ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Міжнародне співробітництво в боротьбі із злочинами в сфері зовнішньоекономічної діяльності

До основних завдань Укрбюро Інтерполу відноситься забезпечення взаємодії з Генеральним Секретаріатом Інтерполу та відповідними органами держав-членів організації в боротьбі зі злочинністю; оцінка рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний характер, та загрози злочинної діяльності громадянам України за кордоном.

Функції НЦБ Інтерполу в Україні є нормативно закріпленими, даний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

– забезпечує обмін офіційною та конфіденційною (оперативно-розшуковою) інформацією у межах Інтерполу та правоохоронних органів України з питань боротьби із злочинністю;

– надсилає до Генерального Секретаріату і Національних центральних бюро держав-членів Інтерполу запити та відомості правоохоронних органів країни, пов\'язані із інформацією про злочин і злочинців, розшукуваних осіб, предмети, документи тощо;

– приймає і контролює реалізацію запитів та інформацій Генерального Секретаріату і Національних центральних бюро держав-членів Інтерполу;

– сприяє представникам компетентних органів зарубіжних держав, які прибули в Україну для здійснення оперативно-розшукових та інших заходів, пов\'язаних із боротьбою зі злочинністю;

– терміново інформує національні центральні бюро держав-членів Інтерполу про випадки безпосереднього звертання до їхніх компетентних правоохоронних органів країни;

– терміново інформує національні центральні бюро держав-членів Інтерполу про випадки безпосереднього звертання до їхніх компетентних правоохоронних органів країни;

– у разі необхідності подає до Генерального Секретаріату і до НЦБ Інтерполу зведену інформацію про злочини, скоєні іноземними громадянами на території України, а також іноземних громадян, яких затримано в Україні за підозрою у вчиненні злочинів, притягнуто до кримінальної відповідальності або засуджено;

– організовує участь представників України у зустрічах і конференціях, що проводяться Інтерполом;

– складає на підставі інформації, що надходить до правоохоронних органів країни звіти, передбачені Інтерполом і надсилає їх до Генерального Секретаріату;

– готує аналітичні огляди, звіти та узагальнення за матеріалами Інтерполу з проблем боротьби із злочинністю;

– формує на підставі інформації, одержаній під час своєї діяльності, банк даних про злочини і злочинців, розшукуваних осіб, предмети і документи та ін.

Виконуючи свої функції, Укрбюро взаємодіє з правоохорнними органами, центральними і місцевими органами державної влади України, зокрема, наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України № 3/1/2/5/2/2 від 9 січня 1997 р. було затверджено Інструкцію про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів [4].

Відповідно до положень Інструкції Бюро надає можливості правоохоронним органам України для:

– підготовки та надсилання ініціативних запитів за кордон;

– підготовки та надсилання відповідей на запити зарубіжних правоохоронних органів;

– обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку та вчинення злочинів і причетних до них осіб, а також архівною та ,в окремих випадках, процесуальною інформацією;

– обміну досвідом роботи, законодавчими та іншими нормативними актами, навчально-методичною літературою з питань діяльності правоохоронних органів;

– обміну науково-технічною та іншою інформацією з питань боротьби із злочинністю.

Інструкція також детально регламентує порядок оформлення запитів при взаємодії правоохоронних органів зарубіжних держав із правоохоронними органами України з окремих категорій злочинів, у тому числі в сфері економіки та фінансів.

Серед пріоритетних напрямів діяльності Укрбюро, як було наголошено на брифінгу в МВС в Києві у грудні 2000 р. начальником НЦБ генерал-лейтенантом міліції В. Радецьким, на сьогодні є: боротьба зі злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності, паливно-енергетичному комплексі, на ринку високоліквідної продукції і промислового та агропромислового комплексу, у кредитно-фінансовій та банківській системах [5]. За 2002 р. із використанням каналів Інтерполу було розшукано 192 злочинці, у сфері боротьби із злочинними проявами в зовнішньоекономічній діяльності, у паливно-енергетичному комплексі, фінансово-банківських установах каналами Інтерполу протягом 2002 р. перевірялася інформація за кордоном щодо 210 кримінальних та 178 оперативно-розшукових справ [6, с. 72–73]. Завдяки обміну інформацією, що надходила каналами Інтерполу, обсяг відшкодованих у 2002 р. збитків, заподіяних державі, становить близька 5 млн грн (підрозділами МВС), близько 14 млн грн (Державною податковою адміністрацією), 2,6 млн грн (Генеральною прокуратурою) та 8,8 млн грн (Державною митною службою) [6, с. 74].

Наведені показники свідчать про досить ефективну співпрацю правоохоронних органів України та іноземних держав у сфері боротьби із злочинами в сфері ЗЕД, однак залишаються невирішеними гострі проблеми вдосконалення законодавства, організаційної діяльності правоохоронних органів, створення економічних передумов детінізації економіки України. Лише за наявності комплексного підходу до вирішення вказаних проблем можна говорити про створення ефективної системи боротьби із злочинністю в сфері ЗЕД, чільне місце в якій займає міжнародне правоохоронне співробітництво.

Література:

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 29. – С. 377.

2. Білоус В.Т. Координація боротьби із економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002.

3. Положення про НЦБ Інтерполу України, затверджене постановою КМУ від 25.03.93 № 220.

4. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів. Затверджена наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2.

5. Hечипоренко Л.. Понад 130 країн світу – діапазон співпраці Інтерполу // Іменем Закону. – 2000. – № 50. – С. 1–2.

6. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. – Х.: Основа, 2003.

7. Виноградова О. Принципи міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю // Право України. – 1999. – № 4. – С. 90–93.