах має й інші аспекти свого проведення. Для того, щоб проконтролювати застосування і використання відповідних державних програм, необхідно все це законодавчо визначити і створити централізовані і децентралізовані фонди Міністерства оборони України.

Механізм фінансового контролю в цілому – це принципова схема практичного використання контрольної функції фінансів збройних сил, його вплив на відповідні військово-економічні відносини. За допомогою реалізації механізму фінансового контролю здійснюється перерозподіл у збройних силах фінансових ресурсів.

Потрібно враховувати, що механізм фінансового контролю за ринкових умов потребує чіткої взаємодії всіх його складових. Зауважимо, серед них не має таких, якими можна було б знехтувати чи проводити фінансовий контроль без взаємозв\'язку з іншими складовими.

Фінансовий контроль у Збройних силах України як складова їхнього фінансового забезпечення повинна базуватися у першу чергу на достовірній обліковій звітності, статистичній інформації стосовно фінансово-господарської діяльності військ і сприяти його покращанню.

Таким чином, механізм фінансового контролю в Міністерстві оборони України включає систему органів, які здійснюють його, а також сукупність таких заходів: суворе розмежу-вання сфери контрольної діяльності органів управління зі здійснення фінансового контролю; чітку регламентацію прав, обов\'язків і відповідальності посадових осіб, які проводять контроль; визначення основних напрямів діяльності щодо виконання завдань фінансового контролю; розробку конкретних видів, форм, методів, способів і прийомів фінансового контролю, а також цілеспрямоване керівництво контрольно-ревізійною роботою.

Література:

1. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП „Влад і Влада\", 1996. – 320 с.

2. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ПП „Рута\", 2002. – 541с.

3. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 68.

4. Воробьев В.В., Кузык Б.Н. Военная финансово-экономическая служба России. История и современность. – М.: ИНЭС, 2003. – 672 с.

5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII // Вісник Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – 110 с.

6. Финансы Вооруженных Сил СССР: Учебник. – М.: Военное издательство, 1986. – 399 с.

7. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. № 315/96-ВР. – К.: Голос України, 1996. – 29.10.

8. Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28.11.2000 р. № 1265/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48.