ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України

Реферат на тему:

Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України

За змістом і характером проходження державної служби в ДПС близьке до теорії державного управління та є управлінською проблемою держави і права тому, що сам об\'єкт проходження державної служби є, по-перше, активною частиною державного управління; по-друге, предмет дослідження стосується безпосередніх відносин у системі державного управління органами влади; по-третє, джерелами основних масивів вихідної інформації є наукові праці державного управління в органах ДПС, де проводився комплекс емпіричних робіт, і які є самі органами державного управління.

Відомий методолог науки Роберт Мертон вважав, що в наукових дослідженнях необхідно поєднати \"емперії\" з теорією. \"Стереотип теоретика, що літає високо у світі чистих ідей, не заплямованих низькими фактами, також швидко старіє, як і стереотип дослідника, озброєного анкетою й олівцем, який, висунувши язика, женеться за ізольованими і безглуздими статистичними даними\".

Проблемою державного управління, на нашу думку, є теоретичний голод і недостатність емпіричної бази особливо в тій її частині, що безпосередньо досліджує проблеми функціонування органів управління та діяльності державних службовців. У першу чергу це стосується діяльності ДПС як наймолодшої із усіх сфер державного управління в Україні. Це найбільші теоретико- і фактомісткі частини теорії державного управління, тому що в ній поєднані об\'єктивні і суб\'єктивні дані, джерело яких знаходиться в діючому законодавстві, з одного боку, і думках працівників органів ДПС – з іншого. Але звичайно, на першому місці серед джерел теоретико-методологічних ідей були і є роботи вчених у різній галузі знань. На жаль, дане питання вивчене ще недостатньо.

Ми припускаємо, що проблему, зміст якої складає науковий пошук деяких підходів для визначення можливостей оптимізації організаційно-правових засад проходження державної служби працівників ДПС України з метою підвищення їхнього функціонування, можна вирішити як за допомогою удосконалювання механізму проходження служби, так і більш повного задоволення їхніх інтересів за умови, якщо:

– організаційно-правові засади проходження державної служби в ДПС займуть належне місце в системі наукових досліджень проблем державного управління;

– будуть розроблені та прийняті більш удосконалені та діючі нормативні документи, які регламентують проходження державної служби в ДПС;

– буде правильно визначено і використано потенціал проходження державної служби кожного працівника ДПС;

– враховуватимуться і правильно використовуватимуться всі основні фактори проходження державної служби в ДПС;

– мотиваційний комплекс працівників ДПС відповідатиме реальним можливостям його задоволення з боку органів ДПС;

– буде розроблена і введена в дію ефективна система оцінки діяльності працівників ДПС;

– будуть використані ефективні форми стимулювання проходження державної служби в ДПС;

– правовий і соціальний захист працівників ДПС прийме такі реальні форми, що повною мірою зможуть захистити інтереси, здоров\'я і життя працівників ДПС;

– усі вжиті заходи будуть реально впливати на підвищення соціально-правової відповідальності працівників ДПС.

На нашу думку, до працівників органів ДПС необхідно віднести осіб, які виконують службові обов\'язки з організації розробки і практичної реалізації податкової політики в Україні. Вони складають наступні групи працівників:

– керівники – особи, відповідальні за прийняття та організацію виконання управлінських рішень, а також за управління персоналом (керівники всіх органів ДПС, організацій, підприємств, їх структурних підрозділів, а також заступники керівників);

– фахівці – найбільш чисельна та структурно складна категорія. Базовим критерієм віднесення працівників до спеціалістів є використання ними професійних знань, умінь, навичок, набутих у результаті спеціалізованого навчання.

Серед них можна виділити декілька підгруп:

а) працівники, які приймають і виконують управлінські рішення в рамках функціональних обов\'язків у сфері зовнішнього управління. Незважаючи на відсутність підлеглих за посадою, можуть справляти управляючий вплив (підрозділи з примусового стягнення податків, оперативні уповноважені податкової міліції тощо);

б) працівники, зайняті переважно або винятково обробкою інформації, підготовкою управлінських рішень (управлінням апеляцій, управлінням міжнародних зв\'язків, фінансуванням тощо);

в) спеціалісти у вузькому розумінні слова (управління економічного аналізу, оперативної звітності та статистики тощо);

– технічні виконавці – особи, які зайняті переважно виконанням технологічних операцій щодо збирання, фіксації, обробки, оформлення, зберігання, тиражування матеріалів (діловодні підрозділи, підрозділи оперативного друку малої поліграфії тощо).

Єдиною методологічною основою такої класифікації є функціональна приналежність названих груп працівників до різних сфер діяльності ДПС. Всі вони повинні мати правові, організаційні, соціальні, психологічні, економічні та інші характерні риси. Це дає можливість виявити й проаналізувати загальні тенденції та закономірності процесів і відносин, тому що більшість із перерахованих груп працівників ДПС мають ідентичні службові проблеми незважаючи на те, що процес проходження державної служби в ДПС розставив їх за різними соціальними та організаційно-правовими службовими статусами. Це дало можливість кожному з них виробити власну стратегію діяльності.

До реальних умов проходження державної служби можна віднести ряд соціально-демографічних характеристик, зміст і характер діяльності, професійно-кваліфікаційні дані та деякі соціально-побутові умови життєдіяльності працівників ДПС.

Тільки співставлення, а не протиставлення реальних умов життєдіяльності працівників і їхніх соціально-демографічних характеристик може дати правильне розуміння характеру проходження державної служби в ДПС. Але, на нашу думку, і воно буде не повним, якщо не враховувати суб\'єктивну сторону – оцінку самих працівників.

До методології проблеми безсумнівно належать і питання аналізу основних категорій. У першу чергу це стосується поняття \"проходження державної служби\", що є похідним від поняття \"державна служба\". Відповідно до Закону України \"Про державну службу\", державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Дане визначення, прийняте майже десять років тому, з честю витримало практичну апробацію і з ним необхідно тільки погодитися. На його основі дано визначення поняттю \"проходження служби\" як \"прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов\'язаних із службою, яке повинно проводитися відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються\". Проходження державної служби включає послідовну зміну станів і рівнів професійних знань працівників і умінь кваліфіковано виконувати задані їм функції.

Законом України обумовлена також класифікація посад за семи категоріями, ранги державних службовців – 15 рангами, просування по службі, навчання і підвищення кваліфікації державних службовців, припинення державної служби.

Таким чином, проходження державної служби представлено організаційно-правовим і соціальним процесом, у якому визначається, формується й удосконалюється особистість державного службовця, при якому відбувається закономірна, послідовна і беззупинна зміна одного за одним моментів кваліфікаційного розвитку працівника ДПС у своїй професійно-функціональній діяльності.

Процес проходження державної служби може бути реальним і потенційним, відкритим і прихованим, швидким і повільним, прямим і зворотним тощо. Реальне проходження державної служби означає фактичну зміну службової позиції, що займає службовець (підвищення по службі, офіційне навчання чи підвищення кваліфікації, звільнення з роботи тощо). Потенційне проходження державної служби – це стан свідомості службовця, його обізнаність з роботою на новій посаді, із заробітною платою в його мріях чи у планах керівників. Все це працюючий чи його керівник готові здійснити при сприятливому збігу обставин, тобто якщо вони реально підготовлені до бажаних службових змін. Як правило, обізнаність особи про потенційні службові зміни на голому ґрунті не виникають а мають під собою реальні підстави. Наприклад, власне відчуття працівника того, що він може виконувати більш складні завдання на більш високій посаді чи в іншому органі ДПС. Найчастіше це відчуття з\'являється тоді, коли працівник одержав додаткову освіту, кваліфікацію чи коли він упевнений, що його колеги на рівних із ним посадах працюють гірше, ніж він тощо.