ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності

Щодо участі ДСБЕЗ у загальнодержавному механізмі фінансового контролю тут необхідно зазначити, що її статус, функції і правові основи діяльності визначені постановою Кабінету Міністрів України „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю\" від 05.07.1993 року №510 (із змінами та доповненнями), якою затверджене Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю (далі – Положення про ДСБЕЗ). У ньому визначено, що Державна служба боротьби з економічною злочинністю є оперативним підрозділом, а одночасно і органом дізнання, який уповноважений державою для здійснення оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили, саме в сфері економіки.

У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною злочинністю керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

Головними завданнями Державної служби боротьби з економічною злочинністю є: своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та запобігання їм; аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади; виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.

До повноважень Державної служби боротьби з економічною злочинністю відносяться: виявлення і розкриття господарських, посадових та інших злочинів в галузі економіки, а також вжиття заходів до запобігання їм; здійснення оперативного обслуговування об\'єктів господарювання різних форм власності; аналіз стану злочинності, визначення основних напрямів і тактики оперативно-службової діяльності, пов\'язаної з виявленням правопорушень у державному, колективному і приватному секторах економіки; проведення в установленому законом порядку перевірки матеріалів про корисливі зловживання, дізнання у кримінальних справах щодо злочинів у галузі економіки; виявлення фактів хабарництва, корупції та інших зловживань, у тому числі пов\'язаних із приватизацією державної власності, та вжиття заходів щодо запобігання їм; проведення серед населення роботи щодо роз\'яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у галузі економіки; висвітлення у засобах масової інформації стану економічної злочинності [14].

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що правоохоронні органи є суб\'єктами, наділеними контрольними повноваженнями в сфері фінансового контролю. Але їх контрольна діяльність носить періодичний характер. Суттєвим у діяльності із забезпечення законності та фінансової дисципліни в державі є право правоохоронних органів самостійно притягувати до відповідальності порушників фінансового законодавства. Також, аналізуючи Стратегію розвитку системи фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади, яка закріплена постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року № 1156 [15] ми дійшли висновку про необхідність створення цілісної системи державних органів, що здійснюють фінансовий контроль. Але на сьогодні фактично кожний державний орган наділений повноваженнями, тією чи іншою мірою, у сфері фінансового контролю. Тому необхідно на законодавчому рівні закріпити межі участі кожного державного органу в загальнодержавному механізмі фінансового контролю. Так, необхідно прийняти Закон України „Про фінансовий контроль виконавчої влади\", в якому чітко повинен бути закріплений перелік органів саме виконавчої влади, в тому числі правоохоронних органів. Потрібно закріпити чіткий перелік їх функцій та принципи діяльності, шляхи взаємодії, координації. Неабияке значення у ефективному проведенні фінансово-контрольних заходів відіграє законодавство, нестабільність якого породжує неповагу до нього суспільства, і негативно впливає на імідж органів, наділених контрольними повноваженнями та держави в цілому.

Література:

1. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 27 серпня 2000 року № 1031/2000 // Офіційний вісник України. – 2000 – № 35. – С. 7–9.

2. Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля в Российской Федерации: Теория и практика. – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Кж%\", 2002. – 496 с.

3. Про фінансовий контроль. Проект Закону України. www.rada.kiev.ua

4. Германчук П.К., Стефаник І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія і аудит. – Київ: НВП „АВТ\", 2004. – 424 с.

5. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / В.С. Ковальський, В.Т. Білоус, С.Є. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

6. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23.12.93 р. № 3781-ХІІ // Відомості Верховної ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50. Із змінами, внесеними згідно із Законом України № 312-ХІVвід 11.12.98 // Відомості Верховної Ради України – 1999. –№4. – Ст. 35.

7. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі. – Друге видання, виправлене і доповнене: Навчальний посібник / Автори і упорядники: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2001. – 512 с.

8. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.

9. Касьяненко Л.М. Правовий статус державної податкової служби як контролюючого суб\'єкта // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2003.– № 3 (21) – С. 177–181.

10. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дис. докт. юрид. наук 12.00.07 / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – І., 2002. – 455 с.

11. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления.– М.: Юрид. литер., 1972.– 280 с.

12. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. – М.: Наука, 1981. – 301 с.

13. Про державну податкову службу в Україні / Закон України від 12.04.2000. №509.

14. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 року №510.

15. Стратегія розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 № 1156 // Офіційний вісник України –2003. – № 31. – С. 43–50.