ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Кримінально-правова та кримінологічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Реферат на тему:

Кримінально-правова та кримінологічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері

Аналіз криміногенної ситуації, що склалась у кредитно-фінансовій системі (далі – КФС), свідчить про зростання потенціалу злочинності в цьому секторі економіки держави. Незважаючи на скоординовані заходи правоохоронних і контролюючих органів, за останні п\'ять років рівень злочинності в КФС продовжує зростати. Із усієї сукупності зареєстрованих економічних злочинів, злочини, що виникають у КФС, становлять 18,4 % (із них 7,7 % у банківській системі) [1]. Починаючи з 1995 року намітилась тенденція до зростання питомої ваги даних злочинів – середньорічний темп їх зростання дорівнює близько 10 %, і за оцінками експертів 90 % таких злочинів залишаються невідомими правоохоронним органам [2]. Звичайно, такий стан злочинності призводить до розбалансованості КФС, зумовлює загострення більш складної проблеми сучасного суспільства – побудови ринкової економіки.

На сучасному етапі існує нагальна потреба в проведенні систематизації злочинів у КФС та їх логічне закріплення в кримінальному законодавстві. У науковій літературі класифікації економічних злочинів приділяється підвищена увага. Існує багато класифікацій економічних злочинів, основним критерієм поділу яких є законодавча основа (за найменуванням відповідних статей КК), за видом об\'єкта посягання та іншими критеріями (видом діяльності, сектором економіки, системою господарювання та ін.). Необхідно також вказати, що більшістю вчених-кримінологів при проведенні кримінологічної класифікації економічних злочинів виділяється окремим видом злочинність у КФС: злочини, що посягають на фінансову систему [3]; злочини проти банківської та акціонерної систем обміну; злочини в сфері фінансових відносин [4], злочини проти прав і законних інтересів кредиторів, проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів [5] Заслуговує на увагу й класифікація економічних злочинів, запроваджена Литваком О. Пропозицією останнього є проведення класифікації злочинів у сфері економіки шляхом розподілу по групах залежно від наявності певних ознак, а саме – ознак розкрадання та зловживання службовим становищем [6].

У юридичній літературі панує ретроспективний погляд, який не дозволяє зрозуміти деякі суперечності в дослідженні економічної злочинності, в тому числі в КФС. По-перше, не можна погодитися з вживанням у кримінальному праві поняття \"сфера\", адже це більш загальний, кримінологічний термін. Для кримінального права більш точним є термін \"система\", зокрема кредитно-фінансова. Тому запровадження в назві розділу VІІ \"Злочини у сфері господарської діяльності\" діючого Кримінального кодексу України терміна \"сфера\" є недоцільним і потребує відповідного корегування. По-друге, нерідко змішуються кримінологічна з кримінально-правовою класифікацією. По-третє, наголос робиться на кримінально-правову класифікацію злочинів в окремих сферах економічної діяльності, проте кримінологічної класифікації злочинів у КФС не проведено, хоча така класифікація набуває теоретичного та практичного значення. Адже проведення кримінологічної класифікації даної категорії злочинів дозволить більш повно розрізняти основні характеристики певних злочинів, конкретизувати вивчення багатьох проблемних питань злочинності в КФС. Врешті, це важливо для вирішення питань не тільки кримінального права, але й кримінології, сприяє систематизації та можливості детального аналізу суспільно небезпечних діянь у даній сфері. Очевидно, що у кримінальному законодавстві окремо слід виділити розділ \"Злочини у кредитно-фінансовій системі\", оскільки всі перераховані склади злочинів, що знаходяться в розділі VII \"Злочини у сфері господарської діяльності\" Кримінального кодексу України, мають своїм об\'єктом посягання саме відносини в КФС.

Щодо питання класифікації злочинів у КФС за видом об\'єкта посягання, то ця кла-сифікація може мати такий вигляд:

1. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення й використання грошей, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших паперів, що мають вартісний вираз: ст. 199, 200, 215, 223, 224 КК.

2. Злочини, що посягають на суспільні відносини у сфері валютного регулювання: ст. 208 КК.

3. Злочини, що посягають на суспільні відносини в частині забезпечення інтересів юри-дичних чи фізичних осіб та держави, пов\'язаних з неплатоспроможністю: ст. 218, 219, 220, 221 КК.

4. Злочини, що посягають на суспільні відносини у сфері забезпечення законності фінансування, кредитування, здійснення певних видів діяльності в КФС: ст. 202, 205, 209, 222 КК.

Виходячи із знань про структуру КФС, можемо провести класифікацію злочинів за критерієм – вид діяльності в КФС, на який посягає злочин (місце вчинення злочину). До даної групи належать:

1) злочини, що вчиняються в банківських установах;

2) злочини, що вчиняються в спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установах;

3) злочини, що вчиняються в установах поштово-ощадної системи.

Необхідно вказати, що, провівши кримінологічну класифікацію злочинів у КФС, ми зможемо окремо виділити злочини, що безпосередньо посягають на КФС, і злочини, що за об\'єктом посягання пов\'язані з КФС. Аналіз злочинів, що вчиняються безпосередньо в КФС, дає змогу встановити, що шляхом зловживання посадовим становищем можуть вчинятися такі посягання: незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконні дії у разі банкрутства, шахрайство з фінансовими ресурсами, порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів.

Слід зазначити, що завдати шкоди кредитно-фінансовим відносинам можуть також злочини, які головним чином спрямовані на суспільні відносини щодо забезпечення нормальної діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об\'єднань громадян, окремої організації, підприємства та установи, але поряд з цим шкода у зв\'язку з даним посяганням завдається і КФС. До таких посягань необхідно віднести злочини у сфері службової діяльності: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, одержання хабара, давання хабара.

Складніше провести відмежування злочинів, коли суспільно небезпечні діяння спрямовуються на декілька об\'єктів: власність, кредитно-фінансову сферу, життя і здоров\'я одночасно. Нерідко злочини посягають спочатку на КФС, потім посягання переходить на від-носини власності чи життя та здоров\'я, або навпаки. Певно, у таких випадках слід кваліфікувати по усіх ознаках складу злочину, відокремлюючи головні ознаки об\'єкта і суб\'єктивної сторони. До таких складних злочинів потрібно віднести фіктивне підприємництво; легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом; шахрайство; привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем тощо. Очевидно при складних ситуаціях злочини слід аналізувати окремо, а потім за сукупністю.