ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності

Реферат на тему:

Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності

Забезпечення законності та дисципліни в сфері економічної діяльності країни покладено як на контролюючі, так і на ряд правоохоронних органів. Наявність суперечливих питань, відсутність чітко визначених теоретичних положень, а також комплексного дослідження місця правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі фінансового контролю породжує цілий ряд недоліків у практичній діяльності із забезпечення фінансової дисципліни та законності в державі, а іноді призводить до прямих зловживань з боку посадових осіб. У той же час запорукою оздоровлення національної економіки є об\'єднання зусиль контролюючих і правоохоронних органів у розробці та подальшому впровадженні дієвого механізму фінансового контролю, як засобу ефективної протидії правопорушенням у сфері економіки. Контролюючі органи не мають можливості в повному обсязі забезпечити попередження порушень у сфері фінансової діяльності, оскільки їх повноваження певним чином обмежені. Тому, виявивши порушення в господарчій документації вони передають їх до правоохоронних органів для детального розгляду та прийняття рішення по суті. Президент України своїм Указом „Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи\" від 27 серпня 2000 року № 1031/2000 указав правоохоронним органам на забезпечення належного розгляду матеріалів про виявлені факти порушень при використанні коштів бюджетів усіх рівнів, а також на своєчасне реагування на факти порушення, порядку розгляду матеріалів, що надходять від контрольних органів [1]. У свою чергу правоохоронні органи наділені спеціальними повноваженнями: можливість застосування системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, уповноважені приймати заяви та повідомлення про скоєні злочини, в тому числі і в сфері економіки, мають право самостійно притягувати до відповідальності, а саме до кримінальної, винних осіб. Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, було б хибним не розглянути участь правоохоронних органів у забезпеченні режиму законності та фінансової дисципліни. Фактично фінансовий контроль у державі, і є тим інструментом виявлення, попередження та протидії зловживанням і безгосподарним діям з боку господарюючих суб\'єктів.

Місце контролюючих органів у загальнодержавному механізмі фінансового контролю встановлене та чітко регламентовано законодавством. Щодо правоохоронних органів, то на визначення їх місця та ролі в зазначеному механізмі суттєво впливає сучасне розуміння фінансового контролю взагалі, та визначення правового статусу окремо взятого правоохоронного органу зокрема.

Виходячи з теоретичного розуміння фінансового контролю, можна окреслити межі їх діяльності і підкреслити необхідність їх розгляду, саме як суб\'єкта забезпечення фінансової дисципліни та законності. Найбільш сучасне та повне поняття фінансового контролю дає В.В. Бурцев, який вважає, що в широкому розумінні під ним слід розуміти діяльність органів державної влади та управління всіх рівнів, а також підрозділів з виявлення, попередження та припинення процедур управління державними фінансовими потоками та фінансово-господарської діяльності суб\'єктів економічної діяльності, а саме: недодержання законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності організацій (виконання фінансово-господарських операцій), під час бюджетного процесу, а також при виконанні будь-яких інших процедур управління державними фінансами (у тому ж числі при проведенні бухгалтерського обліку та складанні бухгалтерської звітності); недоліків у різних галузях фінансово-господарської діяльності державних організацій, а також їх об\'єднань, діяльність яких пов\'язана з управлінням державними фінансовими ресурсами, в контексті ефективності, цілеспрямованості фінансово-господарської діяльності; помилок і зловживань в управлінні державними та матеріальними ресурсами, який тягне за собою прямі чи опосередковані фінансові (матеріальні) збитки державі; дії, які обумовлюють виникнення загроз фінансовій безпеці держави [2, с. 46–47]. В одному з проектів Закону України „Про фінансовий контроль\" закріплено наступне визначення: Фінансовий контроль – функція дослідження суб\'єктом фінансового контролю об\'єкта фінансового контролю, спрямована на забезпечення дотримання законності, ефективності і економності в ході формування, володіння, використання і відчуження об\'єктів права власності незалежно від її форми, а також повноти і своєчасності виконання зобов\'язань [3]. З вищевикладеного видно, що розуміння поняття фінансового контролю є неоднозначним.

Фінансовий контроль – механізм з системою взаємодіючих елементів, який спрямований на забезпечення режиму законності та фінансової дисципліни. Елементами його є: суб\'єкти контролю, об\'єкт, предмет, мета та завдання контролю, форми, методи. П.К. Германчук, І.Б. Стефаник та інші [4, с. 23] розглядають поняття суб\'єкта державного фінансового контролю і визначають його як коло юридичних осіб, які від імені держави, відповідно до врегульованих правових норм, здійснюють моніторинг та інші форми контролю за діяльністю суб\'єктів господарювання в частині дотримання ними встановлених обмежувальних параметрів щодо обігу фінансових ресурсів.

Виходячи з цього, правоохоронні органи є суб\'єктами, які наділені контрольними повноваженнями і виконуючи свою основну функцію паралельно здійснюють нагляд за законністю та додержанням фінансової дисципліни господарюючими суб\'єктами, але їх контрольна діяльність носить періодичний характер. Недооцінка ролі правоохоронних органів у фінансово-контрольній діяльності держави негативно відобразиться на національній економіці. Саме протиправні дії, які вчиняються в сфері економіки, є її найсуттєвішим деструктивним фактором.

Останнім часом правоохоронні органи дедалі більше виконують контрольні функції в сфері фінансів. Поступово розширюється вплив правоохоронної діяльності на сферу економіки, на стан різних галузей народного господарства. При цьому застосовується ефективна протидія соціальним відхиленням і правопорушенням. Зміст впливу правоохоронної діяльності має на меті не замінити, а лише доповнити економічні, фінансові рішення у процесі соціального управління [5, с. 41]. Система державних органів, наділених контрольними повноваженнями, на сьогодні перебуває на стадії формування, уточнюється їх місце в загальнодержавній системі управління, удосконалюється структура існуючих органів. Фінансовий контроль здійснюється фактично всіма органами державного управління в межах їх повноважень, при цьому, в діяльності окремих суб\'єктів управління контроль може виділятися як самостійна функція або бути похідною від їх основної діяльності, але і в даному випадку не слід її ігнорувати, або зменшувати її значення. Тому визначення правового статусу є необхідною умовою для встановлення місця правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі фінансового контролю. У Законі України „Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів\" [6] в статті 2 вказано перелік правоохоронних органів, до яких віднесено: органи прокуратури, органи внутрішніх справ, митні органи, органи державної податкової служби, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи служби безпеки та інші органи. На жаль, визначення „правоохоронний орган\" у законодавстві України чіткого відображення не знайшло, і це негативно впливає на визначення їх правового статусу та їх діяльності взагалі. Цікавим є визначення М.І. Мельник, М.І. Хавронюк функцій правоохоронних органів, а зокрема контрольної (наглядової) функції правоохоронних органів. Дана функція означає наявність у посадової особи або державного органу повноважень здійснювати перевірки дотримання законодавства в усіх або окремих сферах народного господарства. Наслідками контрольної діяльності може бути не обов\'язково застосування засобів примусу до правопорушників, а лише отримання й аналіз інформації щодо діяльності підконтрольних суб\'єктів [7, с. 14]. Враховуючи те, що контрольну функцію деяких правоохоронних органів уже розглядали ряд учених, нами буде зосереджено увагу саме на фінансово-контрольних повноваженнях спеціального підрозділу державної податкової служби (далі – ДПС) – податкової міліції, та складової частини кримінальної міліції системи МВС (далі – МВС) – Державна служба боротьби з економічною злочинністю (далі – ДСБЕЗ).