ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Місце та роль аудиту в інфраструктурі детінізації економічних відносин в Україні

Для більш глибокого дослідження місця і ролі аудиту в системі детінізації економіки України з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку державного управління і контролю в Україні необхідно детально проаналізувати понятійний апарат, що використовується при дослідженні тіньової економіки, екстраполюючи його на предмет дослідження.

Зважаючи на те, що суб\'єктом інфраструктури детінізації фінансово-господарських відносин є також аудитори, необхідно дослідити такі „ключові\" поняття як „тіньова економіка\", „детінізація\" тощо. Незважаючи на детальний аналіз та узагальнення цих понять у роботах В.М. Поповича, у нових публікаціях з цих питань визначення і класифікації описують ідентичні явища публіцистичними термінами – „полулегальна\", „напівправова\", „позаправова\" економіка, або містять тавтологію – „заборонена законом нелегальна діяльність\" тощо. Все це значно ускладнює введення цих термінів у законодавчі акти, а відповідно не сприяє належному правовому забезпеченню управління і контролю за тіньовими процесами та протидії тіньовим проявам.

Виходячи з зазначеного розробка єдиного понятійного апарату набуває великої практичної значущості.

Заслуговує на увагу і віднесення окремими вченими до однієї з ознак тіньової економіки відсутність обліку економічної діяльності та її виведення з-під контролю з боку державних органів. В основному це так за виключенням псевдолегальних фінансово-господарських операцій [8, с. 104]. Відносна одностайність вітчизняних учених свідчить про кореляційний взаємозв\'язок стану управління, обліку та контролю в державі та зростанням тіньової економіки. Однак дане концептуальне положення слід наповнити конкретними прикладними розробками про місце в системі детінізації економіки інститутів державного управління та контролю, зокрема і аудиту як форми фінансового контролю. Саме тому нами проводиться дослідження сучасного стану та напрямів удосконалення аудиту в Україні, в контексті удосконалення механізмів запобігання адміністративним деліктам, дисциплінарним проступкам і фінансовим правопорушенням у господарчій діяльності, та створення організаційних адміністративно- та фінансово-правових передумов детінізації економіки України.

Проведене нами вивчення науково-монографічних джерел, присвячених дослідженню тіньової економіки, дозволило зробити висновок, що найбільш вдале визначення цього феномену, те, що адекватно віддзеркалює структуру та технологічні взаємозв\'язки тіньових процесів (запропоноване вітчизняним ученим В.М. Поповичем). Так, під тіньовою економікою він розуміє „сукупність соціально-нейтральних або соціально-позитивних неоподатковуваних джерел доходів громадян, отриманих від невраховуваних і неоподатковуваних державою видів економічної діяльності, а також конгломерат соціально-негативних джерел тіньових доходів і антисоціальних джерел тіньових капіталів, отримуваних за рахунок скоєння протиправних криміналізованих і криміногенних, але некриміналізованих тіньових діянь у тих чи інших сегментах суспільно-економічних, фінансових, цивільно-правових відносин або відносин у сфері цивільного обороту речей, прав, дій країни в цілому\" [8, c. 101].

Таким чином, акцент у цьому визначенні робиться на тіньових доходах та тіньових капіталах, отримання яких є кінцевою метою „тіньовиків\", і які слугують відтворювальною базою для продовження і розширення масштабів тіньової економічної діяльності. Сконцентрувавши зусилля аудиторів та інших суб\'єктів фінансового контролю на виявленні тіньових процесів та вилученні доходів і капіталів з тіньового обігу, держава ліквідовує власне основу тіньової економіки, одночасно наповнюючи бюджет і виконуючи соціальні зобов\'язання перед громадянами. Виступаючи як засіб виявлення сумнівних фінансово-господарських операцій, що можуть слугувати джерелом тіньових доходів аудит займає важливе місце та є одним із головних елементів в інфраструктурі детінізації економіки.

Література:

1. Обсяги тіньової економіки зменшились на 7 % // Інформаційний Інтернет-ресурс http://www.economy.com.ua/2005/07/05/78.html

2. Теневая экономика // Інформаційний Інтернет-ресурс www.analitik.org.ua

3. Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор лит. исслед. // Свобод. мысль. – 1991. - № 17. – С. 119-125; Николаева М., Шевяков А. Теневая экономика, методы анализа и оценки (обзор работ зап. Экономистов). – М.: Прогресс, 1987. – 34 с.; Турчинов О. Тіньова економіка: Теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995. – 300 с.

4. Латов Ю.В. Неформальная экономика как глобально-историческое явление / Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-темат. сб. – М.: ИНИОН, 1999. – С. 13–29.

5. Латов Ю.В. Теневая экономика времен гражданской войны – общее и особенное / Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-темат. сб. – М.: ИНИОН, 1999. – С. 92–102.

6. Латов Ю.В. Эволюция исследований неформального сектора экономики за рубежом (научно-аналитический обзор) / Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: Пробл.-темат. сб. – М.: ИНИОН, 1999. – С. 30–66.

7. Бекряшев А.К. Теневая экономика: Учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России, 2004. – 180 с.

8. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.

9. Теневая экономика и экономическая преступность // Інформаційний бібліотечний Інтернет-ресурс www.kiev-security.org.ua