ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

Реферат на тему:

Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

На боєздатність Збройних сил України, їхній фінансово-економічний стан прямо впливає правильний, налагоджений механізм фінансового контролю, особисто це помітно в сучасних умовах реформування Української армії з переходом її на професійну основу комплектуваня.

Завдання даної статті полягає у дослідженні реалізації механізму фінансового контролю у Збройних силах України з метою науково-методологічного обґрунтування основних положень щодо усунення недоліків в організації військового фінансового контролю та шляхи його удосконалення в сучасних умовах.

В умовах ринкової економіки в Україні особливого значення набувають питання посилення ролі механізму фінансового контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів. Не обійшло це і Збройні сили України, які опинилися у скрутній економічній ситуації, що вимагає особливого контролю за бухгалтерським обліком. Насамперед, усклад-нено було ведення матеріального обліку, як складової бухгалтерського обліку, відповідно до нових для Збройних сил України керівних документів, що видаються Державним Казна-чейством. На той час перед Міністерством оборони України постало два питання: по-перше, це адаптація законодавчої бази щодо обліку товарно-матеріальних цінностей; по-друге, правильне визначення залишкової вартості військового майна, з урахуванням зносу,строків експлуатації та умов зберігання. За допомогою фінансових і контрольно-ревізійних органів стало можливим доведення до командирів усіх рівнів значення ведення обліку не тільки у кількісному, але й у вартісному виразі.

У ринкових умовах механізм фінансового контролю необхідно спрямувати на прискорен-ня економічного та соціального розвитку, що сприятиме припиненню безгосподарності, розкраданню і зловживанням з боку посадових осіб, підвищити ефективність контрольно-ревізійної роботи, у тому числі своєчасності виконання зобов\'язань перед бюджетом. Механізм фінансового контролю потрібно розглядати як складне, багатоаспектне поняття.

Чітке визначення поняття та основних складових механізму фінансового контролю на законодавчому рівні, розкриття його сутності сприятиме належному здійсненню контроль-них дій, дозволить зробити цілісною систему фінансового контролю, зведе до мінімуму зловживання в Українській армії.

Законом України „Про державну контрольно-ревізійну службу в У країні\" [5] визначено загальне поняття державного фінансового контролю, що є складовою всього механізму фінансового контролю. Насамперед йдеться про механізм державного фінансового контро-лю, як поєднання його структурної побудови, сукупності об\'єктів і суб\'єктів контролю та взаємодія між ними під час здійснення покладених на нього функцій. Залежно від визначе-них законодавчо статусу та компетенції органів державного фінансового контролю, їхньої належності до гілок державної влади система державного фінансового контролю складаєть-ся із зовнішнього, внутрішнього, відомчого та і спеціалізованого державного фінансового контролю. Відомчий та спеціалізований фінансовий контроль є різновидом внутрішнього державного фінансового контролю. Система суб\'єктів військового фінансового контролю визначає ієрархію, місце і роль у системі державного фінансового контролю, відповідно до їхнього статусу, функцій та повноважень, їхню підзвітність і підконтрольність, а також взаємодію між цими органами.

Потрібно підкреслити, що ринкова економіка прямо впливає не тільки на фінансовий стан держави, але і на здійснення фінансового контролю. З року в рік збільшується обсяг завдань, цілей, які стоять перед країною, тому постійно трансформується сам механізм проведення фінансового контролю, у тому числі і у збройних силах.

Не можна зрозуміти механізм фінансового контролю без проведення попереднього аналізу самого поняття „фінансовий контроль\". У підходах до визначення фінансового контролю немає і ніколи не існувало єдиного погляду. Наприклад, М.Т. Білуха розглядає фінансовий контроль як функцію, вважаючи, що суть контролю в демократичному суспіль-стві в умовах ринкової економіки полягає в регулюванні процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту відповідно до конституційних норм [1]. Л.К. Воронова досліджує фінансовий контроль як вид діяльності державних органів і організацій з забезпе-чення законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі і викорис-танні грошових коштів і пов\'язаних із цим матеріальних цінностей. Е.О. Вознесенський, виділяючи об\'єкт і мету контролю, вважає, що фінансовий контроль – це діяльність держав-них і громадських органів, що полягає у перевірці обґрунтованості процесів формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів з метою дотримання планових пропорцій у розширеному відтворенні [3].

Об\'єктивність реалізації механізму фінансового контролю в збройних силах не означає автоматичної його дії, а навпаки здійснюється у процесі життєдіяльності військ із допомогою фінансово-економічних відносин щодо розподілу кінцевої військової продукції. Фінансовий контроль за забезпеченням військ проводиться за участю командування, контрольно-ревізійних органів, фінансово-економічної служби, органів матеріально-технічного постачання та інших. При цьому фінансово-економічні відносини виникають не стихійно, стосовно військового фінансового контролю, а планомірно [6].

Організація фінансово-економічних відносин під час проведення військового фінансо-вого контролю передбачає наявність спеціального його механізму, який використовується як інструмент активного впливу на різні сторони фінансово-господарської діяльності військ.

Доцільно зауважити, що механізм військового фінансового контролю є складовою загальної фінансової системи не тільки збройних сил, але і держави.

На нашу думку, механізм фінансового контролю збройних сил – це сукупність фінансо-вих, контрольно-ревізійних органів, спеціально розроблених видів, форм, методів, засобів і прийомів, показників, стимулів і санкцій, а також законодавчо-правового регулювання і процес контрольно-ревізійної роботи за фінансовим забезпеченням військ. Структурно механізм фінансового контролю збройних сил відображається на рис.1.

Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

Рис. 1. Структура механізму фінансового контролю у збройних силах

Фінансові та контрольно-ревізійні органи держави та Міністерства оборони України організовують і проводять фінансовий контроль у Збройних силах України.

Державний фінансовий контроль у сфері виконавчої влади збройними силами здій-снюють такі служби: