ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України

Реферат на тему:

Мета і завдання адміністративної діяльності митних органів України

Митні органи України, відповідно до норм чинного законодавства, беруть активну участь у формуванні митної політики держави та безпосередньо її реалізують, здійснюючи при цьому різносторонню діяльність, що характеризується певною особливістю. Безумовно, діяльність митних органів є державно-владною діяльністю, спрямованою на реалізацію функцій держави у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Але які фактори та умови визначають зміст, напрями та характер діяльності митних органів? Що ж визначає специфіку функціонування системи митних органів порівняно з діяльністю інших державних органів? Відповіді на ці питання допоможуть з\'ясувати роль і соціальне призначення такої державної інституції як система митних органів України.

Так уже традиційно склалося, мало кого на практиці цікавлять питання щодо того, які причини обумовлюють потребу у створенні та функціонуванні тих чи інших державних органів, яке їх призначення, що і як вони повинні робити для успішного виконання завдань, що висуваються перед ними. Досліджуючи питання функціонування та діяльності державних органів, науковці обмежуються у своїх пошуках описом структури та складових їх правового статусу. Проте навіть у повсякденному житті все починається з усвідомлення потреби, що передує виникненню інтересу, що в свою чергу спонукає до формулювання мети, на досягнення якої і спрямовуються в подальшому всі зусилля. Не є винятком у цьому сенсі й сфера державного управління в митній галузі.

Дослідженням питань, пов\'язаних з організацією та функціонуванням державних органів і органів виконавчої влади, зокрема, займалися як вітчизняні, так зарубіжні фахівці у сфері державного управління та адміністративного права (В.Б. Авер\'янов, А.Г. Атаманчук, І.Л. Бачило, Б.М. Лазарєв, Ю.А. Тихоміров, В.В. Цвєтков та ін.). Вирішенню окремих проблем у діяльності митних органів України присвячено праці Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, К.К. Сандровського. Разом з тим майже поза увагою залишилися питання, пов\'язані з визначенням мети та завдань діяльності митних органів України. Особливої актуальності це питання набуває в умовах переорієнтації пріоритетів у діяльності системи митних органів України, активізації євроінтеграційних процесів за участю України та розвитком зовнішньоекономічних зв\'язків.

Завданням даної статті є аналіз норм національного законодавства та основних наукових поглядів щодо організації та діяльності органів виконавчої влади для формулювання мети та завдань, що висуваються перед системою митних органів у сучасних умовах.

Діяльність митних органів України як органів виконавчої влади обумовлена множинністю та різноспрямованістю мети, з якою вона здійснюється. Мета діяльності розкриває її головні сутнісні та якісні характеристики з погляду її кінцевого результату. Саме потреба, яка трансформується у бажання отримати результат, і визначає мету діяльності, в тому числі й мету діяльності митних органів.

У науковій літературі висловлені неоднозначні погляди щодо поняття мети (цілі), наприклад, у загальних довідниках мета – це те, до чого хтось прагне, хоче досягти [1, с. 520]. З позицій філософії, категорія „мета\" також визначається неоднозначно. Так, мета визначається як ідеальне відображення бажаного майбутнього результату людських дій [2, с. 8], як усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, яке зумовлює пошук засобів і шляхів його досягнення [3, с. 371], або як власне кінцевий результат, на досягнення якого спрямоване функціонування системи [4, с. 569]. У наукових роботах, присвячених питанням теорії управління, найчастіше під метою мають на увазі ідеальний образ (логічну модель) бажаного стану суб\'єкта чи об\'єкта управління, сформульованого на основі пізнання та врахування їх об\'єктивних і організаційних форм, потреб та інтересів [5, с. 164]. З огляду на спрямованість нашого дослідження, найбільш прийнятним є визначення мети, що міститься у посібнику „Державне управління в Україні\" за загальною редакцією В.Б. Авер\'янова, відповідно до якого мета діяльності управлінського апарату – це свідомі (мисленні) уявлення про напрями та очікувані наслідки такої діяльності [6, с. 71]. Часткове заперечення викликає лише позиція авторів щодо ототожнення понять „мета\" та „завдання\", що випливає із твердження щодо того, що відмінність між вказаними однопорядковими категоріями вбачається головним чином у ступені узагальненості відтворення у них напрямів і наслідків: у цілях відтворюються більш довгочасні та значущі, ніж у завданнях, характеристики діяльності. Проте, як ми вважаємо, саме відмінність у ступені узагальнення очікуваних результатів і дозволяє нам стверджувати, що послідовна реалізація заздалегідь чітко визначених і запланованих обсягів робіт (завдань), передбачає досягнення поставленої мети.

Аналіз вищезазначених визначень категорії мети свідчить, що спільним у них є те, що мета, по-перше, – це певний результат активного волевиявлення людини, що відрізняє мету від результату, настання якого не залежить від свідомої та вольової діяльності людей, по-друге, результат, який потрібно ще досягти, тобто цей результат існує лише у вигляді образу майбутнього, оскільки у сучасному його ще немає, бо якщо результат уже досягнутий, то він не може виступати як ціль, по-третє, результат повинен мати форму чітко визначеної моделі, тобто метою не може бути щось не визначене, ефемерне.

У своєму дослідженні дотримуємося позиції щодо того, що мета будь-якої діяльності, в тому числі й адміністративної діяльності митних органів, обов\'язково моделює майбутнє і передбачає настання тільки бажаного, належного результату.

З урахуванням поглядів, висловлених дослідниками в сучасній науковій літературі, можна визначити та сформулювати ряд ознак, що характеризують категорію мети, а саме:

– мета відіграє роль рушійної сили, яка спонукає до діяльності;

– мета є не тільки каталізатором діяльності, а й фактором, що існує та впливає на весь хід діяльності;

– мета активно впливає на організацію та структуру діяльності;

– мета спонукає до пошуку найбільш оптимальних засобів і способів діяльності;

– мета виконує функцію керівних засад, що упорядковують і регулюють діяльність.

Вибір мети діяльності – це визначення майбутнього стану керуючої (система митних органів) та керованої системи (сукупність громадян і суб\'єктів ЗЕД) серед можливого, випадкового та бажаного. Взаємозв\'язок цих факторів розвитку системи визначає реальний зміст мети.