ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

Фінансові санкції покликані посилити організацію фінансового контролю, а також і матеріальну відповідальність суб\'єктів господарювання за виконання зобов\'язань щодо утримання Збройних сил України.

Фінансові санкції застосовуються до тих посадових осіб, які порушують фінансову і господарську дисципліну. Інспектор-ревізор зобов\'язаний бути ініціатором до притягнення винних осіб до відповідальності (адміністративної, матеріальної, кримінальної) залежно від складності порушень і розміру виявлених збитків. Цінність документальної ревізії полягає в тому, щоб виявлені фінансові порушення були повністю відшкодовані в процесі її проведення, і тоді не будуть вноситися пропозиції на додатковий час для їхнього виконання і надання інформація про їхнє виконання.

Особової уваги заслуговує застосування санкції до інспектора-ревізора за неякісне проведення документальної ревізії, а інколи участь його в крадіжках коштів разом з іншими посадовими особами. У зазначених випадках інспектор-ревізор несе відповідальність згідно з законодавством залежно від відхилень від норм і правил його поведінки.

Види, форми та методи військового фінансового контролю. Велика роль у регулюван-ні фінансово-економічних відносин належить видам, формам, методам, засобам і прийомам фінансового контролю збройних сил. З їхньою допомогою організовується контроль за правильним фінансовим забезпеченням боєздатності Збройних сил України, виявляються внутрішні резерви у військовій ланці, викриваються і попереджуються фінансові порушення, у тому числі з матеріальними цінностями. Результати фінансового контролю є інформацій-ною базою для прийняття управлінських рішень за фінансово-економічною діяльністю Міністерства оборони України.

Визначають такі види фінансового контролю: попередній, поточний і послідуючий. Кожному із цих видів фінансового контролю властиві свої форми. Наприклад, попередньому – попередня перевірка роздавальних відомостей на видачу грошового забезпечення військо-вослужбовцям і заробітної плати працівникам, послідуючому – документальна ревізія, аудит фінансово-господарської діяльності військ.

З уведенням у Збройних силах України з 1 січня 2001 року бухгалтерського обліку виникла загальна необхідність внесення змін у Інструкцію по проведенню ревізії фінансово-господарської діяльності військ. У зв\'язку з цим постає питання покращання стану фінансо-во-господарської діяльності та недопущення безгосподарності, марнотратства та здійснення контролю на усіх стадіях господарського процесу. Одним із шляхів досягнення цього є введення в Збройних силах України нової форми наступного фінансового контролю – аудиту фінансово-господарської діяльності.

Що ж таке аудит, і які суттєві відмінності його від ревізії як форми наступного фінансо-вого контролю?

Аудит як і ревізія досліджують один предмет – фінансово-господарську діяльність військ, використовуючи при цьому спільні методичні прийоми і способи фінансово-господарського контролю. Вони виявляють негативні явища у господарюванні з метою їхнього усунення та неприпустимості в майбутньому, тобто активно впливають на виявлення причин безгоспо-дарності, порушення законодавства і нормативних актів, які є нормами господарського права, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків винними особами. Крім того, вони використовують однакові джерела інформації – законодавство і нормативні акти з питань фінансового контролю, первинну облікову документацію, регістри бухгалтерського обліку, баланс і звітність суб\'єктів господарської діяльності. Разом з тим між аудитом і фінансово-господарською ревізією є суттєва відмінність.

Аудит є незалежною формою фінансового контролю – керівник військового формування може вибрати добровільно і сформулювати питання, які потрібно перевірити з метою отри-мання наукового обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Одночасно керівник, маючи довіру до аудитора, впевнений, що податки нараховані правиль-но, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб\'єктивізму останніх.

Фінансовий, фактичний, розрахунково-аналітичний, інформаційний методи контрольно-ревізійної роботи та інші застосовуються при використанні певних форм фінансового контролю.

Велике значення у реалізації механізму військового фінансового контролю належить методології контрольно-ревізійної роботи, під якою розуміється науково-методичне дослід-ження з застосуванням способів і прийомів пізнання фінансового забезпечення військ щодо його доцільності та ефективності. Метод являє собою сукупність певних способів і прийо-мів. Він так відрізняється від прийому, як ціле відрізняється від частини. Прийом, це момент методу [2]. На рис. 2 показано тлумачення методології фінансового контролю.

Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

Рис. 2. Тлумачення методології фінансового контролю

Як бачимо, спосіб є системою прийомів, дій, що здійснюють контрольно-ревізійні органи. Прийом, у свою чергу, виступає системою, або сукупністю окремих дій і заходів, що мають цілеспрямований характер.

У цілому методологія – головний шлях пізнання, а методи, способи та прийоми визначають цим шляхом.

Процес фінансового контролю – це комплекс заходів, що проводяться контрольно-ревізійними та фінансовими органами Міністерства оборони України, спрямованих на підтримання боєздатності військ і забезпечення ефективного використання оборонних коштів, попередження зловживань, марнотратства, розкрадання державної власності.

Процес фінансового контролю – це встановлений Урядом України порядок і напрями контрольно-ревізійної роботи контролюючими органами при узгодженні їхніх зусиль, методів, засобів, прийомів і дій з метою забезпечення максимальної ефективності викорис-тання оборонних коштів під час виконання поставлених завдань збройними силами під час реформування з переходом на професійну основу комплектування.

Зауважимо, що здійснення фінансового контролю – це повний циклічний процес, який умовно можна поділити на такі етапи (рис. 3).

Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

Рис. 3. Процес здійснення фінансового контролю та його етапи

Як бачимо, процес фінансового контролю – це система послідовних, поступових змін етапів контрольно-ревізійної роботи, що відбуваються згідно з чинним законодавством.